2019 m. lapkričio 23 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Viešosios bibliotekos renginiai

RENGINIAI IR PARODOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE 2019 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ

 

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

■ 1 d. – Visų Šventųjų diena.

■ 2 d. – Vėlinių diena.

■ 10 d. – Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi.

■ 14 d. – Pasaulinė diabeto diena.

■ 16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena.

■ 18 d. – Latvijos nepriklausomybės diena.

■ 20 d. – Tarptautinė vaikų diena.

■ 21 d. – Pasaulinė televizijos diena.

■ 23 d. – Lietuvos karių diena.

■ 30 d. – Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena.

SUKAKTYS

■ 1919 m. lapkričio mėn.Šiaulių rajone (Vijoliuose, Lukšiuose, Toločiuose, Naisiuose, Kėbliuose) vyko aršios Lietuvos laisvės kovos su bermontininkais. Generolo Bermonto-Avalovo kariuomenės likučiai dar vasarą pasirodė Kuršėnuose, kur plėšė vietos gyventojus, pradėjo rekvizuoti butus. Kovai prieš juos 1919 m. lapkričio viduryje įsteigtas Laikinasis partizanų štabas. Jų būriai jau veikė Briduose, Gruzdžiuose, Kurtuvėnuose, Kužiuose, Šakynoje, Vijoliuose, Vinkšnėnuose ir kt. Partizanų uždavinys buvo organizuoti gyventojų gynimąsi nuo bermontininkų, derinant veiksmus su arčiausiai buvusiais kariuomenės daliniais. Kovoms Kuršėnuose vadovavo Lietuvos kariuomenės vadas generolas Pranas Liatukas, Gruzdžiuose pasipriešinimą organizavo Gruzdžių valsčiaus valdybos nariai Stasys Motuzas, Antanas Trečiokas. Vėliau kautynės vyko Skaudviliuose, Kurtuvėnuose, Amaliuose, Maniūšiuose, Šapnagiuose, Ginkūnuose, Gubernijoje, Zokniuose.

■ 1 d. – 1919 m. Kaune mirė Tadas DAUGIRDAS, palaidotas Ariogaloje (dab. Raseinių r.). Gimė 1852 02 27 Torbine (Rusija). Dailininkas, archeologas, muziejininkas, literatas, politikas. Studijavo Vilniaus paišybos mokykloje (1869–1870), Sankt Peterburgo (1870–1872) ir Miuncheno (1872–1876) dailės akademijose. Priklausė Kuršo literatūros ir meno draugijai (nuo 1882). Su kitais organizavo Lietuvių dailės draugijos parodas (1910–1914). Nors profesionaliu dailininku netapo, bet yra nutapęs keliasdešimt realistinių tapybos darbų, taip pat kūrė Lietuviškus pašto ženklus (1919), vitražus. Daugiausia pasižymėjo archeologijoje ir muziejininkystėje. Tyrinėjo Žemaitijos archeologinius paminklus: VIII–XI a. Paluknio (dab. Raseinių r, 1881–1883), II–III a. Visdergių-Papelkių pilkapyną (dab. Šiaulių r., 1884–1885) ir kt. Lietuvių mokslo draugijos narys (nuo 1907). Priimtas Kauno muziejuje konservatoriumi (1907), vėliau direktorius (nuo 1909). Jo vadovaujamas muziejus tapo pavyzdiniu kraštotyros muziejumi Lietuvoje. Paskirtas Valstybės archeologijos komisijos pirmininku (1919). Aktyvus valstybininkas, dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime (1905). Komisija, svarsčiusi Lietuvos tautinės vėliavos projektą (1917), jo siūlymu šalia žalios ir raudonos priėmė geltoną spalvą. Lietuvos kalendorius . Internetinė prieiga http://www.versme.lt/lapkritis2010.htm

■ 6 d. – 1944 m. Berlyne mirė (palaidotas Čikagoje) Jonas ŠLIŪPAS, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas. Studijavo Maskvos ir Peterburgo universitetuose, 1884 m. išvykęs į JAV, baigė mediciną, dirbo gydytoju. Grįžęs į Lietuvą mokytojavo, dėstė Kauno universitete, buvo Palangos burmistru. Redagavo ,,Aušrą“, ,,Lietuvišką balsą“, ,,Uniją“ ir kt. laikraščius. Išleido istoriografinį veikalą ,,Lietuviškieji raštai ir raštininkai“ (1890), paskelbė kritikos straipsnių, kultūrinio visuomeninio turinio raštų. Frontui artėjant, pasitraukė į Vokietiją. Gimė 1861 03 07 Rakandžiuose (Šiaulių r.). /Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 116—117./

■ 11 d. – 1849 m. lapkričio Kretingoje mirė Jurgis Ambraziejus PABRĖŽA, poetas, religinės literatūros rengėjas, botanikas. Baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo, nuo 1816 m. pranciškonų vienuolis Kretingoje. 1798–1799 m. kunigavo Raudėnuose (Šiaulių r.). Rašė eilėraščius ,,Esu sau žmogelis“ ir kt., rengė religinius raštus, kūrė lietuviškus botanikos terminus. Gimė 1771 01 15 Večiuose (Skuodo r.). /Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 59./

■14 d. – 1884 m. Meškuičiuose (Šiaulių r.) gimė Pranciškus Kazimieras ČEPULIS, Lietuvos kunigas, pranciškonas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas. Baigė Šiaulių pradžios mokyklą, mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1902–1907 m. baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją. 1907 m. gegužės 27 d. P. Čepulis buvo įšventintas kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias birželio 3 d. jis aukojo gimtosios Meškuičių parapijos bažnyčioje. Kunigavo ir vikaravo įvairiose Žemaičių vyskupijos parapijose. 1925 m. įstojo į pranciškonus. Buvo paskirtas rūpintis po I pasaulinio karo atgauto vienuolyno atgaivinimu Troškūnuose. II pasauliniam karui prasidėjus, buvo pranciškonų delegatu su nepaprastomis teisėmis. Mirė 1962 03 30 Panevėžyje. /Lietuvių enciklopedija. — Boston, 1954. — T. 4, p. 167.

■ 21 d. – 1919 m. Prie Kryžių kalno vyko Lietuvos laisvės kovos su bermontininkais.

/Šiaulių naujienos. — 1989, gruod. 2./

RENGINIAI

■ 5 d. 12 val. – KUŽIŲ SENIŪNIJOS SALĖJE – popietė „Švari aplinka – mūsų ir gamtos kūrinys“. Organizuoja Kužių gimnazija, Kužių biblioteka.

■ 6 d. 10 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – popietė „Pyragų diena bibliotekoj“, skirta Pyragų dienai.

■ 6 d. 12 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO BALTOJOJE SALĖJE (Ventos g. 11A, Kuršėnai) – susitikimas su informatiku, kompiuterinių žaidimų kūrėju, žaidimų kūrimo studijos „Tag of Joy“ steigėju Žilvinu Ledu. Organizuoja: Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras.

■ 6 d. 16 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŠAKYNOS FILIALO SALĖJE – popietė „Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus...“, skirta Vietovardžių metams. Organizuoja: Šakynos bendruomenės pirmininkė Saulė Kreimerienė, Šakynos biblioteka.

■ 6 d. 14 val. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – mitybos specialisto Artūro Sujetos paskaita. Renginio organizatorė Šakynos seniūnaitė Aušra Pranckuvienė, Šakynos biblioteka.

■ 8 d. 12 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PARODŲ SALĖJE – Didžiojo knygų pristatymo konkurso atrankinis turas. Organizuoja Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras.

■ 8 d. 15.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – Kino seansas 16–29 metų žiūrovams.

■ 11 d. 10 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GRUZDŽIŲ FILIALO SALĖJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės atidarymo šventė. Skaitymai vaikams „Auštant“. (Iš A. Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“). Rengia Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka.

■ 14 d. 14 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŠAKYNOS FIALO SALĖJE – popietė „Gyvenimo mano kelionėj tiek brastų buvo, seklumų...“ (A. Budzinskas). Antano .Budzinsko knygos „Vienatvė – draugė mano“ pristatymas. Organizuoja: Šiaulių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka, ŠRSKC Šakynos filialas.

■ 15 d. 9.45 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GRUZDŽIŲ FILIALO SALĖJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės uždarymo šventė. Rengia Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka.

■ 15 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – bibliotekos vaikų klubo „Smalsučiai“ užsiėmimas.

■ 16 d. 18 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GILAIČIŲ FILIALO SALĖJE – Gilaičių kaimo auksarankių darbų parodos „Kūrybos žiburėliai 2019“ pristatymas. Organizuoja Gilaičių biblioteka.

■ 16 d. 19 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GILAIČIŲ FILIALE – Gilaičių kaimo šventė „Sustuokem Žemaitę, petes susiglaudi“, skirta Žemaitijos metams. Organizuoja ŠRSKC Gilaičių filialas ir Gilaičių biblioteka.

■ 21 d. 16 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – popietė „Pasitiks mus tik vienišas ąžuolas...“, skirta Vietovardžių metams.

■ 21 d. 18 val. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinis-muzikinis vakaras „Širdis mana – audrų daina“, skirta Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms.

■ 21 d. 15 val. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Fraktalų piešimas“. Renginio organizatorė Šakynos seniūnaitė Aušra Pranckuvienė, Šakynos biblioteka.

■ 22 d. 17 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Advento kalendoriaus „Stebuklų eglutė“ gamyba“.

■ 22 d. 15.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – Kino seansas suaugusiems.

■ 28 d. 12 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GINKŪNŲ FILIALO SALĖJE – literatūrinis-edukacinis užsiėmimas „Apie ką kalba knygos ir lėlės“. Edukatorė – rašytoja Ignė Zarambaitė. Organizuoja Ginkūnų biblioteka, ŠRSKC Ginkūnų filialas.

■ 28 d. 10 val. – KUŽIŲ SENIŪNIJOS SALĖJE – literatūrinis-edukacinis užsiėmimas „Apie ką kalba knygos ir lėlės“. Edukatorė – rašytoja Ignė Zarambaitė. Organizuoja Kužių biblioteka, ŠRSKC Gilaičių filialas.

PARODOS

■ 1 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – kolekcininkės Alinos Šivickaitės surinktų pašto vokų paroda „Vėjeli, nešk mano laiškelį“, skirta Pasaulinei pašto dienai (veikia nuo 10-11 iki 11-13).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Fotomeno erdvėje –Jungtinė Lietuvos animacijos dailininkų ir režisierių darbų paroda (veikia nuo 10-10 iki 11-05).

■ 14 d.– ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŠAKYNOS FIALO SALĖJE – Antano Budzinsko rankraščių, apdovanojimų ir spaudinių paroda „Užrašytas gyvenimas“ (veiks renginio metu, pradžia – 14 val.). Rengia Šakynos biblioteka.

■ 17 d. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GILAIČIŲ FILIALO SALĖJE – Gilaičių kaimo auksarankių darbų paroda „Kūrybos žiburėliai 2019“. Organizuoja Gilaičių biblioteka (veiks iki 11-22).

ŠIAURĖS ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITĖS

„ŠVENTĖS ŠIAURĖS ŠALYSE“

Renginiai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE

2019 m. lapkričio 11—17 d.

RENGINIAI

■ 11 d. 10 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GRUZDŽIŲ FILIALO SALĖJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės atidarymo šventė. Skaitymai vaikams „Auštant“. (Iš A. Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“). Rengia Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka.

■ 11 d. 10 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai vaikams „Auštant“. („Pepė švenčia gimtadienį“ iš A. Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“).

■ 11 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai I-II kl. mokiniams „Auštant“: „Šventės Šiaurės šalyse“.

■ 11 d. 17 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai suaugusiems „Sutemų valanda“.

■ 11 d. 9 val. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai vaikams „Auštant“. („Pepė švenčia gimtadienį“ iš A. Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“).

■ 11 d. 17 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai „Šviesos ir žodžio šventė – Sutemų valanda“.

■ 11 d. 16 val. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai suaugusiems „Sutemų valanda“. (Iš A. Karen Blixen apysakos „Babetės puota“).

■ 11 d. 9 val. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – garsinio skaitymo rytmetys vaikams „Auštant“, skirtas Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 11 d. 15 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai vaikams „Pepė švenčia gimtadienį“ (Iš A. Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“).

■ 12 d. 15 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė Ginkūnų vaikų dienos centro vaikams „Ar žinai kaip švenčia Šiaurės šalys?“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 12 d. 16 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai suaugusiems „Sutemų valanda“. (Iš A. Karen Blixen apysakos „Babetės puota“).

■ 12 d. 10 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas vaikams „Gimtadienio dovana Pepei Ilgakojinei“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 12 d. 9 val. –KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – literatūrinė valandėlė „Auštant“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei. Garsiniai Šiaurės šalių rašytojų knygų ištraukų skaitymai.

■ 12 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ MOKYKLOS SALĖJE – šventė ikimokyklinio amžiaus vaikams „Pepės gimtadienis“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei. Organizuoja Kurtuvėnų biblioteka.

■ 12 d. 17 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai „Šviesos ir žodžio šventė – Sutemų valanda“.

■ 13 d. 10 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas vaikams „Pepės Ilgakojinės gimtadienis“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 13 d. 16 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – užimtumo valandėlė „Sveikiname Pepę Ilgakojinę su gimtadieniu“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 14 d. 10 val. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – valandėlė vaikams „Šventės Šiaurės šalyse“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 14 d. 16 val. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai suaugusiems „Sutemų valanda“.

■ 14 d. 13 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Švenčiam kartu su Pepe“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 14 d. 12 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – kūrybinės dirbtuvėlės „Ruošiamės Pepės Ilgakojinės gimtadieniui“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 14 d. 10 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – kūrybiškas laikas bibliotekoje „Pepės Ilgakojinės gimtadienis“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 14 d. 11.30 val. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės garsinių skaitymų popietė vaikams „,Šiaurės šalių rašytojų kūrybos lobynai“

■ 14 d. 12.30 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai vaikams „Auštant“: „Šventės Šiaurės šalyse“.

■ 14 d. 16 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai ir piešimo edukacija vaikams „Mažoji Pepė švenčia“.

■ 14 d.19 val. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Paukščiui reikia dangaus, žmogui reikia žmogaus“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 14 d. 9 val. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – viktorina vaikams „Ar viską žinai apie Šiaurės šalis?“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 15 d. 9.45 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GRUZDŽIŲ FILIALO SALĖJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės uždarymo šventė. Rengia Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka.

■ 15 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės uždarymas.

■ 15 d. 17 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai „Sutemų valanda“: „Šventės Šiaurės šalyse“.

■ 15 d. 15 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Pepės gimtadienis Žadžiūnų bibliotekoje“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.

■ 16 d. 12 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai vaikams „Auštant“.

PARODOS

■ 4 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šventės Šiaurės šalyse“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-30).

■ 7 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Keliaujant po šiaurės šalis“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-20).

■ 8 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Užburiančios Šiaurės šalių rašytojų knygos“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-19).

■ 11 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šiaurės šalys“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-20).

■ 11 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šiaurės šalys. Žinomos... Nežinomos...“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-15).

■ 11 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šiaurės šalių rašytojų kūriniai vaikams“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-15).

■ 11 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – vaikų darbelių paroda „Gimtadienio sveikinimas Pepei“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-15).

■ 11 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šiaurės šalių rašytojai – vaikams“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-22).

■ 11 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Draugystė tiesia tiltus – tarp žmonių, tarp šalių“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-15).

■ 11 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Astrida Lindgren ir vaikai“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-14).

■ 11 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kelionė Šiaurės šalių rašytojų knygų puslapiais“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 12-07).

■ 11 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šiaurės šalių literatūra vaikams“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-19).

■ 12 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šiaurės šalių rašytojai rašo visiems“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-05).

■ 14 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – vaikų piešinių paroda „Vaikštinėja po Šiaurę žiema“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei (veiks iki 11-25).

 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Informacijos ir kraštotyros skyrius

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-08 11:23:28 Atgal