Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informaciniai pranešimai (10 d.d. pastaboms)

DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

2019-05-17 Dalintis

 NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS             PROJEKTAS

 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

ŠIAULIŲ SKYRIAUS

 

VEDĖJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

 

 

2019 m. _________________ d. Nr. 31KPĮ-__________-(14.31.125.E)

 

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 1 dalies punktu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 6.3papunkčiu, 16 ir 19 punktais, veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 27 d. įgaliojimą Nr. 1Į-553-(1.9.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“ ir atsižvelgdama į B. B. 2019 m. balandžio 24 d. prašymą:

 

 

 

 

 

 

 

                      1. Nustatau kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:

                      1.1. planuojama teritorija: Aukštelkės kaimas, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajono savivaldybė, kadastro Nr. 9132/0004:127, plotas 0.750 ha;

                      1.2. planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą;

                      1.3. uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;

                      1.4. planavimo organizatoriai: B. B. gyv. Šiaulių r. sav., Bubių sen., Jusaičių k., Jusaičių g. 5.

                      2. Nurodau planavimo organizatoriui B. B. vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20–22 punktais:

                      2.1. pagal planavimo tikslus parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;

                      2.2. apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbti seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS);

                      2.3. prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, gauti planavimo sąlygas iš taisyklių 22–24 punktuose išvardintų institucijų (pagal poreikį).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Vedėja                                                                                                                                                                                                                   Laima Motiejūnienė

 

 

 

 

 

INFORMACIJA

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas galima siųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai bei telefonu 8 706 85 867 ir el. p. siauliai@nzt.lt arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt, 10 darbo dienų nuo paviešinimo Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje bei seniūnijos skelbimų lentoje.