2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius
Vardas, pavardė  Pareigos Telefonas (~*** - vidaus nr.) El. pašto adresas
Audronė Birutienė Skyriaus vedėja

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 669 ~ 669,
           8 640 57990
 audrone.birutiene@siauliuraj.lt
Violeta Bučinskytė Vyriausioji specialistė

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 668 ~ 668 violeta.bucinskyte@siauliuraj.lt
Vaida Kerėžienė

Vyriausioji specialistė

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 667 ~ 667  vaida.kereziene@siauliuraj.lt 
Kristina Smirnovienė Vyriausioji specialistė

(veiklos uždaviniai)
(8 41)  596 668 ~ 668  kristina.smirnoviene@siauliuraj.lt 
Aida Urbutienė

Vyriausioji specialistė

(veiklos uždaviniai)

(8 41)  596 667 ~ 667   aida.urbutiene@siauliuraj.lt

EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS:

1. Skyriaus uždaviniai:

1.1. Ekonomikos srityje:

1.1.1. vykdyti valstybės politiką darbo rinkos ir gyventojų užimtumo srityse;

1.1.2. organizuoti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką vietinių rinkliavų, pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, kuriems pavedamas uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, veiklos priežiūra ir koordinavimas, sąrašą (toliau – Sąrašas) Skyriui priskirtų Savivaldybės kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – Bendrovės) bei viešųjų įstaigų veiklos, Savivaldybės strateginio planavimo organizavimo, Šiaulių regiono plėtros programų įgyvendinimo, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, priežiūros ir optimizavimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo srityse;

1.1.3. teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Šiaulių rajono ekonomikos efektyvumo vystymo ir Savivaldybės strateginio planavimo.

1.2. Verslo plėtros srityje:

1.2.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo, plėtros iniciatyvų įgyvendinimą Šiaulių rajone;

1.2.2. teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui dėl smulkiojo ir vidutinio verslo politikos formavimo, verslo plėtros skatinimo Šiaulių rajone.

1.3. Pagal Skyriaus kompetenciją įgyvendinti Savivaldybės politiką vietinių rinkliavų, pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Bendrovių bei viešųjų įstaigų veiklos, gyventojų užimtumo, Savivaldybės strateginio planavimo organizavimo, Šiaulių regiono plėtros programų įgyvendinimo, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, priežiūros ir optimizavimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo, verslo plėtros srityse.

2. Skyriaus funkcijos:

2.1. dalyvauja darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų įgyvendinime;

2.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl vietinių rinkliavų Šiaulių rajone nustatymo;

2.3. koordinuoja pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Savivaldybės kontroliuojamų Bendrovių bei viešųjų įstaigų veiklą;

2.4. analizuoja pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Bendrovių, viešųjų įstaigų ketvirtines ir metines veiklos ataskaitas, prognozuojamus ir pasiektus veiklos rodiklius, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jų ūkinės-finansinės veiklos efektyvumo didinimo;

2.5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Bendrovių, viešųjų įstaigų reorganizavimo, likvidavimo;

2.6. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai pagal Sąrašą Skyriui priskirtų Bendrovių, viešųjų įstaigų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo;

2.7. rengia Savivaldybės ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programą ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

2.8. administruoja Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimą, kuruoja Šiaulių rajono verslo tarybos veiklą, organizuoja ir koordinuoja Šiaulių rajono verslininkams skirtus masinius renginius;

2.9. administruoja Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių (toliau – Bendruomenės) veiklos rėmimo programos įgyvendinimą, bendradarbiauja su Šiaulių rajono vietos veiklos grupe (toliau – VVG), dalyvauja Bendruomenių ir VVG masiniuose renginiuose;

2.10. administruoja Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) veiklos rėmimo programos įgyvendinimą, kuruoja Savivaldybės NVO tarybos veiklą, inicijuoja Savivaldybės, NVO, VVG ir Bendruomenių susitikimus, masinius renginius;

2.11. administruoja Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos įgyvendinimą;

2.12. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo;

2.13. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo, juridinių asmenų atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio;

2.14. rengia dokumentus, reikalingus Šiaulių rajone vykdomoms licencijuojamoms veikloms, vykdo licencijuojamos veiklos priežiūrą, teikia informaciją licencijuojamas veiklas kontroliuojančioms institucijoms;

2.15. rengia teisės aktus, reglamentuojančius prekybos vykdymą, paslaugų teikimą Šiaulių rajono viešosiose vietose, renginių organizavimą Savivaldybės teritorijoje;

2.16. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimą, įgyvendinimą ir priežiūrą; rengia Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo ataskaitų projektus bei teikia juos tvirtinti Savivaldybės tarybai, administruoja strateginio planavimo Savivaldybėje priežiūros komisijos darbą;

2.17. organizuoja konkursus dėl vežėjų parinkimo vietinio susisiekimo maršrutams aptarnauti, rengia ir keičia keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis;

2.18. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, reikalingus vežti keleivius vietiniais Šiaulių rajono reguliariaus susisiekimo maršrutais;

2.19. vykdo keleivinio kelių transporto keleivių srautų tyrimus, tikrindama Šiaulių rajono ir gretimų rajonų teritorijose keleivines transporto priemones, dirbančias reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutuose;

2.20. atlieka keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikėjų pateiktų dokumentų analizę, vertinimą ir perduoda apmokėti iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

2.21. vykdo licencijuotų transporto priemonių stebėseną transporto kontrolės informacinėse sistemose;

2.22. kuruoja komisijų, susijusių su reguliariais susisiekimo maršrutais Šiaulių rajone, veiklas;

2.23. rengia dokumentus tremtinių, perkeltųjų, politinių kalinių, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, tarnavusių Afganistane ir dalyvavusių, likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, atlikusių tarnybą Afganistane statusų pripažinimui ir atstovauja Šiaulių rajono Savivaldybei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre;

2.24. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, suveda duomenis į Administracinių nusižengimų registrą;

2.25. teikia duomenis Valstybės suteiktos pagalbos registrui;

2.26. teikia duomenis metinėms Savivaldybės institucijų vadovų ataskaitoms rengti Skyriaus veiklos klausimais;

2.27. administruoja laukinių žvėrių miškui daromos žalos prevencijos priemonių finansavimą;

2.28. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-10 14:48:24 Atgal