2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Investicijų ir projektų valdymo skyrius
Vardas, pavardė Pareigos 

Telefonas

 (~*** - vidaus nr.)

El. pašto adresas
Ineta Navickaitė Skyriaus vedėja
 
(veiklos uždaviniai)
 (8 41)  399 434 ~ 434
           
ineta.navickaite@siauliuraj.lt  
Danutė Gulbinienė

Vyresnioji specialistė

(8 41)  596 697 ~ 707 danute.gulbiniene@siauliuraj.lt 

Aurelija Bacevičiūtė

Vyresnioji specialistė (8 41)  596 678 ~ 678

aurelija.baceviciute@siauliuraj.lt

 Robertas Paulauskas Vyriausiasis specialistas
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 678 ~ 678 

 robertas.paulauskas@siauliuraj.lt

 Diana Zdzichauskienė Vyresnioji specialistė (8 41)  596 678 ~ 678   diana.zdzichauskiene@siauliuraj.lt
 Aurelija Šedienė Vyriausioji specialistė
(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 697 ~ 707  aurelija.sediene@siauliuraj.lt


Asta Šulnienė

 Vyresnioji specialistė

(8 41)  596 678 ~ 678


asta.sulniene@siauliuraj.lt

 

Vyriausiasis specialistas

   

Skyriaus tikslas - organizuoti paramos lėšų pritraukimą Savivaldybės viešiesiems projektams finansuoti bei viešųjų projektų įgyvendinimą, gavus finansinę paramą.

Skyriaus uždaviniai:

-organizuoti paramos programų lėšų paiešką;

- įgyvendinti, gavus paramos davėjo paramą, projektus, integruotus į bendras valstybės, regiono bei vietos strategijas;

- dalyvauti Šiaulių rajono strateginio plėtros plano rengimo bei priežiūros darbe.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- inicijuoja ir rengia Savivaldybės viešuosius projektus Europos Sąjungos paramos fondų ar kitų šalių programų finansinei paramai gauti.

- inicijuoja, organizuoja Savivaldybės viešųjų projektų pagrindžiamųjų dokumentų rengimą;

-Skyriaus kompetencijos ribose rengia technines užduotis pagrindžiamiesiems dokumentams rengti,

- Skyriaus kompetencijos ribose rengia projektų pagrindžiamuosius dokumentus;

konsultuoja savivaldybės administracijos skyrius, įmones, įstaigas, organizacijas projektų, programų rengimo klausimais;

- gavus finansinę paramą, organizuoja projektų, integruotų į bendras valstybės, regiono bei vietos strategijas įgyvendinimą;

- vykdo viešųjųjų savivaldybės projektų administravimą;

- inicijuoja viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, kiek tai susiję su Savivaldybės inicijuojamais bei vykdomais viešaisiais projektais;

inicijuoja ir vykdo gautos paramos bei Savivaldybės vykdomų viešųjų projektų viešinimą;

- Techniškai aptarnauja Investicijų projektų rengimo koordinavimo darbo grupę ir Projektų priežiūros (Projektų valdymo) komitetą;

- dalyvauja kuriant ir atnaujinant regioninius ir nacionalinius plėtros planus, programas, strategijas;

- koordinuoja Savivaldybės biudžeto Projektų finansavimo programos planavimą, įgyvendinimą ir kontrolę bei rengia Savivaldybės biudžeto Projektų finansavimo programos norminius dokumentus;

- tvarko Skyriaus vykdomos veiklos klausimais kaupiamą archyvą;

-vykdo kitas funkcijas pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus pagal nustatytą Skyriaus kompetenciją.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-17 10:37:13 Atgal