Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

saviž.prevencija

Vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos gerinimo Šiaulių rajone galimybių studijos parengimas

 

Projekto vertė: 12 325,30 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008-02-22 – 2008-08-01

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai.

 

Bendras projekto tikslas - parengti sąlygas ir priemones Žmoniškųjų išteklių kompetencijos plėtrai Šiaulių rajono švietimo sistemoje, sprendžiant vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos problemas

Projekto tikslai : Parengti galimybių studiją ir sudaryti prielaidas:

• sukurti inovatyvius (modernius) mokymo (si) metodus ir mokymo priemones naudojantis šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis prevenciniam darbui, ir juos įdiegti;

• vystyti bendrojo lavinimo mokyklų, rajono Pedagoginės Psichologinės Tarnybos, rajono socialinių darbuotojų, -Švietimo centro žmoniškuosius išteklius atnaujinant jų dalykines kompetencijas ir tobulinant kompetencijas dirbti su socialinės atskirties grupėmis;

• sukurti ir plėtoti psichologinės, specialiosios, socialinės pedagoginės bei formaliojo suaugusių švietimo pagalbos sistemą vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos srityje

• sukurti sąlygas kiekvienam socialinės atskirties asmeniui galimybę į švietimo pagalbą teikiamą per rajone sukurtą psichologinės, specialiosios, socialinės pedagoginės bei formaliojo suaugusių švietimo pagalbos sistemą.

 

Projekto tikslams pasiekti pasirinkta Lietuvos Respublikos išskirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų prioritetinė sritis ,,Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra (Vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos gerinimas)" realizuojamą stiprinant viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus per žmoniškųjų išteklių kompetencijos plėtrą.