Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Mėnesio darbo planai

  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,
  ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
  2020 M. BIRŽELIO MĖNESIO
  RENGINIŲ PLANAS
                   
  2020-05-29
  Šiauliai
                   
         I. RENGINIAI
                   
  Eil. Nr. Diena Val. Renginio pavadinimas Dalyvauja Vieta Atsakingas Atsakingo asmens     tel. nr. Registracija, dalyvio mokestis
 
 
  1. 1–30 8.00 Šiaulių rajono ugdymo įstaigų mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Bagdonienė 8 675 21899  
  2. 9 14.00 Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas Geografijos mokytojai Nuotoliniu būdu

R. Raščikienė,  

N. Žalys

8 679 48376,

8 675 18511

www.semiplius.lt
  3. 9 14.00 Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo (toliau – FŠPU) įstaigų direktorių ir direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas „Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas“ NVŠ ir FŠPU įstaigų direktoriai ir direktorių pavaduotojai ugdymui Švietimo ir sporto skyrius V. Lipskienė 43 76 57  
  4. 11 14.00 Švietimo pagalbos specialistų metodinis pasitarimas Logopedai, specialieji ir socialiniai pedagogai, psichologai Nuotoliniu būdu

V. Bagdonienė,

  I. Kulikauskienė,  

S. Žarina

8 675 21899  
  5. 16 14.00 Valstybinių brandos egzaminų vykdytojų (išskyrus anglų kalbos kalbėjimo dalies) pasitarimas Valstybinių brandos egzaminų vykdytojai (išskyrus anglų kalbos kalbėjimo dalies) Nuotoliniu būdu

R. Paulauskienė, 

I. Vaičiulienė

8 686 65198  
  6. 17 14.00 Anglų kalbos valstybinio brandos egzamino (kalbėjimo dalies) vykdytojų ir vertintojų pasitarimas Anglų kalbos valstybinio brandos egzamino (kalbėjimo dalies) vykdytojai ir vertintojai Nuotoliniu būdu

R. Paulauskienė, 

  I. Vaičiulienė

8 686 65198  
                   
                   
  II. PRISTATYTI
                   
  Eil. Nr. Tema Data Atsakingas
 
  1. Informaciją el. paštu apie vaikų lankomumą ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupes vasaros laikotarpiu (forma bus atsiųsta) kiekvieną penktadienį iki 12.00 val. V. Lipskienė
  2. Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. gegužės mėnesį vestų integruotų pamokų ataskaitas iki 5 d. R. Galkus
  3. Bylų apyrašus už 2019 m. (švietimo įstaigos, kurios dar nesusiderino) iki 5 d. R. Grinienė
  4. Informaciją el. paštu apie organizuojamas vaikų vasaros poilsio dienos stovyklas (vaikų skaičius, iš jų socialiai remtinų vaikų skaičius, stovyklos organizavimo data) iki 5 d. E. Leparskienė
  5. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, išskyrus Daugėlių lopšelio-darželio ir Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas" atnaujintų ikimokyklinio ugdymo programų projektus iki 10 d. V. Lipskienė
  6. Ugdymo planų 2020–2021 m. m. priedus (pamokų skaičiaus paskirstymo lenteles) iki 19 d. Kuruojantys specialistai
  7. Specialiuosius poreikius turinčių mokinių (vaikų) sąrašas (1 lentelė, 1 egz.) iki 26 d. V. Bagdonienė
  8. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašas (3 lentelė, 1 egz.) iki 26 d. I. Kulikauskienė
                   
        ______________________________________________________    
                   

Informacija atnaujinta 2020-05-29 15:28