Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

MAŽĖJA PAŽEIDIMŲ TEISINĖS METROLOGIJOS SRITYJE

2020-10-21 Dalintis

           2020 m. I-III ketv. Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) Šiaulių apskrities skyrius, vykdydamas teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą, atliko 373 patikrinimus ir nustatė 48 pažeidimus  teisinės metrologijos srityje (12,9 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus).

          Lyginant LMI Šiaulių apskrities skyriaus  2020 m. I-III ketv. tikrinimų rezultatus su 2019 metų I-III ketv., pažeidimų skaičius sumažėjo – 1,3 proc. (naudojant matavimo priemones  sumažėjo – 4,5 proc., o prekių kiekio srityje padidėjo – 4,0 proc.). Atliekant patikrinimus LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai kontroliavo, kaip matavimo priemonių (toliau – MP) naudotojai laikosi teisinės metrologijos reikalavimų, naudodami MP: nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse. Tikrino, ar gaminamos ir rinkai tiekiamos ar parduodamos matavimo priemonės MP bei fasuotos prekės atitinka teisinės metrologijos reikalavimus.

           Atliekant planinius patikrinimus, įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą atlikti pas juos patikrinimą. Kartu su pranešimu siunčiamas ir kontrolinis klausimynas. Apie 99 proc. patikrinimų buvo atliekami naudojant kontrolinius klausimynus. Su minėtais klausimynais galima susipažinti LMI tinklalapyje: http://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-1.

          Didžioji dalis patikrinimų buvo atliekama informuojant ūkio subjektus apie planuojamą atlikti patikrinimą. Pasinaudodami galimybe, MP naudojantys ūkio subjektai pašalino pažeidimus per įspėjamąjį  10 darbo dienų laikotarpį. 25 patikrinti ūkio subjektai (6,7 proc. įspėtų apie patikrinimą) pašalino pažeidimus per įspėjamąjį   laikotarpį ir pasitikrino 37 MP.

           Atlikti 274 MP naudotojų patikrinimai, kurių   metu nustatyti 4 pažeidimai   (1,5 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus). Pažeidimai nustatyti  pašto paslaugas teikiančiose, kadastrinius matavimus atliekančiose įmonėse, dvejose suskystintų automobilinių dujų degalinėse.

           LMI Šiaulių apskrities skyrius atliko fasuotų maisto ir ne maisto prekių kiekio kontrolę pas gamintojus, fasuotojus ir prekybos įmonėse. Atlikus 76 patikrinimus, 44-iais atvejais nustatyti prekių kiekio pažeidimai. Patikrintos  3352 maisto ir ne maisto produktų pakuotės, iš jų 480-ties (14,3 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. Kiekio pažeidimai nustatyti tikrinant sėklas, rūkytus mėsos gaminius,  buitines dujas balionuose, kietą kurą  ir kt. Taip pat  patikrinti ir 4 fasuotų prekių gamintojai, kurie tiesiogiai atsako už jų rinkai tiekiamų fasuotų prekių atitiktį kiekio reikalavimams, iš jų 3 gamintojai pažeidė fasuotų prekių kiekio reikalavimus. Administracinės nuobaudos paskirtos 4 asmenims, suma – 240 EUR.

               Nedidelį skirtų baudų skaičių už nustatytus pažeidimus lėmė ir tai, kad už teisingą fasuoto produkto kiekį fasuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams ir tik šių nurodymų nevykdantys prekiautojai yra baudžiami. Prekių kiekio pažeidimus daugeliu atvejų  lėmė ūkio subjektų fasavimo proceso tinkamos savikontrolės stoka.

          Pažeidimus MP naudojimo srityje lėmė ūkio subjektų  metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas, atsakingi asmenys pamiršta pateikti MP periodinei patikrai, MP naudojamos nesilaikant gamintojo parengtų techninių MP aprašų ir kt. 

          Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą, LMI interneto svetainėje yra paskelbta informacija apie ūkio subjektų galimybę ir sąlygas būti įtrauktiems į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“. Tai reiškia, kad 3 metus nebus planuojama tikrinti šių ūkio subjektų. 2020 m. I –III ketv. į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ įtrauktos  2 Šiaulių aps. įmonės.

            Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, visų pirma buvo siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, o ne juos bausti.

            Baudos ūkio subjektams, vykdantiems veiklą pirmus metus, nebuvo taikomos, nes LMI 2011 m. pritarė Deklaracijai dėl pirmųjų verslo metų. LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai, įgyvendindami Deklaracijos nuostatas, įteikė Deklaraciją pirmus metus veikiantiems ir pirmą kartą tikrinamiems ūkio subjektams, juos konsultavo ir informavo, kur jie gali kreiptis jiems rūpimais metrologinių reikalavimų klausimais.

             LMI Šiaulių apskrities skyrius nuolat konsultuoja ūkio subjektus, ypač didelis dėmesys skiriamas veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Ūkio subjektai supažindinami su keliamais  reikalavimais teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai priskirtoms matavimo priemonėms, Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniu reglamentu, kontroliniais klausimynais.

           2020 m. I-III ketv. konsultuota 19 ūkio subjektų, iš jų 4 veiklą pradedantys. 

            Kiekvienoje apskrityje veikia LMI padaliniai. 2020 m I –III ketv. Lietuvos Respublikoje atlikta 2690 patikrinimų, 355 patikrinimų metu nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų (13,2 proc. atliktų patikrinimų skaičiaus). Atlikti 10 746 MP naudotojų patikrinimai, kurių   metu nustatyti 255 pažeidimai   (2,4 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus).

            Lietuvos metrologijos inspekcijos strateginis  tikslas – užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

Norime Informuoti, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. juridiniams ir fiziniams asmenims įsigaliojo griežtesnė atsakomybė, padidintos pagal ANK skiriamos baudos  bei numatyta atsakomybė ne tik juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims, bet ir patiems juridiniams asmenims.  Pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą bus baudžiamas pats juridinis asmuo, o ne jo vadovas ar atsakingas asmuo, numatytos baudos, skaičiuojamos procentais nuo metinių pajamų, vadinamosios „ekonominės sankcijos“.

              Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama  informacija apie planuojamus  konsultavimo renginius, seminarus.

          Visi, turintys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Šiaulių apskrities skyrių, Šiauliai, Dvaro g. 50, mob. 8 687 19856.

 

Vida Balčiūnienė

Lietuvos metrologijos inspekcijos

Šiaulių apskrities skyriaus viršininkė

mob. 8 687 19 856

vida.balciuniene@metrinsp.lt

www.metrinsp.lrv.lt

 

Informacija atnaujinta 2020-10-21 15:52