2019 m. kovo 21 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
MAŽĖJA PAŽEIDIMŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO SRITYSE

2018 metais Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) Šiaulių apskrities skyrius, vykdydamas teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, atliko 433 patikrinimus, 60 patikrinimų metu nustatė metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimų (13,9 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus).

 

LMI Šiaulių apskrities skyriui palyginti 2018 metų patikrinimų rezultatus su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu, matyti, kad pažeidimų sumažėjo 3,12 proc.: naudojant matavimo priemones – 1,54 proc., o prekių kiekio srityje – 9,27 proc. Atliekant patikrinimus LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai kontroliavo, kaip matavimo priemonių (toliau – MP) naudotojai laikosi teisinės metrologijos reikalavimų, naudodami matavimo priemones: nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina;

sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse. Tikrino, ar gaminamos ir rinkai tiekiamos ar parduodamos matavimo priemonės bei fasuotos prekės atitinka teisinės metrologijos reikalavimus.

Atliekant planinius patikrinimus, įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą atlikti pas juos patikrinimą. Kartu su pranešimu siunčiamas ir kontrolinis klausimynas. Apie 94 proc. patikrinimų buvo atliekami naudojant kontrolinius klausimynus. Su minėtais klausimynais galima susipažinti LMI tinklalapyje: http://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-1.

Didžioji dalis patikrinimų buvo atliekama MP naudojimo srityje, kur yra galimybė, MP naudojantiems ūkio subjektams, pašalinti pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį apie planuojamą atlikti pas juos patikrinimą. 33 tikrinti ūkio subjektai (8 proc. įspėtų apie patikrinimą) pašalino pažeidimus per įspėjamąjį laikotarpį ir atliko 136 matavimo priemonių metrologines patikras.

Atliktas 341 matavimo priemonių naudotojų patikrinimas, kurių metu nustatyta 30 pažeidimų (8,8 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus). Pažeidimai nustatyti prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse, suskystintų automobilinių dujų ir naftos produktų degalinėse lauko prekyboje, turgavietėse, pas pieno gamintojus.

LMI Šiaulių apskrities skyrius atliko fasuotų maisto ir ne maisto prekių kiekio kontrolę pas gamintojus, fasuotojus ir prekybos įmonėse atliko 90 patikrinimų, iš jų 30-tyje nustatyti prekių kiekio pažeidimai. Patikrinta 4 210 maisto ir ne maisto produktų fasuočių, iš jų 347-ių (8,2 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. Kiekio pažeidimų nustatyta tikrinant (gyvūnų pašarus, statybinės medžiagas, sėklas, duonos gaminius, vaistažolių arbatą, valgomuosius ledus ir kt.). Nustačius prekių kiekio pažeidimus prekyboje, buvo patikrinti ir 13 fasuotų prekių gamintojai, kurie tiesiogiai atsako už jų rinkai tiekiamų fasuotų prekių atitiktį kiekio reikalavimams. 4 (30,8 proc.) gamintojai pažeidė fasuotų prekių kiekio reikalavimus.

Iš viso 26-iems atsakingiems asmenims už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus surašyti administracinio nusižengimo protokolai, iš viso skirta 915 eurų baudų. Nedidelį skirtų sankcijų skaičių už nustatytus pažeidimus lėmė ir tai, kad už teisingą fasuoto produkto kiekį fasuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams ir tik šių nurodymų nevykdantys prekiautojai yra baudžiami. Prekių kiekio pažeidimus daugeliu atvejų lėmė ūkio subjektų fasavimo proceso tinkamos kontrolės stoka.

Pažeidimus MP naudojimo srityje lėmė ūkio subjektų metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas, atsakingi asmenys pamiršta pateikti MP periodinei patikrai, MP naudojamos nesilaikant gamintojo parengtų techninių MP aprašų ir kt.

Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, visų pirma buvo siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, o ne juos bausti ar taikyti jiems sankcijas.

Ekonominės sankcijos ūkio subjektams, vykdantiems veiklą pirmus metus, nebuvo taikomos, nes LMI yra pritarusi Deklaracijai dėl pirmųjų verslo metų. LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai, įgyvendindami Deklaracijos nuostatas, įteikė Deklaraciją pirmus metus veikiantiems ir pirmą kartą tikrinamiems ūkio subjektams, juos konsultavo ir informavo, kur jie gali kreiptis jiems rūpimais metrologinių reikalavimų klausimais.

LMI Šiaulių apskrities skyrius nuolat konsultuoja ūkio subjektus, ypač didelis dėmesys skiriamas veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Ūkio subjektai supažindinami su keliamais reikalavimais teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai priskirtoms matavimo priemonėms, Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniu reglamentu, kontroliniais klausimynais.

2018 m. konsultuotas 21 ūkio subjektas, iš jų 7 veiklą pradedantys. Buvo surengti 8 seminarai su Radviliškio, Joniškio, Kelmės, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto švietimo įstaigose viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių vadovais bei atsakingais darbuotojais. Iš jų 5 seminarai surengti kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriais.

Kiekvienoje apskrityje veikia LMI padaliniai. 2018 metais Lietuvos Respublikoje atlikti 3646 patikrinimai, 586 patikrinimų metu nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų (16,5 proc. atliktų patikrinimų skaičiaus).

Lietuvos metrologijos inspekcijos strateginis tikslas – užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

Lietuvos metrologijos inspekcijos misija – apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių, apsaugoti šalies rinką nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių.

Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama informacija apie planuojamus konsultavimo renginius, seminarus.

Visi, turinys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Šiaulių apskrities skyrių, Šiauliai, Dvaro g. 50, mob. 8 687 19856.

 

Vida Balčiūnienė

Lietuvos metrologijos inspekcijos

Šiaulių apskrities skyriaus viršininkė

 

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Spausdinimo versija Atgal