Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ (Tilžės g. 327, Sutkūnų k., Šiaulių r. sav.)

2020-10-13 Dalintis

Informuojame, kad vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A-969 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo“ yra parengtas Detaliojo plano, patvirtinto 2001-02-15 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-22 : Dėl detaliojo ir specialiojo planų patvirtinimo“ pakeitimas sklypų , kurių kadastro Nr. 9120/0010:35 (suteiktas adresas Tilžės g. 327, Sutkūnų k., Šiaulių r. sav.) ir 9120/0010:36 (suteiktas adresas Tilžės g.327A, Sutkūnų k.) apimtyje.

Planavimo organizatorius - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A-969 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo“.

Detaliojo plano iniciatorius – fizinis asmuo T. J.

Detaliojo plano rengėjas - MB „Statybų idėja“ , Aušros al.66A-13, Šiauliai LT-76233; PV architektė Rasa Budrytė, atestato Nr. A 901;

Planavimo tikslai:

  1. Šiaulių rajono tarybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-22 „Dėl detaliojo ir specialiojo planų patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas, kurio tikslas iš esmės keisti detaliojo plano sprendinius;
  2. žemės sklypų pertvarkymas, privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų, inžinerinių komunikacijų koridorių tinklo suplanavimas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nurodymas, servitutų nustatymas (pagal poreikį), leistinų reikalavimų ir statybos reglamentų nustatymas vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais ir Šiaulių rajono bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo uždaviniai:

  1. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą komercinei bei smulkaus verslo (baldų gamybos įmonės) ir sandėliavimo paskirties statybai;
  2. nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, teritorijos naudojimo reglamentus;
  3. suplanuoti racionalią susisiekimo sistemą su jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikiu įvertinant suplanuotų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius;
  4. sklype numatyti optimalius inžinerinių komunikacijų koridorius ir jų apsaugos zonas;
  5. nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, reikalingus servitutus;
  6. suplanuoti želdynus, automobilių stovėjimo ir atliekų surinkimo konteinerių aikšteles;
  7. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis

Viešinimo procedūrų tvarka - bendroji.

Strateginis pasekmių vertinimas (SPAV): strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
atranka nebus atliekama, atsižvelgiant į subjektų išvadas ir planavimo iniciatoriui priėmus sprendimą.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima plano rengėjo būstinėje Aušros al. 66A-13, Šiauliai, o nuo lapkričio 3 d. Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, Šiaulių rajono savivaldybės ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos patalpose esančiose skelbimų lentose  arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TDP Nr. K-VT-91-19-473).

Su parengtais  detaliojo plano keitimo sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose Aušros al.66A, Šiauliai, darbo dienomis ir valandomis, pageidautina, iš anksto susitarus su projekto vadove architekte Rasa Budryte telefonu 8 687 29211 arba elektroniniu paštu rasa.budryte@statybuideja.lt . Viešai sprendiniai eksponuojami TPDRIS sistemoje, Šiaulių rajono savivaldybės ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos patalpose esančiose skelbimų lentose bei Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje nuo 2020 m. lapkričio 3 d.

 Planuojamas viešas susirinkimas sprendiniams pristatyti bus rengiamas 2020 m. lapkričio 16 d. 17.00 val. Šiaulių miesto Verslo inkubatoriaus salėje Aušros al.66A, Šiauliai.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti iki 2020 m. lapkričio 16 d.  17 val. dokumentų plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir tiesiogiai teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Atmestus planavimo pasiūlymus, jeigu tokių bus, arba viešinimo procedūras pareiškėjai galės apskųsti  Valstybinei teritorijų planavimo ir statybų priežiūros inspekcijai prie aplinkos ministerijos (A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, el. p. info@vtpsi.lt), planavimo organizatoriui (Vilniaus g.263, Šiauliai;  prim@siauliuraj.lt) arba tiesiogiai per TPDRIS vieną mėnesį po viešo susirinkimo.
                             Jei besiribojančių su planuojama teritorija sklypų ar sklypų, patenkančių į planuojamą SAZ  savininkų   gyvenamosios vietos adresas yra pasikeitęs ir nebeatitinka nurodytos deklaruoto gyvenamosios vietos adreso, prašome apie pasikeitimą informuoti plano rengėją ne vėliau, kaip iki 2020m. lapkričio 3 d. adresu Aušros al.66A-13, Šiauliai arba elektroniniu paštu rasa.budryte@statybuideja.lt.

PRIDEDAMA:

Aiškinamasis raštas;

Sprendiniai - pagrindinis brėžinys;

Sprendiniai - gretimybė su sanitorinėmis zonomis;

Transporto organizavimo brėžinys;

Reglamentų lentelė;

Nagrinėjamos teritorijos ribos.

 

Architektė   Rasa Budrytė

Tel. 8 687 29211;

rasa.budryte@statybuideja.lt

Informacija atnaujinta 2020-10-13 13:33