2019 m. spalio 22 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                               Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                               2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-256 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2017 METŲ PROGRAMOS

PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas – didinti skaidrumą, viešumą, mažinti korupcijos prielaidas Šiaulių rajono savivaldybės ir jos įstaigų veiklos srityse.

Tikslo rezultato kriterijus:

  1. Skundų dėl Savivaldybės institucijų priimtų sprendimų skaičiaus pokytis.
  2. Visuomenės nuomonės tyrimų rezultatų pokytis – asmenų, davusių neteisėtą atlygį už Savivaldybės suteiktas paslaugas sumažėjimas 10 proc.

1 uždavinys. Tobulinti galiojančius teisės aktus labiausiai korupcijos paveiktose srityse.

 

Eil.

Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

1.

 

Savivaldybės teisės aktų spragos, leidžiančios dviprasmiškai taikyti teisės aktą.

Įvertinus korupcijos rizikos sritis, atnaujinti priimtus teisės aktus parengiant teisės aktų projektus.

Savivaldybės administracijos padaliniai, filialai, valstybės tarnautojai.

2015–2017 m.

Panaikintos korupcijos prielaidos teisės aktuose.

2.

Visuomenė nepakankamai informuota apie  vykdomą Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevenciją.

Nustatyti specifinius korupcijos rizikos veiksnius, suformuoti Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcinės politikos nuostatas.

Savivaldybės antikorupcijos komisija

2015–2017 m.

Reguliariai viešinama informacija apie vykdomas priemones.

Atnaujinti Šiaulių rajono savivaldybės kovos su korupcija 2015–2017 metų programą ir jos priemonių planą.

Savivaldybės antikorupcijos komisija.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2015–2017 m.

Parengtų, paskelbtų ir atnaujintų priemonių skaičius.

2 uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

 

3.

 

Atliekant teisės akto antikorupcinį vertinimą nustatomos ne visos antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos.

Dalyvauti kursuose dėl teisės aktų projektų vertinimo antikorupciniu požiūriu.

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius.

Savivaldybės antikorupcijos komisijos nariai.

2015–2017 m.

Kursuose dalyvavusių asmenų skaičius, kursų trukmė.

3 uždavinys. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų (elektroninių) paslaugų administravimo teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą.

4.

Nepatvirtinti teikiamų paslaugų sąrašai, nepatikslinti paslaugų aprašai.

Atnaujinti teikiamų paslaugų aprašus, patvirtinti teikiamų paslaugų sąrašus.

Plėtoti elektroninių paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims.

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius. Informacinių technologijų skyrius.

2016–2017 m.

Užtikrintas asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas.

5.

Ne visada gyventojai patenkinti juos aptarnavusių darbuotojų elgesiu.

Užtikrinti, kad Savivaldybės interesantai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės administracijos darbuotojų elgesį.

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius.

Savivaldybės administracijos padalinių ir filialų vadovai.

2016–2017

Gautų ir išnagrinėtų skundų skaičius.

Tikslas – plėtoti antikorupcinę kultūrą, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybe ir jos institucijomis.

 

Tikslo rezultato kriterijai:

1. Visuomenės nuomonės tyrimų rezultatų pokytis – asmenų, teigiančių, kad kyšis padeda spręsti problemas, sumažėjimas 10 proc.

2. Skundų, pateiktų teismui, Administracinių ginčų komisijai ar kitam ginčus nagrinėjančiam subjektui dėl Savivaldybės priimtų sprendimų, skaičius.

 

1 uždavinys.  Skatinti tarnautojus laikytis profesinės etikos.

 

6.

Šiaulių rajono savivaldybės institucijų darbuotojai tinkamai neparengti nustatyti interesų konfliktus, korupcijos atvejus

Organizuoti mokymus profesinės etikos tematika Savivaldybės politikams, Savivaldybės administracijos darbuotojams, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių darbuotojams

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius.

Teisės ir personalo administravimo skyrius

2016–2017 m.

Kursuose dalyvavusių asmenų skaičius, kursų trukmė.

7.

Siekti, kad Savivaldybės institucijose, įstaigose, įmonėse darbuotojai nepatektų į viešų – privačių interesų konfliktus

Organizuoti mokymus viešų – privačių interesų  tematika Savivaldybės politikams, Savivaldybės administracijos darbuotojams, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių darbuotojams

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius.

Teisės ir personalo administravimo skyrius

2017–2017 m.

Kursuose dalyvavusių asmenų skaičius, kursų trukmė.

2 uždavinys. Formuoti antikorupcinės elgsenos modelį;

 

8.

Nepakankamas Savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su gyventojais.

Inicijuoti antikorupcinių renginių, skirtų Tarptautinei antikorupcijos dienai, organizavimą mokyklose.

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius.

Švietimo ir sporto skyrius

2016–2017 m.

Renginių ir dalyvių skaičius.

3 uždavinys. Skatinti antikorupcines iniciatyvas.

 

9.

Nepakankamas Savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su gyventojais, organizacijomis – gyventojų pasyvumas antikorupcinėje veikloje.

Parengti tvarką dėl pranešimų priėmimo užtikrinant konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą.

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, filialai.

Teisės ir personalo administravimo skyrius.

2016–2017

Sukurta pranešimų apie korupcijos atvejus sistema. Užtikrinta pranešėjų asmens duomenų apsauga.

10.

Skatinti darbuotojus pranešti vadovybei savo įtarimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio atvejus.

Papildyti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisykles

Teisės ir personalo administravimo skyrius.

2015 m.

Sudarytos sąlygos telefonu, internetu pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti). Analizuojama surinkta informaciją iš gyventojų ir teikiami pasiūlymai dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, keitimo.

Tikslas – užtikrinti Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų ir kontroliuojamų įmonių veiklos viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę, gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus.

Tikslo rezultato kriterijai:

1. Visuomenės nuomonės tyrimų rezultatų pokytis – asmenų, teigiančių, kad kyšis padeda spręsti problemas, sumažėjimas 10 proc.

2. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, padidėjimas 10 proc.

 

1 uždavinys. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi.

 

11.

Gyventojai nepakankamai dalyvauja

svarstant ir priimant sprendimus.

 

Kiekvienoje seniūnijoje sistemingai rengti Savivaldybės vadovų, administracijos darbuotojų, ir kontroliuojamų įmonių  susitikimus

Savivaldybės antikorupcijos komisija.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2015–2017 m.

Tiesioginis valstybės tarnautojų ir rajono gyventojų dialogas.

12.

Ne visada teikiamos ataskaitos grįžus iš tarnybinės komandiruotės.

 

Skelbti informaciją apie Savivaldybės administracijos darbuotojų tarnybines komandiruotes

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Teisės ir personalo

 administravimo skyrius.

2015–2017 m.

Vykdoma tarnybinių komandiruočių apskaita, jų tikslingumas.

13.

Didelės tarnybinių automobilių naudojimo išlaidos.

Skelbti informaciją apie tarnybinių automobilių naudojimą savivaldybės įmonėse ir įstaigose.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę,

Įmonių įstaigų vadovai

2016–2017 m.

Vykdoma tarnybinių automobilių naudojimo apskaita

14.

Asmenų pasyvumas antikorupcinėje veikloje, nepakankamas Savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su gyventojais, organizacijomis ir pan.

Inicijuoti konkursų korupcijos prevencijos tema organizavimą, pateikti švietimo ir ugdymo įstaigoms pasiūlymus dėl antikorupcinio švietimo programų įtraukimo į formaliojo ir neformaliojo lavinimo programas.

Savivaldybės administracijos Švietimo  ir sporto skyrius.

2015–2017 m.

Įgyvendintas antikorupcinės iniciatyvos projektas.

3 uždavinys. Plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti visuomenę ir žiniasklaidą, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis.

15.

Asmenys nemotyvuoti pranešti apie korupcijos atvejus, informacijos trūkumas korupcijos prevencijos srityje.

Informacijos sklaida interneto svetainėje, spaudoje, lankstinukų, specialių leidinių kūrimas, specializuoti mokymai.

Savivaldybės antikorupcijos komisija.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2015–2017 m.

Gyventojai sugeba identifikuoti interesų konfliktus, korupcines situacijas, padidėjęs asmenų informuotumas.

 

 

 

_________________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-24 16:27:59 Atgal