2019 m. liepos 15 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Jaunimo reikalų taryba

ŠIAULIŲ RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBA (ŠRJRT)

                                                      SUDARYTA

                                                      Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d.

                                                      sprendimu Nr. T-96 (PAKEITIMAI: 2016 m. spalio 11 d. T-273,

                                                      2017 m. spalio 10 d. Nr. T-290, 2018 m. lapkričio 13 d. T-317)

 

Pirmininkė – Kristina Pinskienė, Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro atstovė.

Pirmininko pavaduotojas – Martynas Rusteika, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys.

Roma Albrikienė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė;

Artūras Dunauskas, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Karolina Jasiukevičiūtė, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja;

Inesa Lukošiūtė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Kęstutis Kaminskas, gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Kuršėnų 607 kuopos Jaunųjų šaulių skyriaus vadas;

Algis Mačiulis, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas;

Ieva Poškutė, Lietuvos moksleivių sąjungos Kuršėnų mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė;

Ieva Šukytė, Žemaitijos skautų organizacijos Kuršėnų padalinio atstovė.


ĮSAKYMAS  „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“


Jaunimo reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaita

Jaunimo reikalų tarybos 2018 metų veiklos planas

Jaunimo reikalų tarybos 2018-02-02 posėdžio protokolas

Jaunimo reikalų tarybos 2018-05-31 posėdžio protokolas

Jaunimo reikalų tarybos 2018-06-19 posėdžio protokolas

Jaunimo reikalų tarybos 2018-10-03 posėdžio protokolas


                                    PATVIRTINTA
                                                                     Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
                                                                                  2010 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. T-311

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau vadinama Nuostatai) nustato Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.
2. Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau vadinama Jaunimo taryba) yra visuomeniniais pagrindais prie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau vadinama Savivaldybės taryba) veikiantis kolegialus organas, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu (Žin., 2003, Nr. 119-5406) bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.
3. Jaunimo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
4. Jaunimo tarybos nuostatai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

II. JAUNIMO TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

5. Jaunimo tarybos tikslai yra:
5.1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
5.2. koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
5.3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
5.4. stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
6. Jaunimo taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:
6.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;
6.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
6.3. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
6.4. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;
6.5. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis;
6.6. teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant Savivaldybės jaunimo politikos strategiją;
6.7. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

III. JAUNIMO TARYBOS TEISĖS

7. Jaunimo taryba turi šias teises:
7.1. gauti iš savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo tarybos funkcijoms atlikti;
7.2. kviestis į Jaunimo tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus), prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika;
7.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai.
8. Jaunimo taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose.

IV. JAUNIMO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo tarybą deleguoja savivaldybėje veikianti jaunimo organizacijų sueiga. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų demokratiniais principais išrinkti ir deleguoti atstovai turi sudaryti ne mažiau negu pusę Jaunimo tarybos. Jaunimo tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba.
10. Jaunimo tarybos pirmininką ir pavaduotoją išrenka Jaunimo tarybos nariai pirmo posėdžio metu. Jaunimo tarybos pirmininku išrinkus savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo organizacijų atstovas. Jaunimo tarybos pirmininku išrinkus jaunimo organizacijų atstovą, Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.
11. Jaunimo tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:
11.1. jaunimo tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Jaunimo tarybos kadencija;
11.2. jei nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;
11.3. jei jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.
12. Savivaldybės tarybos sprendimu į Jaunimo tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo taryboje skiriamas kitas asmuo.
13. Jaunimo taryba darbą organizuoja, vadovaudamasi Jaunimo tarybos darbo reglamentu, kurį pasitvirtina posėdžio metu. Jaunimo tarybos darbo forma yra posėdžiai. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas.
14. Jaunimo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo tarybos narių.
15. Jaunimo tarybos posėdžius techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas.
16. Jaunimo tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
17. Jaunimo taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.
18. Jaunimo tarybos sprendimai įforminami Jaunimo tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo tarybos pirmininkas (jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius. Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms.
19. Jaunimo tarybos sprendimai yra vieši.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Jaunimo tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

__________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-10 11:27:23 Atgal