Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešosios ir (ar) administracinės paslaugos

ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI

Per Elektroninius valdžios vartus jau galima užsisakyti visų Lietuvos savivaldybių teikiamas elektronines paslaugas 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ, KURIŲ DĖL JŲ SPECIFIKOS NEGALIMA SUTEIKTI NUOTOLINIU BŪDU, SĄRAŠAS

 
APLINKOS APSAUGA (Direktoriaus įsakymas A-1731 2021-09-15)

1.

Leidimo kirsti,  persodinti, pašalinti, genėtis saugotinus medžius ir krūmus išdavimo aprašas

     El. paslauga
 
ARCHITEKTŪRA IR PAVELDOSAUGA (Direktoriaus įsakymas A-1734 2021-09-15)
2. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo aprašas  
3. Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ar panaikinimo aprašas       El. paslauga
4. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo aprašas  
5. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo aprašas  
6. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas       El. paslauga
7. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo tvarkos aprašas  
8.
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo aprašas
 
9. Teritorijų planavimo dokumentų suderinimo aprašas  
10.

Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimo aprašas

 

 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-283  2021-02-19)

11. Asmens skundo ar prašymo priėmimo bei nagrinėjimo savivaldybėje aprašas       El. paslauga

CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-1174 2021-06-22)

Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema (MGVDIS)

12. Naujagimio gimimo registravimo aprašas El. paslauga
13. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą aprašas El. paslauga
14. Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimo aprašas El. paslauga
15. Tėvystės pripažinimo registravimo aprašas El. paslauga
16. Prašymo sudaryti santuoką priėmimo ir santuokos registravimo aprašas  
17. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą aprašas El. paslauga
18. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą aprašas  
19. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimo aprašas El. paslauga
20. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimo į apskaitą aprašas El. paslauga
21. Santuokos nutraukimo registravimo aprašas El. paslauga
22. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimo, atkūrimo, pakeitimo ar papildymo aprašas El. paslauga
23. Civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimo aprašas El. paslauga
24. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimo aprašas El. paslauga
25. Vardo, pavardės keitimo aprašas El. paslauga
26. Įvaikinimo registravimo aprašas El. paslauga 
27. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimo iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo aprašas El. paslauga
28. Pažymos dėl likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimo aprašas El. paslauga

EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIUS
(Direktoriaus įsakymas A-170  2020-02-4, pakeitimai: A-300 2020-02-26;
 A-547 2021-03-31; A-744 2021-04-29; A-861 2021-05-13, 2022-01-13 A-56)
29. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, patikslinimo, papildymo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo ir licencijos galiojimo panaikinimo aprašas      El. paslauga

30.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimo, patikslinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo ir licencijos galiojimo panaikinamo aprašas

     El. paslauga
31. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimo arba jame nurodytos transporto priemonės keitimo aprašas      El. paslauga
32. Leidimo vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimo, galiojimo pratęsimo ir panaikinimo aprašas      El. paslauga
33. Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, išdavimo, pratęsimo, pakeitimo, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, ir galiojimo panaikinimo aprašas      El. paslauga

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS
(Direktoriaus įsakymas A-1662   2021-09-06)
34. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimo, dublikato išdavimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo aprašas      El. paslauga
35.

Informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse skelbimas savivaldybės interneto svetainėje aprašas

   

SENIŪNIJOS
(Direktoriaus įsakymas A-723 2021-04-26, pakeitimai: A-887 2021-05-18)
36. Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimo aprašas    
37. Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimo aprašas      El. paslauga
38. Notarinių veiksmų atlikimo aprašas   
39. Įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą aprašas  
40. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams), patvirtinančios jam (jiems) nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimo aprašas      El. paslauga
41. Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimo aprašas      El. paslauga
42. Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimo aprašas     El. paslauga
43. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui deklaravimo aprašas     El. paslauga
44. Gyvenamosios vietos deklaravimo, duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo aprašas    El. paslauga
45. Pažymos gyvenamosios patalpos nuomininkams apie Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimo aprašas  
46. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo, dublikato išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas       El. paslauga
47. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, galiojimo pratęsimo, dublikato išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus aprašas      El. paslauga
48. Leidimo laidoti išdavimo aprašas      El. paslauga
49. Žemės ūkio valdų įregistravimo / išregistravimo Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimo / keitimo, partnerio išregistravimo iš žemės ūkio valdos aprašas      El. paslauga

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
(Direktoriaus įsakymas A-967 2021-05-27, A-2049 2021-11-05)
50. Asmeninio asistento paslaugų skyrimo aprašas  
51. Asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse, globos (rūpybos) nustatymo bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo aprašas  
52. Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimo aprašas  
53. Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje aprašas  
54. Fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju, pasirengimo vaiko globai (rūpybai) ir priežiūrai aprašas  
55. Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo aprašas  
56. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims skyrimo aprašas  
57. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimo aprašas  
58. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimo aprašas  
59. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimo aprašas  
60. Išmokos vaikui skyrimo aprašas  
61. Išmokos, mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, skyrimo aprašas  
62. Išmokų už komunalines paslaugas nedarbingiems neįgaliesiems skyrimo aprašas  
63. Kompensacijos už būsto šildymą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį skyrimo aprašas  
64. Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, skyrimo aprašas  
65. Laidojimo pašalpos skyrimo aprašas  
66. Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims paslaugos skyrimo aprašas  
67. Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Šiaulių rajono savivaldybėje skyrimo aprašas  
68. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo aprašas  
69. Socialinės paramos mokiniams skyrimo aprašas  
70. Socialinės pašalpos skyrimo aprašas  
71. Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų skyrimo aprašas  
72. Teikimo skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas aprašas  
73. Vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu aprašas  
74. Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo ir pabaigos aprašas  
75. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo aprašas  
76. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimo aprašas  
77. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimo aprašas  
78. Vienkartinių (tikslinių) pašalpų skyrimo aprašas  
79. Vietinės rinkliavos kompensacijos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą aprašas  
80. Socialinių paslaugų apskaitos socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas  

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS
(Direktoriaus įsakymas A-918 2021-05-20)
81. Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, nutraukimo aprašas      
82. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas  

TURTO VALDYMO SKYRIUS
(Direktoriaus įsakymas A-1695  2021-09-09)
83. Įtraukimo į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą aprašas  
84. Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti (pirkti, statyti, rekonstruoti), naudojantis valstybės remiamu būsto kreditu, išdavimo aprašas  
85. Socialinio būsto nuoma asmenims (šeimoms), neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, aprašas  
86. Socialinio būsto nuomos aprašas  
87. Savivaldybės turto suteikimo pagal panaudos sutartį aprašas      El. paslauga
88. Nekilnojamojo turto pirkimo ar perėmimo iš juridinių bei fizinių asmenų procedūrų vykdymo aprašas  
89. Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimo aprašas  
90. Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimo aprašas  
91. Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimo aprašas  

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
(Direktoriaus įsakymas A-1863 2020-10-06)
92. Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams aprašas      El. paslauga
93. Paraiškų dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo aprašas  
94. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimo, išregistravimo, duomenų atnaujinimo, keitimo, registracijos liudijimo dublikato išdavimo aprašas      El. paslauga
95. Paraiškų kompensuoti dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
96. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimo aprašas  
97. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimo aprašas  
98. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimo aprašas  
99. Paraiškų kompensuoti dalį draudimo įmokų iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
100. Ūkininko ūkio įregistravimo, išregistravimo, perkėlimo į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimo, keitimo, partnerio išregistravimo iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimo aprašas      El. paslauga
101. Žemės ūkio valdų įregistravimo, atnaujinimo, išregistravimo, duomenų keitimo mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimo iš žemės ūkio valdos aprašas      El. paslauga
102. Prašymų lėšoms gauti Šiaulių rajono kaimo plėtrai priėmimo aprašas  
103. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo aprašas      El. paslauga
104. Paraiškų dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimo aprašas  
105. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo aprašas       El. paslauga
106. Mokesčių lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto suteikimo aprašas       El. paslauga
107. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymo aprašas       El. paslauga
108. Prašymų dėl melioracijos statinių remonto, rekonstravimo ar priežiūros darbų melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje priėmimo aprašas  
109. Prašymų dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje priėmimo aprašas  
110. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimo ir tvirtinimo aprašas       El. paslauga
111. Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimo aprašas El. paslauga
112. Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimo aprašas  El. paslauga

 

Informacija atnaujinta 2022-05-17 11:30