Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

T-298

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2017–2023 METAMS PATVIRTINIMO

2016 m. lapkričio 15 d. Nr. T-298

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10-3 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2017–2023 metams (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. T-11 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011–2017 metams patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvaka.

 

Savivaldybės meras Antanas Bezaras