Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Turto valdymo skyriaus Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas

Skelbimas atrankai

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Turto valdymo skyriaus Nedirbančių asmenų atvejo vadybininko (kodas 242212)  (darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį vieneriems metams) pareigas.

Pareigybės lygis –A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,08.

Specialūs reikalavimai pretendentui:

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą; taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus,  Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) veiklos nuostatais, Modeliu, nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybės aprašymu;

1.3. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

1.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;                     

1.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

1.6. gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;

1.7. dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);
  3. gyvenimo aprašymą (pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu);

Atrankos paskelbimo data – 2020 m. kovo 5 d.  

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  https://pm.vataras.lt  

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

 

                                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                                      Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3  d.

                                                                                                      įsakymu Nr. AK-113 (4.1E)

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Turto valdymo skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei ir reikalinga Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio tikslams įgyvendinti.
  2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą; taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus,  Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) veiklos nuostatais, Modeliu, nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybės aprašymu;

3.3. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

3.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;              

3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.6. gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;

3.7. dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatina jų bendradarbiavimą;

4.2. teikia pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Projektas) veiklose;

4.3. koordinuoja susitarimo dėl integracijos į darbo rinką (toliau – Susitarimo) įgyvendinimą ir jame numatytų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų (toliau – Paslaugos), aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (toliau – Priemonės) teikimą asmenims;

4.4. atlieka asmens poreikių ir galimybių įvertinimą, profiliavimą;

4.5. organizuoja atvejo komandos susirinkimus;

4.6. parenka pagal atvejo komandos siūlymus Paslaugas bei Priemones asmeniui, nustato jų teikimo apimtis ir eiliškumą;

4.7. rengia Susitarimą, kuriame nurodomos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko ir asmens teisės bei pareigos, numatomos teikti asmeniui Paslaugos bei Priemonės, jų apimtis, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka;

4.8. koordinuoja Susitarimo įgyvendinimą, teikia informaciją atvejo komandai;

4.9. organizuoja asmens susitikimą su vykdant Susitarimą numatytų paslaugų teikėjais;

4.10. teikia siūlymus atvejo komandai dėl Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo;

4.11. teikia atvejo komandai informaciją apie Susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant Projekto veiklose;

4.12. užtikrina, kad vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;

4.13. dirba su duomenų bazėmis „Parama“, „SPIS“, kitomis duomenų bazėmis pagal savo kompetenciją;

4.14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, projekto administravimo grupei Projekto įgyvendinimo klausimais;

4.15. teikia informaciją apie Projekto veiklų įgyvendinimą savivaldybės vadovams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitoms institucijoms;

4.16. teikia metodinę, dalykinę pagalbą suinteresuotoms šalims Projekto įgyvendinimo klausimais;

4.17. nustatytais terminais teikia Projekto administravimo grupei ataskaitas, informaciją apie Projekto patirtas išlaidas bei kitus su Projektu susijus dokumentus.

4.18. pavaduoja Skyriaus darbuotoją, atsakingą už Užimtumo programos įgyvendinimą, tarnybinių komandiruočių, laikinojo nedarbingumo, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas.

4.19. dalyvauja Savivaldybės institucijų, Savivaldybės mero sudarytų komisijų darbe;

4.20. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Informacija atnaujinta 2020-03-05 14:16