Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kuršėnų miesto seniūnijos specialisto socialiniam darbui (2020-09-07)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Kuršėnų miesto seniūnijos specialisto socialiniam darbui (kodas 263516) (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas.

Pareigybės lygis –A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio intervalas – 4,7-11,55.

Specialūs reikalavimai pretendentui:

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;

1.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą bei socialinio darbuotojo etikos kodeksą;

1.4. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

1.5. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;                     

1.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

1.7. gebėti pažinti žmogų, jį supančią aplinką, tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją;

1.8. gebėti analizuoti pagalbos poveikio šeimai (asmeniui) veiksmingumą;                                              

1.9. gerbti savo klientą, būti empatišku, suprasti kiekvieną žmogų ir stengtis jam padėti.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);
  3. gyvenimo aprašymą (pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu);

Atrankos paskelbimo data – 2020 m. rugsėjo 7 d.  

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  https://pm.vataras.lt  

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                       Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                       direktoriaus 2020 m.  vasario 10  d.

                                                                                       įsakymu Nr. AK-63 (4.1E)

KURŠĖNŲ MIESTO SENIŪNIJOS SPECIALISTO SOCIALINIAM DARBUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Kuršėnų miesto seniūnijos (toliau – seniūnija) specialistas socialiniam darbui yra specialistas.
  2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

          3.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;

          3.2. turi būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;

          3.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą bei socialinio darbuotojo etikos kodeksą;

          3.4. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

          3.5. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;              

          3.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

          3.7. gebėti pažinti žmogų, jį supančią aplinką, tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją;

          3.8. gebėti analizuoti pagalbos poveikio šeimai (asmeniui) veiksmingumą;                                  

          3.9. gerbti savo klientą, būti empatišku, suprasti kiekvieną žmogų ir stengtis jam padėti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

         4.1. priima asmens (šeimos) prašymus ir kitus būtinus dokumentus pašalpoms bei išmokoms gauti pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą ir registruoja juos informacinės sistemos ,,Parama“ modulyje ,,Priėmimas“, o pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą – ir socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) bei perduoda Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius), daro reikalingų dokumentų kopijas;

          4.2. suformuoja gaunančių kompensacijas už būsto šildymą, šaltą, karštą vandenį asmenų bylas bei sutvarko bylas, kurioms pasibaigęs mokėjimas, ir perduoda į archyvą;

          4.3. vadovaudamasis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, naudodamasis piniginės socialinės paramos apskaitos sistema ,,Parama“:

           4.3.1. nustato bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų teisę į piniginę socialinę paramą, piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpį ir suveda duomenis apie asmens (šeimos) gaunamas pajamas;

            4.3.2. nustato turto vertę, vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos parengta metodika ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis žemės ūkio produkcijos sąlyginėmis vertėmis;

            4.3.3. priima būste deklaravusių ir (ar) būstą nuomojančių bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų prašymus-paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus dėl kompensacijų skyrimo, apskaičiuoja bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų, negaunančių socialinės pašalpos, pajamas, atspausdina pažymą apie bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą ar būstą nuomojančių, pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, kai geriamasis vanduo, karštas vanduo ar šiluma būsto šildymui tiekiama centralizuotai, parengia sprendimą dėl kompensacijų skyrimo / neskyrimo, kurį pasirašo seniūnas;

            4.4. dirba su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis, asmenimis su proto ar psichikos negalia, vienišais, neįgaliaisiais, gyvenančiais seniūnijos teritorijoje, tvarko asmenų, grįžusių iš laisvės apribojimo vietų, apskaitą, nustato socialines problemas, ieško jų sprendimo būdų;

            4.5. konsultuoja gyventojus specialiai laidojimo pašalpai mirties atveju gauti;

            4.6. renka kitų valstybės ar savivaldybės įmonių, institucijų, įstaigų ir organizacijų duomenų bazėje turimą informaciją apie asmenį (šeimą), besikreipiantį dėl piniginės socialinės paramos;

            4.7. siūlo asmeniui (šeimai) jų socialinių problemų sprendimo būdų alternatyvą bei kartu su asmeniu (šeima) analizuoja jų pobūdį, suteikdamas jiems reikalingų žinių, patarimų bei informacijos;

            4.8. tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiosios pagalbos priemonių ir kt.);

            4.9. surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, sprendžiant piniginės socialinės paramos bei socialinės paramos mokiniams skyrimo klausimus, apibendrina duomenis ir teikia išvadas;

            4.10. konsultuoja seniūnijos gyventojus piniginės socialinės paramos, išmokų skyrimo bei  kompensacijų klausimais;

            4.11. dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos  skyrimo bei seniūnijos socialinės paramos klausimams spręsti komisijų darbe;

            4.12. dalyvauja įgyvendinant seniūnijoje visuomenei naudingą veiklą – priima pateisinančius dokumentus, Socialinės paramos skyriui teikia informaciją apie asmenis, pasitelktus visuomenei naudingai veiklai;

            4.13. priima prašymus dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti, ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, teikia informaciją gyventojams šiuo klausimu;

            4.14. priima prašymus dėl dalies sumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą kompensacijos suteikimo, konsultuoja gyventojus šiuo klausimu;

            4.15. pavaduoja seniūnijos specialistą socialiniam darbui (3) jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kt.;

            4.16. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Informacija atnaujinta 2020-09-08 08:53