Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

PRATĘSTAS PAKARTOTINAS KVIETIMAS ŠIAULIŲ RAJONO  NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS FINANSAVIMUI IŠ 2021 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

2021-09-22 Dalintis

Šiaulių rajono Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų paraiškos (toliau – projektai) teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu,  patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – aprašas).

Reikalavimai paraiškoms:

  1. Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, valstybės įmonėje Registrų centre įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO).
  2. Lėšos konkurso būdu skiriamos šioms Prioritetinėms veiklos kryptims, kurias 2021 metams nustatė  Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (2021-05-25 protokolas Nr. KO-90(3.48E):

    I. Neįgalių, vienišų, senyvo amžiaus gyventojų socialinės integracijos skatinimas;

    II. Savanoriškos veiklos skatinimas;

    III. Veiklų, stiprinančioms organizacijos narių sutelktumą, bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, plėtojant partnerystę, sprendžiant vietos organizacijai aktualius klausimus, finansavimas.

     3. Pareiškėjas gali pateikti vieną Projekto paraišką.

  1. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui finansuoti 600 Eur.
  2. Vadovaujantis Aprašo 59 p.:

5.1. paraiška teikiama pagal patvirtintą paraiškos formą (aprašo 1 priedas); teikiamas projekto originalas, tituliniame lape pažymint „Originalas“, pasirašant pareiškėjo vadovui ir projekto vadovui, patvirtintas antspaudu;

5.2. kartu su paraiška teikiama pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopiją;

5.3. kartu su paraiška teikiama pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti);

5.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5.5. projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), teikiama bendradarbiavimo sutartis (-is) ar partnerio  rašytinis sutikimas dalyvauti projekte;

5.6. susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 šios bendruomenės narių, protokolo išrašą dėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;

5.7. galia teikti  kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant Paraišką.

6. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. 

7. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

7.1. paštu;

7.2. elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;

7.3. elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 59 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui adresu Vilniau g. 263, 76337 Šiauliai, el. paštu  audrone.birutiene@siauliuraj.lt.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. spalio 5 d.

Jei per nustatytą terminą dokumentai nepristatomi, paraiška nevertinama.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja įstaigos darbo laiku:

Audronė Birutienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja,
tel. (8 41) 596 669, 8 640 57 990, el. p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt;

Irena Eigirdienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 41) 596 667, el. p. irena.eigirdiene@siauliuraj.lt;

Informacija atnaujinta 2021-09-22 15:44