Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS ĮKURTI ŠIAULIŲ RAJONE BUTŲ PIRKIMO, SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, SĄLYGOS

2021-05-26 Dalintis

Kuršėnų šeimos namai perka keturių kambarių butus

Įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių rajone“, Kuršėnų šeimos namai skelbiamų derybų būdu perka 1 (vieną) keturių kambarių butą Kuršėnų mieste ar Šiaulių rajono gyvenvietėje.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Kuršėnų šeimos namų direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti Šiaulių rajone butų pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo, butų pirkimo, skelbiamų derybų būdu, sąlygų ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ patvirtintomis pirkimo sąlygomis.

Perkančioji organizacija: Kuršėnų šeimos namai (kodas 190087696)

Adresas: Pramonės g. 2, LT-81122 Kuršėnai, tel. (8 41)  508 300, el. paštas kursenuvgn@gmail.com 

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimo objektai: butas skirtas bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti. Pirkimas skaidomas į dvi pirkimo dalis.

Pirkimas vykdomas pirkimo daliai:

I pirkimo dalis – 4 kambarių butas pirmame aukšte Kuršėnų mieste ar kitoje Šiaulių rajono gyvenvietėje, naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 70 kv. m, bet ne didesnis kaip 100 kv. m.

II pirkimo dalis – 4 kambarių butas Kuršėnų mieste ar kitoje Šiaulių rajono gyvenvietėje, naudingasis plotas negali būti mažesnis nei 70 kv. m, bet ne didesnis kaip 100 kv. m.

Reikalavimai perkamam butui:

Butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos buto valdymo ir naudojimo teisės. Jei butas įkeistas, ne vėliau kaip pasiūlymo teikimo dieną pasiūlymo teikėjas privalo pateikti kreditoriaus rašytinį sutikimą parduoti butą ir įsipareigojimą išregistruoti buto įkeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atsiskaitymo už butą dienos. Butas turi būti techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Jei perkamas būstas turi priklausinių, teikiant pasiūlymą, jame turi būti išskirtos gyvenamo būsto ir priklausinių kainos.

Perkamas butas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ reikalavimus; butas turi būti geros techninės būklės, perkamo buto nusidėvėjimas turi būti ne didesnis kaip 60 % (pagal valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo turto įregistravimą duomenis), jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus gyvenamosioms patalpoms, jame turi būti komunaliniai patogumai (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo) įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų apskaitos prietaisai. Butas turi būti tinkamoje ir prieinamoje vietoje vaikams ugdymui ir mokymui.

Pasiūlymų pateikimo vieta: Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r., telefonas pasiteirauti (8 41) 508 300 el. paštas kursenuvgn@gmail.com

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2021 m. birželio 8 d. 12 val.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

  • buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;
  • buto kadastro duomenų bylos kopija;
  • buto energetinio naudingumo sertifikato kopija (jeigu Nekilnojamojo turto registro išraše nėra nurodyta energinio naudingumo klasė);
  • buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;
  • įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo;
  • bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: kandidatai su buto pirkimo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su buto pirkimu, gali susipažinti Kuršėnų šeimos namų interneto svetainėje www.kursenuvgn.siauliai.lm.lt, Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt, skiltyje „skelbimai“ arba nemokamai gauti Kuršėnų šeimos namų (Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r.), tel. (8 41) 508 300, el. paštas kursenuvgn@gmail.com.

Pasiūlymai su priedais turi būti sunumeruotos, susiūtos ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintos kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įstatymo nustatytos formos įgaliojimas.

Paraiškos su parduodamų butų dokumentų kopijomis pateikiamos lietuvių kalba užklijuotuose vokuose su užrašu „Buto pirkimas“, adresuotuose Kuršėnų šeimos namų buto pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.) ir būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti:

  • I pirkimo dalis – 4 kambarių butas pirmame aukšte;
  • II pirkimo dalis – 4 kambarių butas.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2021 m. birželio 8 d. 14 val.

BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS ĮKURTI ŠIAULIŲ RAJONE BUTO PIRKIMO, SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, SĄLYGOS

PASIŪLYMO FORMA

Informacija atnaujinta 2021-05-26 15:23