Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“  PARTNERIŲ PASLAUGOMS ŠEIMAI ORGANIZUOTI IR TEIKTI ATRANKOS KONKURSĄ

2021-02-17 Dalintis

  

                                       

         

Kviečiame dalyvauti projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“ (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkurse paslaugų šeimoms teikimui :

  • Psichosocialinės pagalbos – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius asmeninius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyvių medžiagų, lošimų ir kt. (išskyrus reabilitacijos centrų paslaugas); socialinio darbuotojo konsultacijos, savipagalbos grupės;
  • Pozityvios tėvystės mokymai;
  • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys mokymai;
  • Vaikų priežiūros paslaugos – valandinės vaiko priežiūros paslaugos, kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Šios paslaugos teikiamos paslaugų teikėjo numatytose, tam tinkamose patalpose nuo 6 iki 22 val., jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna 10.1 – 10.3 papunkčiuose (žr. Aprašo nuorodą žemiau) nurodytas paslaugas ir paslaugų gavimo metu yra poreikis gauti vaiko priežiūros paslaugą;

Projekto partneriu gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Paraiška konkursui pildoma vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠU (1 priedas) (patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-236). Apraše pateikti reikalavimai pareiškėjui, teikiamoms paslaugoms, papildoma aktuali informacija. Dokumento nuoroda:

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba ir, pasirašyta elektroniniu parašu, kartu su pridedamais dokumentais pateikiama savivaldybės administracijai el. paštu prim@siauliuraj.lt. Neturint galimybės paraiškos pasirašyti el. parašu atspausdinta ir pasirašyta paraiška kartu su kitais dokumentais susegama į aplanką, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinama Atrankos dalyvio parašu, nurodant vardą, pavardę bei paraišką sudarančių lapų skaičių, ir teikiama administracijai adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (203 kab.), registruotu laišku arba per pašto kurjerį. Kitais nei nurodyta būdais ar adresais pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiška turi būti pateikta iki 2021 m. kovo 3 d. (įskaitytinai).

Už informacijos pareiškėjams teikimą atsakinga Ineta Navickaitė,
tel. (8 41) 399434, mob. +370 60221986; e.p. ineta.navickaite@siauliuraj.lt.

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto‚ Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416‚ Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Informacija atnaujinta 2021-02-17 11:04