Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMUI IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2021 METAMS

2021-06-01 Dalintis

Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos projektų paraiškos (toliau – Projektai) teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu,  patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 (toliau – Aprašas).

Reikalavimai paraiškoms:

 1. Paraiškas gali teikti Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenės.
 2. Lėšos konkurso būdu skiriamos šioms Prioritetinėms veiklos kryptims, kurias 2021 metams nustatė Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba:
 • Socialinė veikla, skirta socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių įsitraukimui į vietos bendruomenės veiklą.
 • Veikla, skirta vietos bendruomenės teritorijos infrastruktūros gerinimui.
 • Veikla, susijusi su gamtos apsauga.
 • Veikla, skirta vietos bendruomenės narių turiningo laisvalaikio organizavimui ir sveikatingumo stiprinimui.

3. Prašymai ir paraiškos teikiami Savivaldybės administracijai.

4. Pareiškėjas einamaisiais metais paraišką projektinės veiklos finansavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti gali teikti tik pagal vieną Aprašo 6 punkte nurodytą priemonę.

5. 2021 metų projektams finansuoti skirta 16 000 Eur

6. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui finansuoti 700 Eur

7. Projektų įgyvendinimo terminas 2021-11-30 d.

8. Projekto paraiška teikiama vadovaujantis Aprašo 59 punktu:

 • paraiška teikiama pagal patvirtintą paraiškos formą (aprašo 1 priedas); teikiamas projekto originalas, tituliniame lape pažymint „Originalas“, pasirašant pareiškėjo vadovui ir projekto vadovui, patvirtintas antspaudu;
 • kartu su paraiška teikiama pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopiją;
 • kartu su paraiška teikiama pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), teikiama bendradarbiavimo sutartis (-is) ar partnerio rašytinis sutikimas dalyvauti projekte;
 • susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 šios bendruomenės narių, protokolo išrašą dėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;
 • galia teikti kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant Paraišką.

9. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. 

10. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

 • paštu;
 • elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;
 • elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 59 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijai  adresu Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai arba el. paštu prim@siauliuraj.lt.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. birželio 30 d.

Paraiškos, gautos po kvietime nurodyti paraiškų priėmimo termino, nevertinamos.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja įstaigos darbo laiku:

Audronė Birutienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 669, 8 640 57 990, el. p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Irena Eigirdienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41) 596 667, el. p. irena.eigirdiene@siauliuraj.lt

 

Ekonomikos ir veslo plėtros informacija

Informacija atnaujinta 2021-06-01 13:38