Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (kodas 242212) (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas.

Pareigybės lygis –A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,8.

Specialūs reikalavimai pretendentui:

 1. turėti aukštąjį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais statinių projektavimą ir statybą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
 3. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;
 4. mokėti taikyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);
 3. gyvenimo aprašymą (pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu);

Atrankos paskelbimo data – 2021 m. liepos 26 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://pm.vataras.lt

Skelbimo Nr. – 72380.

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

Jūratė Janušauskienė

Teisės ir personalo administravimo skyriaus

vyriausioji specialistė

tel. (8 41) 596 651

el. p kadrai@siauliuraj.lt

 

PATVIRTINTA

 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

 direktoriaus 2021 m. liepos 19 d.

 įsakymu Nr. AK-392 (4.1E)

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
 2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1 turėti aukštąjį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais statinių projektavimą ir statybą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

3.3. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;

3.4. mokėti taikyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų inžinerinių tinklų ir įrenginių priežiūrą ir remontą;

4.2. rengia pastatų vidaus ir lauko inžinerinių tinklų projektavimo paslaugų, statybos darbų pirkimo technines specifikacijas bei projektavimo paslaugų ir rangos sutarčių projektus;

4.3. analizuoja inžinerinių tinklų statybos techninius projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

4.4. kontroliuoja projektavimo paslaugų ir rangos sutarčių vykdymą;

4.5. analizuoja rangovų pateiktų apmokėti atliktų darbų dokumentus bei kontroliuoja atliktų darbų įkainius;

4.6. organizuoja statybos darbų techninę priežiūrą;

4.7. atlieka pirkimų, numatytų Savivaldybės administracijos pirkimų organizatorių sąraše, organizatoriaus funkcijas;

4.8. vykdo skyriaus veiklos plane priskirtų veiklų einamąją finansų kontrolę;

4.9. dalyvauja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijose, konkursinių dokumentų rengimo darbo grupėse ir teikia metodinę informaciją inžinerinių tinklų statybos klausimais;

4.10. rengia (dalyvauja rengiant) ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų objektų vandens, dujų, šiluminės ir elektros energijos tiekimo, buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo sutartis;

4.11. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus inžinerinių tinklų ir įrenginių statybos ir priežiūros klausimais;

4.12. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Informacija atnaujinta 2021-07-26 15:04