Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius (2016)

Šiaulių rajono savivaldybė skelbia konkursą į  Viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (J. Basanavičiaus 6, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, įmonės kodas 175874865) direktoriaus pareigas.

  Bendrieji ir specialieji reikalavimai pretendentams:

  1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

  2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5618);

  3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirtį;

  5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą, darbo santykių organizavimą;

  6. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo administravimo ir darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

  7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (,,MS Office“ programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).  Pretendentus konkurse įvertinus vienodai, sprendžiant, kas laimėjo konkursą atsižvelgiama, kurio pretendento papildoma kompetencija buvo įvertinta geriau.

  Viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus funkcijos:

  1. organizuoti įstaigos veiklą ir veikti įstaigos vardu;

  2. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;

  3. nustatyti įstaigos darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas, suderinus su stebėtojų taryba, nustatyti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

  4. atsakyti už tinkamą ir teisingą įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą ir finansinės atskaitomybės rengimą;

  5. pateikti įstaigos savininkui metinę finansinę ataskaitą ir metų veiklos ataskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

  6. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;

  7. teikti įstaigos savininkui (steigėjui) tvirtinti įstaigos struktūrą;

  8. užtikrinti įstaigos turto efektyvų ir teisėtą naudojimą ir jo apsaugą;

  9. tvirtinti įstaigos etatų ir pareigybių sąrašus;

  10. tvirtinti įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigines instrukcijas, kitus įstaigos dokumentus;

  11. kurti ir prižiūrėti įstaigos vidaus kontrolės sistemą pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas;

  12. atstovauti įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių institucijose ir bendradarbiauti su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis be atskiro įgaliojimo;

  13. organizuoti įstaigos padalinių vadovų atestaciją;

  14. sudaryti įstaigos vardu sutartis ir jas nutraukti;

  15. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti įstaigos nuosavybės ar kita teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto pardavimą, perleidimą, mainus, įkeitimą, garantavimą ar laidavimą juo, kitų subjektų prievolių vykdymo klausimus, gavus savininko raštišką sutikimą ar įgaliojimą;

  16. vadovauti įstaigos pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarkyti jos reikalus, užtikrinti įstaigos darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

  17. leisti įsakymus, duoti teisėtus nurodymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams;

  18. rengti konkursus pavaduotojų, padalinių vadovų pareigoms užimti, tvirtinti konkursų nuostatus;

  19. skirti ir atšaukti gydymo tarybos ir slaugos tarybos narius;

  20. teikti informaciją apie įstaigos veiklą Šiaulių rajono savivaldybės tarybai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai;

  21. dalyvauti pagal kompetenciją Šiaulių rajono savivaldybės tarybos,  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sudarytose darbo grupėse, komisijose, rengiamuose pasitarimuose, seminaruose;

  22.  vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas. 

Konkursas susideda iš dviejų dalių: pretendento pateiktos veiklos programos vertinimo ir pokalbio. 

  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), nurodęs kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems pareigybės aprašyme;

2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

3. išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą;

5. reikalaujamą darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

6. pretendento privalumų sąrašą, juos patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

7. kitus dokumentus, patvirtinančius įstaigos vadovo pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, ir šių dokumentų kopijas;

8. užpildytą pretendento anketą (2 priedas). Anketa gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu;

9. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą (toliau vadinama – veiklos programa), kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Veiklos programa neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto). 

Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku Teisės ir personalo administravimo skyriui adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai. Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro. Jeigu pretendentų pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, pretendentai privalo pateikti dokumentų originalus konkurso dieną jiems praneštu laiku.

Dokumentai priimami Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, Teisės ir personalo administravimo skyriuje, III a., 309 kabinete. Informacija tel. (8 41) 596651, el. p.kadrai@siauliuraj.lt.

 Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.