2018 m. vasario 17 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Skyriaus struktūra ir veiklos sritys

                                                                  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyrius

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas,

elektroninio pašto adresas

Veiklos sritys

Tatjana Plukienė

Skyriaus vedėja

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

322 kab.

 (8~41) 43 93 63

tatjana.plukiene@siauliuraj.lt

Formuoja ir įgyvendina Savivaldybės aplinkos apsaugos politiką, organizuoja LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisinių dokumentų aplinkos apsaugos klausimais  įgyvendinimą.

Koordinuoja Savivaldybės  aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą ir vykdymą.

Koordinuoja geriamojo ir paviršinio vandens, nuotekų bei atliekų tvarkymo programas.

Rengia ir įgyvendina atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, koordinuoja antrinių žaliavų sistemos organizavimą.

Nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas bei ataskaitas, teikia išvadas, derina taršos integruotos prevencijos ir  kontrolės leidimus, teikia projektavimo sąlygas sąlygų sąvadui rengti.

Tiria gyventojų nusiskundimus.

Orinta Kazėnienė

Vedėjo pavaduotoja

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

322 kab.

(8~41) 43 28 85

orinta.kazeniene@siauliuraj.lt

Organizuoja ir koordinuoja saugotinų želdinių  apsaugą ir tvarkymą, Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbą, išduoda leidimus saugotinų želdinių kirtimui, genėjimui, persodinimui ar kitokiam jų pertvarkymui. 

Organizuoja vertingų gamtos paveldo objektų inventorizavimą ir jų paskelbimo valstybės ar savivaldybės saugomais procesą.

Organizuoja savivaldybės aplinkos oro valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių planų rengimą ir priežiūrą, aplinkos oro monitoringo vykdymą.

Koordinuoja Šiaulių rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos darbą.

Nagrinėja ir derina ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teritorinio planavimo dokumentus, techninius projektus; rengia planavimo ir specialiąsias pojektavimo sąlygas.

Gražina Gumbakienė

Vyriausioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, 322 kab.

(8~41) 43 28 85

grazina.gumbakiene@siauliuraj.lt

Nagrinėja savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizacinius, techninius, ekonominius, teisinius klausimus, renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie visų rūšių atliekų srautus, susidarančius Savivaldybės teritorijoje.

Organizuoja ir koordinuoja vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir kontroliuoja išlaidas

Danguolė Morkūnienė

Vyriausioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

108 kab.

(8~41) 59 66 52

danguole.morkuniene@siauliuraj.lt

Formuoja mokėjimo pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims.

Tvarko vietinės rinkliavos apskaitos programą.

Sutikrina gautus išrašus ir duomenų bylas apie rinkliavos įmokas iš rinkliavos surinkimo vietų.

Akvilė Ponelienė (vaiko priežiūros atostogose)

Aistė Kukialkienė

Vyresnioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

108 kab.

(8~41) 59 66 52

aiste.kukialkiene@siauliuraj.lt

Konsultuoja vietinės rinkliavos mokėtojus apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Vykdo dokumentų, reikalingų dėl vietinės rinkliavos skolų išieškojimo parengimą.

Priima ir patikrina gautus dokumentus iš vietinės rinkliavos mokėtojų dėl vietinės rinkliavos mokesčio skaičiavimo/perskaičiavimo.

Birutė Kučinskienė

Vyriausioji specialistė

J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai, Šiaulių r., 8 kab.

(8~41) 58 06 02

birute.kucinskiene@siauliuraj.lt

Formuoja mokėjimo pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims.

Sudaro bei tikslina fizinių ir juridinių asmenų vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

Užtikrina, kad vietinė rinkliava būtų apskaičiuota ir mokėjimo pranešimai būtų siunčiami tinkamai, kokybiškai ir laiku.

Suformuoja ir pateikia  mokėjimo pranešimą dėl atliktų korekcijų/perskaičiavimų.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-03 14:13:08 Atgal