Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2012 m. veiklos ataskaita

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

KOMISIJA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2013-02-12

Šiauliai

  Vykdydama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-365 patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklos nuostatų 18 punktą, komisija kartą per metus ne vėliau kaip iki einamų metų gegužės 1 dienos teikia Savivaldybės tarybai ataskaitą apie Komisijos veiklą.

  Korupcijos prevencijos komisija 2012 metais rinkosi į 10 posėdžių.

  2011-2015 metų VII šaukimo Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui Korupcijos prevencijos komisija iš 7 narių patvirtinta 2011 m. birželio 16 d. Komisijos pirmininku paskirtas Savivaldybės tarybos narys Alfredas Jonuška, pirmininko pavaduotoju - Savivaldybės tarybos narys Martynas Rusteika, nariais - Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Vitalija Lisinskienė, Juridinio skyriaus vedėja Rasa Mitkienė, Savivaldybės tarybos narė Ingrida Venciuvienė.

  Komisija nuolat tikrino Gyventojų pasiūlymų, atsiliepimų ir skundų dėžutę bei išklausė pasitikėjimo telefonu gautas žinutes.

  Komisija 2012 metais tęsė tyrimą dėl dienraštyje „Šiaulių kraštas" 2011 m. rugsėjo 20 d. išspausdintame straipsnyje „Provincijos oligarchai ima milijonus" pateiktų faktų. Korupcijos prevencijos komisija išvadą ,,Dėl dienraštyje „Šiaulių kraštas" 2011 m. rugsėjo 20 d. išspausdintame straipsnyje  „Provincijos oligarchai ima milijonus" pateikė Savivaldybės tarybai 2012 m. vasario 15 d. posėdyje. Savivaldybės taryba, išklausiusi komisijos išvadą, siūlė toliau tęsti pradėtą tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atžvilgiu pateiktų teiginių pagrįstumo, valstybės tarnautojų etikos ir viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje požiūriu.

Komisiją tęsdama tyrimą surengė šešis posėdžius. Komisijos nariai paprašė Savivaldybės administracijos skyrių ir jai pavaldžių įmonių pateikti papildomą informaciją. Komisija 2012-07-24 posėdyje nusprendė Savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2012-07-24 išvadą Nr. KO-142(8.58) ,,Dėl dienraštyje „Šiaulių kraštas" 2011 m. rugsėjo 20 d. išspausdintame straipsnyje  „Provincijos oligarchai ima milijonus", pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012-02-15 posėdžio metu priimtą rekomendaciją tęsti tyrimą" ir visą tyrimo perduoti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai galimam Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimo įvertinimui.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2012-08-07 raštu Nr. S-1282(2.5) pateikė pagrindimą apie  atsisakymą pradėti tyrimą.

  Komisija 2012-03-05 posėdyje svarstė ir nusprendė teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012-2014 metų programą ir programos įgyvendinimo priemonių planą.

  Komisija svarstė ir pateikė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai 2012-09-24 išvadą Nr. S-2192(8.17) ,,Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės".

Posėdžių metu svarstyta ir prašyta pateikti informaciją apie vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas sąrašų skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje. Pateikta informacija, kad elektroninei vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtus lopšelius-darželius registracijai 2012 m. biudžete nebuvo numatytos lėšos. Nemokamai pilotinį projektą įgyvendinti sutiko portalo ,,Tavo mokykla" administratoriai. Kadangi šiai įmonei tai naujas programavimo produktas (be to, atliekamas nemokamai), procedūra užtruko. Šiuo metu programa yra sukurta ir lopšeliai-darželiai suveda privalomus pradinius duomenis.

Komisija posėdžiuose taip pat išklausė informaciją apie Meškuičių kultūros namų rekonstravimo viešąjį pirkimą, inicijavo Šiaulių rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo pakeitimą, svarstė Šiaulių rajono daugiabučių kiemų tvarkymo (asfaltavimo) eiliškumo nustatymo galimybes (prašytos informacijos Savivaldybės administracija nepateikė), diskutuota dėl galimybės organizuoti mokymus Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų darbuotojams antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų projektų vertinimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, korupcijos prevencijos klausimais kt.

Komisijos pirmininkas      Alfredas Jonuška