Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL BUTO, APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGAI TEIKTI, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ BEI VERTINIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

2021-06-10 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL BUTO, APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGAI TEIKTI, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ BEI VERTINIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

2021 m. birželio 8 d. Nr. A-1046

Šiauliai

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 ,,Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendindamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0002  „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia Šiaulių rajono savivaldybėje“ 2020 m. gruodžio 17 d. sutartį Nr. SRZ-791 (3.54E), atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. A-1013 „Dėl Buto, apsaugoto būsto paslaugai teikti, pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo“,  Buto, apsaugoto būsto paslaugai teikti, pirkimo komisijos 2021 m. birželio 8 d. protokolą Nr. V1(25)-76 (25.67):

  1. T v i r t i n u Buto, apsaugoto būsto paslaugai teikti, pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygas bei vertinimo kriterijus (pridedama).
  2. P a v e d u Buto, apsaugoto būsto paslaugai teikti, pirkimo komisijai organizuoti ir atlikti keturių kambarių buto, apsaugoto būsto paslaugai teikti, Kuršėnų mieste pirkimą vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis sąlygomis ir vertinimo kriterijais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                  Gipoldas Karklelis

Informacija atnaujinta 2021-06-10 15:55