Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (2020-01-28)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto (kodas 242212) (darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį vieneriems metams) pareigas.

Pareigybės lygis –A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,6.

Specialūs reikalavimai pretendentui:

  1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
  2. mokėti dirbti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, biuro programomis (tekstų redagavimo programa, elektronine skaičiuokle), elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;
  3. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
  4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;
  5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);
  3. gyvenimo aprašymą (pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu);

Atrankos paskelbimo data – 2020 m. sausio 28 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://pm.vataras.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

                                     PATVIRTINTA

                                                                                       Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                       direktoriaus 2020 m. sausio 24 d.

                                                                                       įsakymu Nr. AK-41(4.1E)    

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas.
Pareigybės lygis – A2.


II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;
būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
mokėti dirbti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, biuro programomis (tekstų redagavimo programa, elektronine skaičiuokle), elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;
žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;
gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

atlieka mažos vertės pirkimų organizatoriaus funkcijas;
dalyvauja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijose:

teikia asmeninius siūlymus ir priima asmeninius sprendimus dėl pirkimo būdo parinkimo, pirkimo sąlygų ir kvalifikacijos reikalavimų nustatymo, dalyvių kvalifikacijos ir pasiūlymų tinkamumo įvertinimo, laimėjusio pasiūlymo nustatymo;
atlieka kitus jam pavestus procedūrinius veiksmus;
rengia komisijos posėdžių protokolus (kai jam pavesta komisijos sekretoriaus ar posėdžio sekretoriaus funkcija);
tvarko Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus;
vykdo Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų apskaitą, verčių skaičiavimą, ir kitų duomenų kaupimą ir apdorojimą;
vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Viešųjų pirkimų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.
 

Informacija atnaujinta 2020-01-28 16:48