Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

TARNYBINIO KAITUMO BŪDU PAKAITINIO Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) (2021-06-15)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija TARNYBINIO KAITUMO BŪDU ieško PAKAITINIO Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas).

Skelbimo data: 2020-06-15

Dokumentai teikiami: 5 darbo dienas nuo paskelbimo Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu paštu jurgita.mickune@siauliuraj.lt.

Privaloma pateikti:

  1. gyvenimo aprašymą;
  2. dokumentą apie išsilavinimą.

Informacija pasiteiravimui: Tel. (8 41), 596 645, 596 651el. p. kadrai@siauliuraj.lt

 

 

PATVIRTINTA

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

 

2021 m. gegužės 14 d. įsakymu

 

 Nr. AK-148 (4.1E)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 
 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinis reglamentavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. veiklos planavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. teisės aktų projektų rengimas ir priskirtų juridinių asmenų veiklos priežiūra.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifų nustatymas, šių mokesčių dydžio sumažinimas, ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programos  ir skyriaus metinių veiklos planų rengimas.

   

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

11. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

14. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

15. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

 

16. Dalyvauja savivaldybės institucijų, savivaldybės mero sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe.

17. Pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą (dirbantį pagal pareigybės (Nr. I) aprašymą), jo nesant darbe.

 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

     

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.4. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

19.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.

     

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. komunikacija – 3;

20.2. analizė ir pagrindimas – 4;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. organizuotumas – 3;

20.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. turto valdymas – 3.

                                                                                          Jūratė  Janušauskienė

 Teisės ir personalo administravimo skyriaus

                                                                                          vyriausioji specialistė

                                                                                          tel. (8 41) 596 651

el.p. kadrai@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2021-06-15 14:18