Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

DARBDAVIUS IR JAUNIMĄ KVIEČIAME DALYVAUTI JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOJE

2022-06-23 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija iki 2022 m. liepos 15 d. kviečia DARBDAVIUS ir JAUNIMĄ registruotis dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje.

Šiaulių rajono teritorijoje veiklą vykdančius DARBDAVIUS,  kviečia įdarbinti jaunuolius (14–21 m.) vasaros laikotarpiu ir gauti 350 Eur/ mėn. dydžio kompensaciją už kiekvieną įdarbintą jaunuolį pilnu etatu ir proporcingai įdarbinus mažesniu darbo krūviu.

Maksimalus kompensavimo laikas yra 2 mėnesiai, ne mokslo metu, VASAROS laikotarpiu.

PROGRAMOS DALYVIAI:

Jaunuolis

14–21 m. amžiaus, pagal gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje registruotas jaunimas, besimokantis pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo programas.

Darbdavys

Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Savivaldybės teritorijoje

Lietuvos Respublikoje įsteigtas ūkininko ūkis (ūkininkas), kuris veiklą vykdo Savivaldybės teritorijoje

Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Savivaldybės teritorijoje

Šiaulių rajono savivaldybės administracija


Registracijos formą rasite čia

Užpildytą registracijos formą kviečiame siųsti šiuo el. paštu: simona.dambrauskiene@siauliuraj.lt


Visa informacijos apie programą:

T-272 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos ... (e-tar.lt)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė  Simona Dambrauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės

jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką

programos tvarkos aprašo

1 priedas

(Registracijos forma)

REGISTRACIJOS Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS FORMA

20__ m. _________________ d. Nr. ______

Šiauliai

Pastaba. Įdarbinant asmenis iki 18 metų, privaloma vadovautis Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 518, reikalavimais.

 1. jaunuolio vardas, pavardė
 
 1. jaunuolio gimimo data
 
 1. jaunuolio gyvenamosios vietos adresas
 
 1. jaunuolio telefono Nr., el. pašto adresas
 
 1. jaunuolio ugdymo įstaiga, klasė, kursas, grupė
 
 1. jaunuolio darbo patirtis (jeigu yra)
 
 1. jaunuolio pageidaujamas darbas, pareigos
 
 1. darbdavio, su kuriuo sutartas įsidarbinimas, rekvizitai (pavadinimas, registracijos ir veiklos adresas, tel. Nr., sąskaitos Nr. į kurią bus pervedama kompensacija, vadovo vardas, pavardė (pildo darbdavys arba jo atstovas))
 
 1. datos, kuriomis bus dirbama (pildo darbdavys arba jo atstovas)
 
 1. etato dydis (pildo darbdavys arba jo atstovas)
 

Informuojame, kad:

 1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą bei sudarant trišalę bendradarbiavimo sutartį.
 2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. b p.
 3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

 1. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 1 metų laikotarpį. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
 2. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.ltpasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.
 3. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais galite kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.
 4. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

_______________________________                                                            ______________

(jaunuolio vardas, pavardė)                                                                                          (parašas)

_______________________________                                                            ______________

(darbdavio / atstovo vardas, pavardė)                                                                                   (parašas)

_______________________________                                                            ______________

(tėvų (globėjų) vardas, pavardė)                                                                                        (parašas)

Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tvarkos aprašo 

2 priedas

(Sutikimo forma)

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

______________

(Data)

Aš, __________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data)

Sutinku / nesutinku kad Duomenų valdytojas – Šiaulių rajono savivaldybės administracija

(netinkamą išbraukti)

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt, vykdydama Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programą tvarkytų mano asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą šiais tikslais:

 1. patikrinti deklaruotą gyvenamąją vietą;
 2. patikrinti moksleivio statusą.

Esu informuotas/-a, kad:

 1. turiu šias duomenų subjekto teises: teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis; teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą;
 2. turiu teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti mano duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
 3. duomenys bus saugomi 12 mėnesių nuo sutikimo davimo dienos. Pasibaigus sutikimo galiojimo terminui, sutikimas bus sunaikintas įstatymo nustatyta tvarka.
 4. turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu Šiaulių rajono savivaldybės administracija neteisėtai tvarko mano asmens duomenis arba neįgyvendina mano teisių;
 5. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais galite kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

Informacija atnaujinta 2022-06-23 08:15

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}