Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2009 m. veiklos ataskaita

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

ATASKAITA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS

VEIKLĄ 2009 METAIS

2009-12-17

Šiauliai

  Korupcijos prevencijos komisija, sudaryta iš 5 narių, veikė vadovaudamasi Savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-246.

Korupcijos komisija 2009 metais rinkosi į 5 posėdžius. Išklausytos Pasitikėjimo telefono žinutės, informacijos apie viešuosius pirkimus ir konkursus į valstybės tarnybą. Vykdant Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009-2011 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano 12 punktą išklausyti penkių Savivaldybės administracijos padalinių vadovai dėl korupcijos prevencijos vadovaujamuose skyriuose.

  Analizuodama pranešimą, gautą korupcijos prevencijos (pasitikėjimo) telefonu,  apie galimas korupcijos apraiškas Raudėnų bendruomenėje bei knygos ,,Raudėnų kraštas" neskaidrų platinimą, komisija į posėdi, įvykusį 2009 m. vasario 19 d.  kvietėsi Savivaldybės mero pavaduotoją Ingridą Venciuvienę ir Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Ireną Brokienę, bei Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėją Jonę Ivanauskienę.  Buvo nuspręsta kitame komisijos posėdyje išklausyti Savivaldybės mero pavaduotojos informaciją apie knygos ,,Raudėnų kraštas" leidybą. Išsiaiškinta, kad 200 knygų skirta Savivaldybės administracijos Kultūros skyriui, 900 knygų - Lietuvos kraštotyros draugijos Šiaulių rajono skyriui, 100 knygų - Lietuvos kraštotyros draugijai. Raudėnų bendruomenės pirmininkė nebuvo įpareigota platinti minėtos knygos. Raudėnų bendruomenė 2900 Lt už knygos ,,Raudėnų kraštas" Lietuvos kraštotyros draugijai pervedė tik 2009 m. vasario 20 d. t.y. kitą dieną, kai buvo gautas, išklausytas ir aptartas pranešimas apie bendruomenės veiklą.

  Vienas pranešimas, gautas korupcijos prevencijos pasitikėjimo telefonu, persiųstas Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos komisijai, nes buvo kalbama apie Šiaulių miesto odontologų veiksmus.

  Galima pastebėti, kad gyventojai mažai kreipiasi dėl galimų korupcijos atvejų korupcijos prevencijos (pasitikėjimo) telefonu, negauta nei vieno pranešimo ar atsiliepimo  gyventojų atsiliepimų, pasiūlymų, skundų dėžutėje.

Informaciją apie viešųjų pirkimų organizavimą Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje pateikė Administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Domarkas. Buvo nuspręsta, siekiant išvengti korupcijos pasireiškimo, siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui numatyti nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos narių kaitą.

  Reikia pastebėti, kad nevisiškai vykdomas  Šiaulių rajono savivaldybės 2009-2011 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas.

  Buvo planuota organizuoti valstybės tarnautojų mokymą, susijusį su tarnybinės etikos ir antikorupcinio elgesio standartų ugdymu ir laikymusi, tačiau mažėjant biudžetui, mokymai neorganizuoti. Tačiau  Administracija laimėjo projektą ,,Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinims" ir yra numatyta  organizuoti mokymą Savivaldybės tarybos nariams ir Administracijos tarnautojams tema ,,Savivaldybių veiklos skaidrumo ir antikorupcinių priemonių įgyvendinimo užtikrinimas."

  Kontroliuojant, kaip laikomasi privačių interesų derinimo tvarkos Savivaldybės administracijoje, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos siūlymu buvo parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. įsakymas Nr. A-1481 (8.1) ,,Dėl interesų konflikto sprendimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje". Administracijos padalinių vadovai įpareigoti parengti savo padalinių valstybės tarnautojams rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo jie privalo nusišalinti. Visi padalinių vadovai pasirašė pasižadėjimus neplatinti informacijos.

  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiuo metu organizuoja mokymus valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims. Seminaro metu buvo išaiškinta, kad daugelyje savivaldybių neteisingai suprantamas nusišalinimas nuo Tarybos sprendimo priėmimo. Nepakanka pareikšti, kad tarybos narys nusišalina ir lieka posėdžių salėje replikuodamas. Nusišalinti - reiškia nedalyvauti posėdžių salėje, kai svarstomas klausimas ar sprendžiamas jo priėmimas, kad nebūtų psichologinio spaudimo ar replikų.

  Vėluojama parengti rekomendacijas, skirtas korupcijos prevencijai Savivaldybei pavaldžioms bendrovėms, įmonėms ir įstaigoms. Vykdytojas - Administracijos Juridinis skyrius. Šiuo metu Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriuje praktiką atlieka 6 Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros studentai (praktikos vadovė - Vitalija Lisinskienė). Studentai kartu su praktikos vadove ir Juridinio skyriaus vyriausiąja specialiste Simona Badaugaite rengia minėtą tvarką.

  Korupcijos prevencijos komisija ne kartą akcentavo tarnybinio transporto naudojimo tvarkos trūkumus. Tarnybinio transporto naudojimo tvarkos pakeitimai tik priiminėjami.

  Dokumentai registruojami dokumentų valdymo sistemoje @vilys.   Naudojamas Gyventojų pasiūlymų, pareiškimų, skundų registras (GP), kuriame registruojami gauti prašymai ar skundai. Per 2009 m. 8 mėnesius gauta 556 gyventojų prašymai ir skundai. Iš jų 337  architektūros ar urbanistikos klausimais ir 183 kitais klausimais. Iš 556 gautų gyventojų prašymų ir skundų net 110 atsakyti pavėluotai. Piliečių prašymų ir skundų Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje nagrinėjimo analizė (vykdytojas - Bendrųjų reikalų skyrius) pateikta Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkui A. Grubliauskui.

  8. STT Šiaulių valdybai pateikta informacija apie antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo eigą Šiaulių rajono bendrojo lavinimo mokyklose.

  9. Su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos klausimais bendradarbiaujama nuolat. 2009 metais gauti 4 raštai iš Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos. Rengiant 2009-2010 metų korupcijos prevencijos programą bei jos priemonių planą, Tarybos sprendimo projektas buvo derintas su Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos darbuotojais. Gauti Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos viršininko   Žydrūno Bartkaus patarimai bei rekomendacijos dėl mūsų Korupcijos prevencijos programos bei jos priemonių plano. Atsakant į STT Šiaulių valdybos raštą pateikta informacija apie antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo eigą Šiaulių rajono bendrojo lavinimo mokyklose. STT Šiaulių valdyba kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją prašydama patikrinti ar Savivaldybės administracijoje bei savivaldybei pavaldžiose įstaigose nėra fiktyviai įdarbintų darbuotojų. Atsakyta, kad Šiaulių rajono savivaldybėje fiktyviai įdarbintų darbuotojų nėra ir pavesta Administracijos Centralizuotam savivaldybės  vidaus audito skyriui atlikti patikrinimą Savivaldybei pavaldžiose įstaigose. STT Šiaulių valdyba raštu priminė, kad Šiaulių rajono savivaldybė neįgyvendina Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto - STT turi būti pateikta informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einančio pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje tikrinimui, kad Savivaldybėje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

  Korupcijos prevencijos komisija tai artimiausiu metu nagrinės, derins su Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyba, Savivaldybės administracija, nustatyta tvarka bus pateikta Savivaldybės tarybai.

  Patvirtinus naujus Savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklos nuostatus komisija ir toliau dirbs, siekdama tikslo - vykdyti Savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, plėtoti prevencijos priemonių sistemą, skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su rajono visuomene, žiniasklaida, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje.

 

Komisijos pirmininkas           Arūnas Grubliauskis