Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos

SU PROFESINE ŠVENTE PASVEIKINTI ŠIAULIŲ RAJONO PEDAGOGAI, ĮTEIKTOS METŲ MOKYTOJO PREMIJOS

2020-10-05 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos

Spalio 5-ąją, minint Tarptautinę mokytojo dieną, Šiaulių rajono savivaldybėje pasveikinti Šiaulių rajono pedagogai, švietimo įstaigų vadovai. Šiaulių rajono savivaldybės Metų mokytojo vardas suteiktas ir skirtos net šešios premijos rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams. 2020 metų Šiaulių rajono Metų mokytojais tapo Romualdas JUODIS, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos fizinio ugdymo mokytojas; Nerijus MEDEIŠIS, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresnysis biologijos ir chemijos mokytojas; Aurelija MYKOLAITIENĖ, Gruzdžių gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; Laima PERMINIENĖ, Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytoja metodininkė; Aušra VIŠNIAUSKIENĖ, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė bei Sigita ZAVADZKIENĖ, Šilėnų mokyklos vyresnioji pradinių klasių. Premijos įsteigtos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, premijų fondas – 3000 eurų.

Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras padėkojo mokytojams už darbą, už tai, kad kruopščiai ir sąžiningai ugdo Lietuvos ateitį. Švietimo, kultūros ir sporto ministerijai Metų mokytojo nominacijai šalies mastu bus teikiama Nerijaus Medeišio kandidatūra, nes jis surinko daugiausiai komisijos balsų.

Šventėje Šiaulių rajono mero Antano Bezaro padėkos raštai įteikti keturių rajono švietimo įstaigų vadovams, o Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanoti net 73 rajono švietimo įstaigų pedagogai bei vadovai.

Šiaulių rajono mokytojus profesinės šventės proga pasveikino Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Seimo narys Liudas Jonaitis. Ypatingi Seimo atminimo ženklai įteikti mokytojui Nerijui Medeišiui, Gruzdžių gimnazijos direktoriui Jonui Vasiliauskui bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Reginai Rupšienei.

Šventėje kūrinius akordeonu atliko jaunoji  akordeonininkė Kuršėnų meno mokyklos mokytojos metodininkės Irmos Dešriuvienės auklėtinė Emilija Dubro.

2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės Metų mokytojai:

ROMUALDAS JUODIS

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos fizinio ugdymo mokytojas metodininkas – iniciatyvus, atsakingas pedagogas. Aktyviai įgyvendina iniciatyvas, sporto projektus, kurie skirti progimnazijos bei Daugėlių mikrorajono bendruomenei. Pedagogas puikiai bendrauja su savo ugdytiniais, skatina dalyvauti sportinėje veikloje, sudaro galimybes ir po pamokų užsiimti prasminga ir turininga veikla. Jis puikus organizatorius ir įkvėpėjas įvairių sportinių renginių, olimpiadų, visada skatinantis dalyvauti pilietinėse akcijose, šventiniuose renginiuose ne tik Kuršėnuose, bet ir rajone bei už jo ribų. Už nuoseklų, ilgalaikį ir integruotą Olimpinės kartos projekto idėjų mokinių švietimo programose įgyvendinimą, apdovanotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto medaliu. Mokytojo pavyzdžio įkvėpti, dalis jo buvusių mokinių savo tolimesnį gyvenimą susiejo su sportu ir pasirinko fizinio ugdymo mokytojo specialybę.

Progimnazijos pedagogai Romualdą gerbia už atsakingumą bei pareigingumą, tiesų ir atvirą žodį, nuoširdžią pagalbą įvairiose situacijose.

NERIJUS MEDEIŠIS

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresnysis biologijos mokytojas, chemijos mokytojas – spinduliuojantis tiriamosios ir pažintinės veiklos organizatorius, aktyvus projektų kūrėjas ir vykdytojas, motyvuojantis gamtamokslinių gebėjimų ugdytojas, atsakingas klasės vadovas, nuoširdus mokinių draugas, Mokytojas iš didžiosios raidės ir iš sielos gelmės...

Nerijaus Medeišio kolegos jį pažįsta kaip išradingą, iniciatyvią, šiuolaikišką, draugišką, jautrią asmenybę.

2019 metais asociacijos ,,Žinių ekonomikos forumas“ organizuojamuose Inovatyviausių mokytojų apdovanojimuose pripažintas ,,Inovatyviausiu biologijos, chemijos mokytoju“.

AURELIJA MYKOLAITIENĖ

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Tai gimnazijos  ,,motoriukas“ – visur ji reikalinga, visur ji laukiama, visada turinti minčių ir pasiūlymų. Noriai dalyvauja projektų rengime ir dažnai jie sėkmingai įgyvendinami.

Matydami jos aktyvumą, iniciatyvumą, naujovių siekį, mokinių tėvai labai nori, kad būtent jų vaikų pirmąja mokytoja būtų Aurelija Mykolaitienė. Mokytojos organizuojamas ugdymo procesas įdomus, įtraukus, motyvuojantis. Mokytoja siekia, kad kaimo vietovių vaikai  turėtų galimybių kuo daugiau patirti, pamatyti, sužinoti, išbandyti. Puikūs mokytojos mokomų mokinių nacionalinių patikrinimų rezultatai – jie viršija šalies vidurkį.

LAIMA PERMINIENĖ

Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, dirbanti šioje švietimo įstaigoje nuo 2001 metų. Per visą šį laikotarpį, dirbdama dailės ir technologijų mokytoja, būdama klasės vadove, pedagogų kolektyvo nare, mokyklos bendruomenės nare, pasižymėjo atsakingu požiūriu į jai deleguotas veiklas, pedagoginio prestižo kėlimą, inovacijų paiešką. Tai lankstaus, kūrybiškumo nestokojančio, šiuolaikinio gyvenimo aktualijas suvokiančio ir taikančio savo darbe mokytojo pavyzdys. Laima Perminienė visada kupina idėjų, sugebanti kiekvieną vaiką paversti menininku, įtraukti ir mokytojus (ne tik savo mokyklos) į bendras, kūrybiškumą skatinančias veiklas.

Mokytoja Laima Perminienė ugdymo procesą orientuoja į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, taiko motyvuojantį ugdymą skatinančius metodus, todėl jos mokiniai sėkmingai dalyvauja projektuose, olimpiadose, konkursuose ir nuolat laimi prizines vietas.

Bendravimas su mokiniais, tėvais, mokytojais grįstas nuoširdumu, savitarpio supratimu. Mokytoja visada randa laiko išklausyti, patarti, padėti.

AUŠRA VIŠNIAUSKIENĖ

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, šioje mokykloje dirbanti nuo 1990 metų. Aušra yra draugiška, tolerantiška, kūrybinga, energinga, atsakinga ir reikli pedagogė. Ji mėgstama bendradarbių, turinti autoritetą tarp jų. Aušra gali dirbti ir komandoje, ir atskirai, pasižymi gerais organizaciniais sugebėjimais, yra atsakinga, pareiginga, visus skirtus darbus atlieka kruopščiai ir laiku. Jos kasdieninis darbas neatsiejamas nuo pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, kitų bendražmogiškųjų vertybių diegimo. Siekdama ugdymo kokybės, geba pritaikyti aplinką įvairių poreikių mokinių veiklai skatinti, sudaro sąlygas mokinių saviraiškai ir kūrybiškumui plėtotis – nuolat veda pamokas netradicinėse edukacinėse erdvėse. Planuoja, organizuoja ir vykdo bendrą metodinę veiklą su kitais mokytojais, geranoriškai teikia metodinę pagalbą mokyklos ir rajono kolegoms. Mokytojos rengti mokiniai kiekvienais metais tampa rajono, šalies olimpiadų, konkursų nugalėtojais.

Laisvalaikiu Aušra mėgsta skaityti, keliauti, yra aktyvi Ginkūnų bendruomenės moterų klubo „Laumė“ narė.

SIGITA ZAVADZKIENĖ

Šiaulių r. Šilėnų mokyklos vyresnioji pradinių klasių mokytoja – tai mokytoja iš pašaukimo, jaučianti aistrą savo darbui, meilę vaikams ir besidžiaugianti kiekviena mokymosi proceso akimirka. Drąsiai priimanti naujus iššūkius, kūrybiška ir veikli. Besimokanti, sparčiai tobulėjanti ir  atvira pokyčiams. Geba sudominti savo mokinius, parodyti, kuo jos mokomi dalykai jiems yra ar bus naudingi gyvenime.

Svarbus ir vertinamas Šilėnų mokyklos kolektyvo narys. Jos pastangomis ir iniciatyva mokykloje nuolat vyksta renginiai visai Šilėnų kaimo bendruomenei.

Tarptautinės mokytojo dienos proga Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštais įvertinti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai:

Vaidas Bacys, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktorius, už iniciatyvumą diegiant švietimo inovacijas, kūrybiškumą kuriant atvirą, įtraukią mokyklą, nuostatų pozityvumą užtikrinant mokiniams lygias galimybes ir socialiai teisingas ugdymo(si) sąlygas;

Lina Niparavičienė, Šiaulių r. Pakapės mokyklos direktorė, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už aktyvią ir iniciatyvią vadybinę veiklą užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą bei stiprinant paramą vaikui ir šeimai;

Nijolė Kadytė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už nuoseklų ir atsakingą vadybinį darbą, konstruktyvaus bendradarbiavimo skatinimą, pagarbos, tolerancijos bei kitų bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą progimnazijoje.

Lina Samoškienė, Šiaulių r. Šakynos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekančią direktoriaus funkcijas, už gilų atsakomybės jausmą, nuoširdžią vadybinę veiklą kuriant pozityvią darbo ir ugdymo(si) aplinką, bendruomenės telkimą švietimo kaitos, nūdienos iššūkiams įveikti.

__________________

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanoti 73 švietimo įstaigų pedagogai, tarp jų įstaigų vadovai:

Dalia Tamoševičiūtė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už švietimo inovacijų diegimą, nuotolinio mokymo(si) organizavimą, mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo patirties sklaidą;

Kristina Garbačauskienė, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už nuoseklų ir atsakingą vadybinį darbą bei nuostatų pozityvumą užtikrinant ikimokyklinio ugdymo kokybę;

Edita Brasienė, Šiaulių r. Kužių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už atsakingą vadybinę veiklą ir profesinių nuostatų pozityvumą telkiant pedagogų bendruomenę  mokyklos misijos įgyvendinimui;

Loreta Legačinskienė, Šiaulių r. Kužių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už iniciatyvią ir atsakingą vadybinę veiklą bei įstaigos vertybių puoselėjimą skatinant bendruomenę siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės ir atvirumo;

Gvidas Gotceitas, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos pavaduotojas ūkiui, atliekantis direktoriaus funkcijas, už kryptingas pastangas įstaigoje puoselėti bendradarbiavimu ir susitarimais grindžiamą pokyčių valdymo kultūrą;

Ingrida Kudrevičienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už atsakingumą, profesinių nuostatų pozityvumą ir įkvepiantį optimizmą organizuojant bei koordinuojant įstaigos veiklą nūdienos iššūkių kontekste;

Gita Vaitkienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už atsakingumą ir konstruktyvią vadybinę veiklą įstaigoje įgyvendinant nacionalinės ir regioninės švietimo politikos nuostatas dėl ugdymo kokybės gerinimo;

Irena Vaičiulienė, Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už pilietinių iniciatyvų skatinimą, mokyklos bendruomenės vertybių puoselėjimą;

Aušra Garškienė, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už švietimo inovacijų diegimą, kūrybiškumą, atsakingumą bei profesionalumą;

Dalia Gricienė, Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ direktorė, už atsakingą Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių ir direktorių pavaduotojų ugdymui telkimą bendram metodiniam darbui;

Auksė Buožienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui už iniciatyvas plėtojant lauko edukacines erdves, inovatyvų ir efektyvų nuotolinio ugdymo veiklų koordinavimą, gerosios darbo patirties sklaidą bei tarptautinių projektų įgyvendinimą;

Vaida Klimavičienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už atsakingą vadybinę veiklą įgyvendinant Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio reorganizavimo procesą, olimpinėmis vertybėmis grįsto bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros lopšelyje-darželyje stiprinimą, bei renginių organizavimą;

Violeta Kumžienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio darželio direktorė, už atsakingą vadybinę veiklą įgyvendinant Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ reorganizavimo procesą bei steigiant Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį;

Natalija Staražinskienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė, už kūrybiškus sprendimus užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą bei iniciatyvią ir atsakingą vadybinę veiklą, skatinančią lopšelio-darželio bendruomenę siekti ugdymo kokybės ir atvirumo;

Rasa Piežieėi, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, už gebėjimą kurti pozityvią ir inovatyvią darbo atmosferą, efektyvų pokyčių valdymą bei aktyvią projektinę veiklą.

PEDAGOGAI:

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija:

Jūratė Čaplinskienė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos matematikos, ekonomikos mokytoja metodininkė, už aktyvią, kūrybišką veiklą gimnazijos bendruomenėje, įdomias, netradicines ekonomikos pamokas ir atsakingą darbą, siekiant mokinio pažangos skatinimą;

Asta Mazūraitė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, už kūrybiškumą, mokyklos Naujienlaiškio redagavimą ir leidimą, aktyvią metodinę veiklą, pagalbą organizuojant Lietuvos mokinių meninio skaitymo etapą rajone;

Florentina Navickienė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė, už aktyvią, veiksmingą ir kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje;

Juozas Savickas, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas ekspertas, Šiaulių rajono kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkui, už aukštus mokinių pasiekimus, aktyvią projektinę veiklą ir gimnazijos garsinimą, iniciatyvumą, mokytojų telkimą bendrai veiklai, metodinės veiklos stiprinimą;

Vita Šventickienė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, už mokinių pasiekimus regiono, respublikos konkursuose, mokyklos kalbinės konferencijos organizavimą, lietuvių kalbos mokytojų metodinės veiklos organizavimą;

Valdonė Verseckienė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, už puikius mokinių pasiekimus, gimnazijos vertybių puoselėjimą, metodinės veiklos organizavimą;

Vilma Žukauskieneė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, už nuolatinį tobulėjimą, aktyvią veiklą ir pagalbą mokiniams planuojant ateitį.

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija:

Rima Balčiūnaitė, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai, už sėkmingai įgyvendinamą projektą ,,LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“;

Rima Bernotienė, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja, už gimnazijos bendruomenės telkimą, jaukios ir saugios aplinkos sukūrimą Visos dienos mokyklos ugdytiniams;

Jekaterina Vrublevskaja, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos bibliotekininkė, už gimnazijos bendruomenės telkimą, jos tradicijų puoselėjimą, sėkmingą ugdymo karjerai programos įgyvendinimą

Augustinas Šlikas, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, už Gruzdžių miestelio bendruomenės įtraukimą į sportinę veiklą.

Šiaulių r. Kužių gimnazija:

Daiva Andrikaitytė, Šiaulių r. Kužių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, už kūrybingą ugdomąją veiklą, geranorišką ir aktyvų bendradarbiavimą, pareigingumą;

Tatjana Borisevičienė, Šiaulių r. Kužių gimnazijos specialiajai pedagogei, logopedei ekspertei, už patirties sklaidą gimnazijos bendruomenėje ir šalyje;

Daiva Virkutienė, Šiaulių r. Kužių gimnazijos informacinių technologijų mokytoji metodininkė, už naujovių diegimą informacinių technologijų srityje ir patirties sklaidą gimnazijos bendruomenėje proga;

Kęstutis Virkutis, Šiaulių r. Kužių gimnazijos matematikos vyresnysis mokytojas, už ilgametį darbą ugdant jaunąją kartą;

Virginija Trasevskienė, Šiaulių r. Kužių gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, už ilgametį, nuoširdų ir pasiaukojantį pedagoginį darbą bei aktyvią metodinę veiklą;

Audronė Žukauskienė, Šiaulių r. Kužių gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, už novatorišką pedagoginę veiklą, profesionalumą, puikų ugdymo proceso organizavimą, naujovių diegimą bei gerosios darbo patirties sklaidą.

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija:

Alma Baltutienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, už nuoširdžią ir kūrybišką pedagoginę veiklą, atsakomybės bei kitų žmogiškųjų vertybių ugdymą, iniciatyvumą ir kūrybiškumą panaudojant išmaniąsias technologijas ugdymo procese bei inžinerinio ugdymo puoselėjimą;

Laura Daujotienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja, už nuoširdų ir kruopštų pedagoginį darbą, kūrybines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, progimnazijos bendruomenės telkimą, geranorišką pagalbą organizuojant progimnazijos renginius;

Darius Leškauskas, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresnysis fizinio ugdymo mokytojas, už sąžiningą ir nuoširdų kasdienį darbą, geranoriškumą, toleranciją ir supratingumą, fizinio aktyvumo skatinimą, renginių bei varžybų organizavimą;

RimaiNavickienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, už nuoširdų ir profesionalų pedagoginį darbą, sėkmingą mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą, kūrybiškumą bei aktyvią metodinę veiklą;

Rita Perminaitė-Krasauskienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresnioji muzikos mokytoja, už mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimą, meninių gebėjimų puoselėjimą, sėkmingai įgyvendintus kūrybinius sumanymus, aktyvią muzikinę veiklą;

Rima Kudrevičienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, už geranorišką pagalbą kolegoms įveikiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius, gebėjimą dalintis žiniomis, aktyvią metodinę veiklą, gerosios profesinės patirties sklaidą, kūrybiškumą, atsakingumą bei profesionalumą;

Ramutė Zorienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos etikos mokytoja metodininkė ir rusų kalbos mokytoja, už kūrybingą ugdomąją veiklą, verslumo idėjų sklaidą, svarų indėlį į mokinių karjeros planavimą, savanorystės idėjų puoselėjimą, kryptingą projektinės veiklos organizavimą ir vykdymą.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras:

Renata Biknevičienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro specialiojo ugdymo mokytoja metodininkė, už kryptingą pedagoginę veiklą, integracijos procesų stiprinimą ir mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą;

Aušra Dunauskienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, už bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą, kryptingo individualizuoto ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą, konstruktyvų bendradarbiavimą su tėvais;

Remigijus Čepas, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro vyresniysis dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas, už pilietinių iniciatyvų skatinimą, atsakingą bei kūrybišką pedagoginį darbą, konstruktyvų bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais;

Valerijus Ponomariovas, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, už nuoširdžią ir kryptingą pedagoginę veiklą ir iniciatyvas, ugdant dalykines ir bendrąsias mokinių kompetencijas;

Jovita Stočkienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, už nuoširdžią ir kryptingą pedagoginę veiklą, mokinių kultūros ir kūrybiškumo puoselėjimą, konstruktyvų bendradarbiavimą su tėvais

Daiva Šiušienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė, už projektinės tiriamosios ir kūrybinės veiklos organizavimą, ugdymosi netradicinėse aplinkose puoselėjimą, konstruktyvų bendradarbiavimą su tėvais;

Ligita Vestartienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytoja metodininkė, Šiaulių rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei, už nuoširdžią ir kryptingą ugdomąją veiklą, tikslingą ir įvairiapusišką virtualių mokymosi aplinkų diegimą, kūrybines iniciatyvas įgyvendinant projektus, konstruktyvų bendradarbiavimą organizuojant nacionalinio lygmens anglų kalbos olimpiadų bei konkursų rajono etapus;

Vaida Vielavičienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytoja metodininkė, už profesionalumą atpažįstant ir ugdant mokinių meninius gebėjimus ir kūrybinės veiklos organizavimą.

Šiaulių r. Drąsučių mokykla:

Idilija Labenskienė, Šiaulių r. Drąsučių mokyklos logopedei, specialioji pedagogė metodininkė, už ilgametį, nuoširdų ir pasiaukojantį darbą, ryšių su ugdytinių tėvais puoselėjimą;

Ramutė Majauskienė, Šiaulių r. Drąsučių mokyklos muzikos vyresnioji mokytoja, už aktyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą, išradingumą organizuojant mokyklos renginius;

Modesta Purienė, Šiaulių r. Drąsučių mokyklos dailės ir technologijų mokytoja, už sėkmingą pedagoginę veiklą, kūrybingą ugdymo metodų taikymą bei klasės bendruomenės telkimą;

Sigita Puzinienė, Šiaulių r. Drąsučių mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja, už aktyvią veiklą, už profesionalumą ir kompetenciją, įkvepiantį pavyzdį aplinkiniams.

Šiaulių r. Voveriškių mokykla:

Jurgita Levanaitienė, Šiaulių r. Voveriškių mokyklos lietuvių ir rusų kalbų vyresnioji mokytoja, už kūrybiškai organizuojamą ugdymo procesą, puikius mokinių pasiekimus, mokyklos bendruomenės vertybių puoselėjimą.

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis:

Erika Dargužienė, Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, už lauko edukacinių aplinkų kūrimą, komandinį darbą, sėkmingą nuotolinio ugdymo organizavimą ir bendradarbiavimą su tėvais.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis:

Aušra Bijeikienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už inovatyvių idėjų paiešką ir plėtojimą gerinant ugdytinių pažangą, iniciatyvumą, profesionalų, atsakingą, kūrybišką darbą;

Simona Glazauskienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už inovatyvių idėjų skleidimą ir pagalbą koordinuojant nuotolinį ugdymą, kūrybingumą plėtojant ugdytinių socialines ir emocines kompetencijas;

Aneta Saliamonavičė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio neformalaus ugdymo mokytoja, už aktyvią, kūrybišką pedagoginę veiklą bei genialių ir naujų idėjų sklaidą organizuojant renginius;

Danutė Stugytė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, už atvirumą kaitai, kūrybines iniciatyvas, darnią komandinę veiklą.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“:

Aurelija Daukšienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, bendradarbiavimą su mokytojais ir aktyvų dalyvavimą komandinėje veikloje;

Daiva Gailienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, kryptingą ugdytinių emocinį ugdymą ir bendradarbiavimą su mokytojais;

Dalia Skirmantienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, bendradarbiavimą su mokytojais ir iniciatyvas įgyvendinant ekologinio ugdymo projektus lopšelyje-darželyje.

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai:

Edita Dapkuvienė, Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų siuvimo vyresnioji mokytoja, už atsakingą ir kūrybišką projektinę veiklą, organizuojant vaikų vasaros poilsio užimtumą;

Aistė Jakelaityėi, Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų dailiųjų amatų vyresnioji mokytoja, už nuoširdų, kūrybišką pedagoginį darbą, naujovių ieškojimą ir jų įgyvendinimą ugdymo procese;

Marytė Janulienė, Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų pynimo vyresnioji mokytoja, už atsakingą ir kūrybišką projektinę veiklą, organizuojant vaikų vasaros poilsio užimtumą;

Rasa Poškienė, Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų jaunųjų gamtininkų vyresnioji mokytoja, už išradingumą ugdant jaunuosius gamtos mylėtojus, iniciatyvumą ir patirties sklaidą.

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla:

Eimantas Aušbikavičius, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos birbynės specialybės mokytojas metodininkas, už aktyvią metodinę, koncertinę veiklą, talentingų mokinių ugdymą ir aukštus jų pasiekimus tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose;

Lidija Bražaitė, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos violončelės specialybės mokytoja metodininkė, už aktyvią metodinę, koncertinę veiklą, talentingų mokinių ugdymą ir aukštus jų pasiekimus tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose;

Irma Dešriuvienė, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos akordeono specialybės mokytoja metodininkė, už aktyvią metodinę, koncertinę veiklą, kūrybinius sumanymus, talentingų mokinių ugdymą ir aukštus jų pasiekimus tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose;

Dalia Jokubauskienė, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos dailės specialybės mokytoja metodininkė, už aktyvią metodinę veiklą, talentingų mokinių ugdymą ir aukštus jų pasiekimus tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose, parodose ir projektuose;

Danutė Streckienė, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos koncertmeisterė metodininkė, už aktyvią metodinę, koncertinę veiklą, talentingų mokinių ugdymą ir aukštus jų pasiekimus tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose;

Indira Zebčiukienė, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos dailės specialybės mokytoja metodininkė, už aktyvią metodinę veiklą, kūrybines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą bei talentingų mokinių ugdymą ir aukštus jų pasiekimus tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose, parodose.

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla:

Vidmantas Budraitis, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos neformaliojo švietimo dziudo mokytojas, už profesinę patirtį, pareigingumą, jaunųjų sportininkų ugdymą, svarų indėlį plėtojant Šiaulių rajono dziudo imtynes.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba:

Edita Giržadienė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, už kryptingą, nuoširdų, kūrybišką darbą plėtojant Trečiojo amžiaus universiteto veiklą rajone;

Ieva Kulikauskienė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė, už nuoširdų, atsakingą darbą ir aktyvią metodinę veiklą bei iniciatyvas.

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Ritos Žadeikytės nuotraukos

Informacija atnaujinta 2020-10-06 13:24

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}