Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

TARNYBINIO KAITUMO BŪDU Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Šiaulių rajono savivaldybės administracija TARNYBINIO KAITUMO BŪDU ieško Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas).

Skelbimo data: 2020-03-19

Dokumentai teikiami: 5 darbo dienas nuo paskelbimo Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu paštu jurgita.mickune@siauliuraj.lt.

Privaloma pateikti:

  1. gyvenimo aprašymą;
  2. dokumentą apie išsilavinimą.

Informacija pasiteiravimui: Tel. (8 41), 596645, 596651el. p. kadrai@siauliuraj.lt

                                                                        

                                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                                             Šiaulių rajono savivaldybės administracijos                                                                                                                                                                     direktoriaus  2019 m. sausio  3 d. įsakymu Nr. AK–3(4.1) 

                                                                                                             (suvestinė redakcija 2019-08-14 NR. AK-325 (4.1))

TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                              I SKYRIUS

                                          PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                                                             II SKYRIUS

                                                    PAREIGYBĖS PASKIRTIS

  1. Teisės ir personalo administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis rengti Savivaldybės institucijų norminius teisės aktus personalo klausimais, padėti Savivaldybės merui formuoti biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo santykių politiką, Savivaldybės administracijos direktoriui – valdyti Savivaldybės administracijos personalą.

                                                       III SKYRIUS

                                                     VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – personalo valdymo – funkcijas.

                                                           IV SKYRIUS

          SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                      4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

                      4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos ir darbo santykius bei vietos savivaldą, dokumentų rengimo ir apskaitos taisyklėmis;

                      4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

                      4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

                      4.5. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.              

                                                          V SKYRIUS

             ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

                      5.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus  dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų priėmimo į pareigas / atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, komandiruočių, priemokų skyrimo ir kitais personalo klausimais, darbo sutartis bei jas registruoja DVS @vilys;

                     5.1.1. Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus  dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų priėmimo į pareigas / atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, komandiruočių, priemokų skyrimo ir kitais personalo klausimais, darbo sutartis bei jas registruoja DVS @vilys;

                     5.1.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priemokų skyrimo, juos registruoja DVS @vilys ir priemokas suveda į Valstybės tarnautojų registrą VATARAS, buhalterinės apskaitos sistemą BIUDŽETASvs;

                    5.1.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl priėmimo į laikino pobūdžio darbus  ir atleidimo iš jų (pagal Savivaldybės užimtumo programą) bei darbo sutartis dėl laikinojo pobūdžio darbų atlikimo;“.

                    5.2. rengia Savivaldybės institucijų norminius teisės aktų projektus reglamentuojančius personalo valdymą;

                     5.3. atlieka konkurso į biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovo pareigoms užimti bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovo pareigoms užimti, bei konkurso į valstybės tarnautojo pareigas, atrankos į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, komisijos nario funkcijas;

                      5.4. teikia Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, atsižvelgiant į Savivaldybės strateginius tikslus ir uždavinius;

                      5.5. kartu su Savivaldybės administracijos padalinių vadovais atlieka priskirtų Savivaldybės administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo,  atsižvelgiant į teisės aktuose Savivaldybės administracijai  nustatytus uždavinius;

                      5.6. padeda Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams įgyvendinti teisę į karjerą Savivaldybės administracijoje;

                      5.7.  derina kitų Savivaldybės administracijos padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

                      5.8. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių vadovus biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

                      5.9. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių vadovus dėl pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

                      5.10. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų socialines ir kitas garantijas, elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;                 

                      5.11. organizuoja biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų veiklos vertinimą ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) tarnybinės veiklos vertinimą, bei konsultuoja biudžetinių įstaigų vadovus ir Savivaldybės administracijos padalinių vadovus veiklos vertinimo klausimais;

                      5.12.  formuoja, tvarko ir įstatymu nustatyta tvarka perduoda Savivaldybės administracijos Archyvui ir Šiaulių apskrities archyvui valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei Savivaldybei pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais; 

                      5.13. vykdo Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų apklausą dėl mokymų poreikio, registruoja į Savivaldybės administracijos vykdomus vidinius mokymus bei atsako už mokymo paslaugų sutarčių įgyvendinimą;

                      5.14. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus bei rengia sutarčių projektus pagal skyriaus kompetenciją;

                      5.15. dalyvauja Savivaldybės institucijų, savivaldybės mero sudarytų komisijų darbe;

                      5.16. pavaduoja skyriaus darbuotoją, vykdantį personalo valdymą, jam nesant darbe;

                      5.17. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.      

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Skyriaus  vyriausiojo  specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus  vedėjui.

Informacija atnaujinta 2020-03-23 11:15