Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomeninės veiklos stiprinimas iš valstybės biudžeto

 

 

2022 metai

KVIEČIAME ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IŠPLĖSTINIŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGAS DELEGUOTI PO 1 ATSTOVĄ Į ŠIAULIŲ RRAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJĄ PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-290 (suvestinė redakcija nuo 2022 m. gegužės 5 d.) 47 punktu, prašome iki š. m. liepos 14 d. deleguoti po atstovą į Šiaulių rajono savivaldybės projektų atrankos komisiją.

Informacija tel. Nr. 8 41 596 669.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO

2022 M. KONKURSO PARAIŠKŲ PILDYMO VADOVAS

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį PROJEKTO PARAIŠKA

Partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma

BENDRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. A-890 „DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMĄ, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ 2022 METAIS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PASKYRIMO“

2021 metai

Šiaulių rajono savivaldybėje priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas 


ATASKAITŲ FORMOS :

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (Forma 3BVS) IV KETV.

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA (Forma 4BVS) IV KETV.

BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ  PANAUDOJIMĄ,  2021 M.  IV  KETVIRČIO SUVESTINĖ (Forma 5BVS)

PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA  METINĖ (Forma 6BVS)


2021 m. rugpjūčio 5 d. 13 val.  Šiaulių rajono savivaldybės salėje (Vilniaus G. 263, Šiauliai, II a.) organizuojamas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendruomeninių organizacijų projektų pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" projektų atrankos ir vertinimo komisijos posėdis.

2021 m. liepos 26 d. 13 val.  Šiaulių rajono savivaldybės salėje (Vilniaus G. 263, Šiauliai, II a.) organizuojamas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendruomeninių organizacijų projektų pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" projektų atrankos ir vertinimo komisijos posėdis

KVIEČIAME ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IŠPLĖSTINIŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGŲ ATSTOVUS Į SUSIRINKIMĄ DĖL 5 (PENKIŲ) ATSTOVŲ IŠRINKIMO Į PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ KOMISIJĄ


KONKURSAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE"

Paraiškų priėmimo pradžia 2021-05-24

Paraiškų priėmimo pabaiga 2021-06-30

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiškas (toliau – Paraiška) kartu su pridedamais dokumentais gali būti pateikti vienu iš šių būdų:

 • paštu, adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai;
 • elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt pasirašyta elektroniniu parašu;
 • elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt kai paraiška pasirašyta ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti asmenį, turintį teisę veikti pareiškėjo vardu.

Paraiškos pateikimo data laikoma:

 • pašto spaude pažymėta išsiuntimo data, išsiuntus paštu;
 • paraiškos užregistravimo Savivaldybės administracijoje data, pateikus el. paštu.

Pareiškėjų lygiateisiškumui ir Projektų vertinimo skaidrumui užtikrinti, Savivaldybės administracijoje užregistruota Paraiška netaisoma, netikslinama, prie Paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas nekeičiamas.

Paraiška ir pateikti dokumentai pareiškėjui negrąžinami.

Paraiška, pateikta po termino, nevertinama.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną Paraišką.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba.

Paraiška turi būti užpildyta tik kompiuteriu.

Paraiška turi būti užpildyta tik  pagal Paraiškos forma (1 priedas)

Kartu su Paraiška privaloma pateikti Bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą (Paraiškos priedas)

Kartu su paraiška privaloma pateikti Deklaraciją )5 priedas.

Paraiška ir Bendrą projekto įgyvendinimo sąmata pateikiamos, pasirašytos arba elektroniniu parašu pasirašytos pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtintos antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Kita kalba užpildyti ir kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti kompetentingos įstaigos, teikiančios vertimo iš užsienio kalbos paslaugas.

Paraiškos lapai turi būti sunumeruoti kartu su Paraiška pateikiant prie Paraiškos pridedamų dokumentų (kopijų) sąrašą.

GALIMI PAREIŠKĖJAI. Paraiškas Konkursui gali teikti Pareiškėjas – Seniūnijos teritorijoje įregistruota ir joje veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija (toliau – Organizacija), kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, projektų atrankos konkursui (toliau – Konkursas) pateikusi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraišką (toliau – paraiška) (Aprašo 1 priedas). Jei Seniūnijos teritorijos Organizacijos neteikia paraiškų Konkursui, jei Aprašo 23 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas Konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS.. Priemonės veiklos išdėstytos Savivaldybės administracijos rekomenduojama prioritetų eiliškumo tvarka:

„6.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;

6.2 veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

6.3. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo Organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;

6.4. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. Projektui įgyvendinti skiriamų Lėšų;

6.5. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

6.6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).“

Projekto finansavimui tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos prekėms / paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su Projekto įgyvendinimo veikla ir būtinoms Projektui įgyvendinti, įsigyti, už kurias atlygis  nustatytas, vadovaujantis Europos socialinio fondo agentūros prekių ir paslaugų kainų rinkos analizės rezultatais

NETINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS. Projekto finansavimui netinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos:

 • įsiskolinimams dengti;
 • investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;
 • finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių;
 • kelionėms į užsienį;
 • veikloms, kuriomis:
 • keliama grėsmė žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;
 • bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškiama nepagarba tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;
 • bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarinamas smurtas, prievarta, neapykanta;
 • bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir kiti teisės aktai.

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIS PRIVALOMAS PATEIKTI KARTU SU PARAIŠKA .

 • Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Aprašo 5 priedas)
 • Aktyvias nuorodas, leidžiančias susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtais pareiškėjo 2019 metų ir 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniais ir veiklos ataskaitomis (jei pareiškėjas įsteigtas anksčiau, nei prieš vienerius metus iki paraiškos pateikimo).
 • Jei pareiškėjas ir (arba) Projektas atitinka Aprašo 16.1 – 16.4 papunkčiuose nustatytas sąlygas, kartu su paraiška privalo pateikti:
 • jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija – pareiškėjo steigimo dokumento kopiją (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 • jei pareiškėjas veikia trumpiau nei vienerius metus – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitą;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio šio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalą arba patvirtintą jo kopiją;
 • jeigu Projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimą (-us) / jungtinę (-es) sutartį (-is), įvardijant konkrečią 9-ias) partnerio (-ių) funkcijas, pareiškėjui įgyvendinant Projektą;

Pareiškėjas kartu su paraiška gali pateikti:

 • pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti Projektą patvirtinančių dokumentų (verslo liudijimą, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, kt.) kopijas;
 • kitus dokumentus / dokumentų kopijas, kuriuos (-ias), pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Kartu su Paraiška pateikdamas dokumentų kopijas, pareiškėjas privalo kopijas patvirtinti tikrumo žyma.

KONKURSO DOKUMENTŲ FORMOS:

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiška (1 priedas);

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata (paraiškos priedas);

Deklaracija ( 5 priedas).

 


TEISĖS AKTAI:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2021 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMAS NR. A1-246 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2021 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMAS Nr. A1-269 „DĖL 2021 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. A-1526 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ BENDRUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE““

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LIEPOS 19 D. ĮSAKYMASDĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. A-1249 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ  VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE"ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. A-1249 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. A-1104 „DĖL PROJEKTO, ĮGYVENDINAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“, IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A-828 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI 2021 METAMS SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONEI „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINTI PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. A-791 „DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMĄ 2021 METAIS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PASKYRIMO IR PAVEDIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. A-775 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

 


    2020 metai

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo  2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybėje 2020 metais

ATASKAITŲ FORMOS

PAPILDOMAS KONKURSAS KUŽIŲ SENIŪNIJAI TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“                   

                      Paraiškų priėmimo pradžia 2020-11-03

                      Paraiškų priėmimo pabaiga  2020-11-15

PAPILDOMAS KONKURSAS GINKŪNŲ IR RAUDĖNŲ SENIŪNIJOMS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĖ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

                      Paraiškų priėmimo pradžia 2020-06-10

                      Paraiškų priėmimo pabaiga  2020-06-19

KONKURSAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE”
                       Paraiškų priėmimo pradžia   2020-05-04

                       Paraiškų priėmimo pabaiga 2020-06-05

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo aprašas.

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą, tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti, priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr.A-511 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Priemonės įgyvendinimui 2020 metais Šiaulių rajono savivaldybėje skirta 28 984 Eur.

Priemonės tikslas – skatinti Savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti, priimant sprendimus dėl šių organizacijų narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos rekomenduojama Priemonės projektų prioritetų eiliškumo tvarka yra sekanti:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

2. veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į vietos bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;

5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

Seniūnijos teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti Aprašo nustatyta tvarka numatoma skirti finansavimą, yra Šiaulių rajono savivaldybės seniūnija, turinti išplėstines seniūnaičių sueigas: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų miesto, Kuršėnų kaimiškosios, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos, Šiaulių kaimiškosios.

Išplėstinės seniūnaičių sueigos priima sprendimus dėl Priemonės prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priimdamos sprendimus, kuri seniūnijos teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija vykdys Priemonės projektus, vykdys įgyvendinamų projektinių veiklų stebėseną.

Išplėstinėse seniūnaičių sueigose patariamojo balso teise gali dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai, Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninės organizacijos tarybos nariai, seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

PRIEMONĘ REGLAMENTUOJANTYS PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. A1-493 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A1-86 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (kartu su reikalingais priedais).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. A1-125 „Dėl 2020 m. lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas  Nr.A-511 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

KONKURSO DOKUMENTŲ FORMOS

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiška (1 priedas),

bendra projekto įgyvendinimo sąmata,

Konfidencialumo pasižadėjimas (skirtas Išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams)  (4 priedas)

Deklaracija (skirta Priemonės pareiškėjams)  (5 priedas)

Nešališkumo deklaracija (skirtas Išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams) (6 priedas)

Konfidencialumo pasižadėjimas (skirtas stebėtojams) (7 priedas)

Už Priemonės įgyvendinimą Savivaldybėje 2020 m.

atsakingi Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai

Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja,

tel. (8 41)  596 669, el. paštas   audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Irena Eigirdienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (8 41)  596 667, el. paštas irena.eigirdiene@siauliuraj.lt

Irmina Mažeikienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė,

tel. (8 41)  596 654, el. paštas  irmina.mazeikiene@siauliuraj.lt

 

Šiaulių rajono Savivaldybės seniūnijų dokumentai

Seniūnija   Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl finansuojamų projektų Įsakymai Sutartys Ataskaitos
Bubių seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas Įsakymas 1   
Ginkūnų seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas Įsakymas 1   
Gruzdžių seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas Įsakymas 1   
Kairių seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas Įsakymas 1   
Kuršėnų miesto seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas Įsakymas 1   
Kuršėnų kaimiškoji seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas Įsakymas 1   
Kužių seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas

Įsakymas

Įsakymas

, 2      VO „Smilgių bendruomenė“
Meškuičių seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas Įsakymas 1   
Raudėnų seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas Įsakymas 1 , 2  
Šakynos seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas Įsakymas 1   
Šiaulių kaimiškoji seniūnija Posėdžio protokolas Sprendimas Įsakymas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Pakapės seniūnaitijos bendruomenė


  2019 metai

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybėje 2019 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-245 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinimo aprašas.

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtino Priemonės įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A-718 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtino Priemonės įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ 24.1 papunkčiu, Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Priemonės įgyvendinimui 2019 metais Šiaulių rajono savivaldybėje skirta 28 992 Eur.

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos rekomenduojama Priemonės projektų prioritetų eiliškumo tvarka yra:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems Organizacijos nariams (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, pensinio amžiaus gyventojų, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos grupių nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir grupes į Organizacijos gyvenimą, organizavimas);
 2. Organizacijos narių sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti Organizacijai svarbius klausimus, Organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
 3. akcijos ir iniciatyvos, skirtos Seniūnijos teritorijos viešosioms erdvėms ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų Seniūnijos teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas Organizacijos poreikiams), įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam finansuoti iš Valstybės biudžeto lėšų skiriama ne daugiau kaip 20 proc. nuo Projektui įgyvendinti skirtų lėšų;
 4. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų amžiaus) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingų veiklų organizavimas, skatinantis Organizacijos narių asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
 5. kultūrinė ir švietėjiška veikla (Organizacijų veiklos priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, su gyvenamąja vietove susijusių leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);
 6. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių ir sportuosiančių Organizacijos narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Seniūnijos teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti Aprašo nustatyta tvarka numatoma skirti finansavimą, yra Šiaulių rajono savivaldybės seniūnija, turinti išplėstines seniūnaičių sueigas: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų miesto, Kuršėnų kaimiškosios, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos, Šiaulių kaimiškosios.

Išplėstinių seniūnaičių sueigos priima sprendimus dėl Priemonės prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimus, kuri Seniūnijos teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė  organizacija vykdys Priemonės projektus, vykdys įgyvendinamų projektinių veiklų stebėseną.

Išplėstinėse seniūnaičių sueigose patariamojo balso teise gali dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai, Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninės organizacijos tarybos nariai, Seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

PRIEMONĘ REGLAMENTUOJANTYS PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-259 (suvestinė redakcija nuo 2019-04-19);

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO TVARKOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A-718);

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2019 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 m. birželio 4 d. ĮSAKYMAS Nr. A-744);

KONKURSO DOKUMENTŲ FORMOS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS
KONKURSO PARAIŠKA (Aprašo 1 priedas);

Konfidencialumo pasižadėjimas (skirtas Išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams) (Aprašo 4 priedas);

Deklaracija (skirta Priemonės pareiškėjams) (Aprašo 5 priedas);

Nešališkumo deklaracija (skirtas Išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams) (Aprašo 6 priedas);

Konfidencialumo pasižadėjimas (skirtas stebėtojams) (APRAŠO 7 priedas).

Seniūnija                                

Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo

Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl finansuojamų projektų

Įsakymai

Bubių seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Ginkūnų seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Gruzdžių seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Kairių seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Kuršėnų miesto seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Kužių seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Meškuičių seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Raudėnų seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Šakynos seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas

 Sprendimas

Įsakymas

Už Priemonės įgyvendinimą Savivaldybėje 2019 m. atsakingi Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai:

Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41)  596 669, el. paštas audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Vaida Kerėžienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41)  596 667, el. paštas vaida.kereziene@siauliuraj.lt

Irmina Mažeikienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 41)  596 654, el. paštas irmina.mazeikiene@siauliuraj.lt


   2018 metai

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybėje 2018 m.

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-245 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinimo aprašas.

Priemonės įgyvendinimui 2018 m. skirta 2 000 tūkst. Eur, iš jų Šiaulių rajono savivaldybei skirta 28 798 Eur.

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2018 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-201 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtino Priemonės įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašą (toliau – Aprašas).

Seniūnijos teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti Aprašo nustatyta tvarka numatoma skirti finansavimą, yra Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijos, kiekviena iš jų turinčios išplėstines seniūnaičių sueigas: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų miesto, Kuršėnų kaimiškosios, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos, Šiaulių kaimiškosios.

Išplėstinių seniūnaičių sueigos priims sprendimus dėl Priemonės prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri Seniūnijos teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė  organizacija vykdys Priemonės projektus, vykdys įgyvendinamų projektinių veiklų stebėseną.

Išplėstinėse seniūnaičių sueigose patariamojo balso teise gali dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai, Seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

PRIEMONĘ REGLAMENTUOJANTYS PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO TVARKOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO
2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2018 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ konkursinė paraiška 

Konfidencialumo pasižadėjimas (skirtas Išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams) 

Deklaracija (skirta Priemonės pareiškėjams) 

Nešališkumo deklaracija (skirtas Išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams)

Už Priemonės įgyvendinimą Šiaulių rajono savivaldybėje 2018 m. atsakingi Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai:
Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41)  596 669, el. paštas audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Vaida Kerėžienė,  Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41)  596 667, el. paštas vaida.kereziene@siauliuraj.lt

Irmina Mažeikienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 41)  596 669, el. paštas irmina.mazeikiene@siauliuraj.lt

Seniūnija                                

Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo

Kvietimai teikti paraiškas

Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl finansuojamų projektų

Įsakymai

Bubių seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas

Ginkūnų seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas

Gruzdžių seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas 

Kairių seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas

Kuršėnų miesto seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas 

Kužių seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas

Meškuičių seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas 

Raudėnų seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas 

Šakynos seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas

kvietimas

 Sprendimas

Įsakymas


   2017 

KVIEČIAME ŠIAULIŲ RAJONO SENIŪNAIČIUS, BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ DELEGUOTUS ATSTOVUS AKTYVIAI DALYVAUTI IŠPLĖSTINĖSE SENIŪNAIČIŲ SUEIGOSE.

PAKARTOTINIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KUŽIŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE REGISTRUOTOMS IR VEIKIANČIOMS BENDRUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS, RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS IR BENDRIJOMS, NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-223 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (toliau – Priemonė) patvirtintu Priemonės tvarkos aprašu Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) kviečia visas Šiaulių rajone registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, nevyriausybines organizacijas (toliau – Organizacijos) teikti paraiškas Priemonės projektų įgyvendinimui ir jų finansavimui.

Paraiškos forma

Šiaulių rajono savivaldybei Priemonės įgyvendinimui 2017 m. skirta 32 982,00 Eur lėšų suma.

Atsižvelgus į seniūnijose gyvenančių asmenų skaičių, Administracijos direktoriaus  2017 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-1004 lėšos buvo paskirstytos Šiaulių rajono seniūnijoms.

Vadovaudamosios Priemonės tvarkos aprašu, dėl Organizacijų numatytų vykdytinų ir finansuotinų projektinių veiklų 2017 m. prioritetų nustatymo, jų pateiktų paraiškų vertinimo bei projektų finansavimo sprendimus priima išplėstinės seniūnaičių sueigos: 

Seniūnija

Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo

Kvietimai teikti paraiškas

Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl finansuojamų projektų

Bubių seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-10-05)

kvietimas

 

Ginkūnų seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-10-03)

kvietimas

 

Gruzdžių seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-09-29)

kvietimas

 

Kairių seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-10-04)

kvietimas

 

Kuršėnų miesto seniūnija

Posėdžio protokolas
(2017-07-17)
Posėdžio protokolas (2017-09-29)

kvietimas

 

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio  protokolas
(2017-10-04)

kvietimas

 

Kužių seniūnija

Posėdžio protokolas
(2017-07-26)

Posėdžio protokolas
(2017-09-29)

Posėdžio protokolas
(2017-10-06)

kvietimas

 

Meškuičių seniūnija

Posėdžio protokolas
(2017-07-25)
Posėdžio protokolas
(2017-09-27)

kvietimas

 

Raudėnų seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-10-04)

kvietimas

 

Šakynos seniūnija

Posėdžio protokolas
(2017-07-26)
Posėdžio protokolas
(2017-10-02)

kvietimas

 

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas
(2017-10-03)

  kvietimas

 

 

Informacija atnaujinta 2022-06-27 15:15