Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skyriaus struktūra, nuostatai

 Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas,

elektroninio pašto adresas

Veiklos sritys

Renata Ulvydienė

Skyriaus vedėja

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

322 kab.

 (8~41) 43 93 63

renata.ulvydiene@siauliuraj.lt

Formuoja ir įgyvendina Savivaldybės aplinkos apsaugos politiką, organizuoja LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisinių dokumentų aplinkos apsaugos klausimais  įgyvendinimą.

Koordinuoja Savivaldybės  aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą ir vykdymą.

Koordinuoja geriamojo ir paviršinio vandens, nuotekų bei atliekų tvarkymo programas.

Rengia ir įgyvendina atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, koordinuoja antrinių žaliavų sistemos organizavimą.

Nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas bei ataskaitas, teikia išvadas, derina taršos integruotos prevencijos ir  kontrolės leidimus, teikia projektavimo sąlygas sąlygų sąvadui rengti.

Tiria gyventojų nusiskundimus.

 

Vyriausiasis specialistas

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

321 kab.

 

 

Organizuoja ir koordinuoja saugotinų želdinių  apsaugą ir tvarkymą, Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbą, išduoda leidimus saugotinų želdinių kirtimui, genėjimui, persodinimui ar kitokiam jų pertvarkymui. 

Organizuoja vertingų gamtos paveldo objektų inventorizavimą ir jų paskelbimo valstybės ar savivaldybės saugomais procesą.

Organizuoja savivaldybės aplinkos oro valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių planų rengimą ir priežiūrą, aplinkos oro monitoringo vykdymą.

Koordinuoja Šiaulių rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos darbą.

Nagrinėja ir derina ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teritorinio planavimo dokumentus, techninius projektus; rengia planavimo ir specialiąsias pojektavimo sąlygas.

Gražina Gumbakienė

Vyriausioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, 322 kab.

(8~41) 43 28 85

grazina.gumbakiene@siauliuraj.lt

Nagrinėja savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizacinius, techninius, ekonominius, teisinius klausimus, renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie visų rūšių atliekų srautus, susidarančius Savivaldybės teritorijoje.

Organizuoja ir koordinuoja vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir kontroliuoja išlaidas

Danguolė Morkūnienė

Vyriausioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

108 kab.

(8~41) 59 66 52

danguole.morkuniene@siauliuraj.lt

Formuoja mokėjimo pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims.

Tvarko vietinės rinkliavos apskaitos programą.

Sutikrina gautus išrašus ir duomenų bylas apie rinkliavos įmokas iš rinkliavos surinkimo vietų.

Akvilė Ponelienė

Vyresnioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

108 kab.

(8~41) 59 66 52

akvile.poneliene@siauliuraj.lt

Konsultuoja vietinės rinkliavos mokėtojus apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Vykdo dokumentų, reikalingų dėl vietinės rinkliavos skolų išieškojimo parengimą.

Priima ir patikrina gautus dokumentus iš vietinės rinkliavos mokėtojų dėl vietinės rinkliavos mokesčio skaičiavimo/perskaičiavimo.

Birutė Kučinskienė

Vyriausioji specialistė

J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai, Šiaulių r., 8 kab.

(8~41) 58 06 02

birute.kucinskiene@siauliuraj.lt

Formuoja mokėjimo pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims.

Sudaro bei tikslina fizinių ir juridinių asmenų vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

Užtikrina, kad vietinė rinkliava būtų apskaičiuota ir mokėjimo pranešimai būtų siunčiami tinkamai, kokybiškai ir laiku.

Suformuoja ir pateikia  mokėjimo pranešimą dėl atliktų korekcijų/perskaičiavimų.

Inga Glazauskienė

Vyriausioji specialistė

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,

322 kab.

(8~41) 43 28 85

inga.glazauskiene@siauliuraj.lt

 

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                        direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d.

                                                                                        įsakymu Nr. A-1605   

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

  4. Skyrius turi spaudą su Skyriaus pavadinimu.

II SKYRIUS

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

  5. Skyriaus uždaviniai yra šie:

  5.1. organizuoti aplinkos apsaugos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą;

  5.2. pagal kompetenciją organizuoti aplinkos apsaugą bei jos gerinimą Savivaldybės teritorijoje.

  6.  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. organizuoja normatyvinių dokumentų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą;

  6.2. rengia ir vykdo Aplinkos apsaugos programą, dalyvauja kitų programų, susijusių su aplinkos apsaugos klausimais, rengime ir vykdyme; 

  6.3. koordinuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, teikia Savivaldybės tarybai programos sąmatą ir ataskaitą dėl programos lėšų naudojimo;

  6.4. įgyvendina priemones, numatytas Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje;

  6.5. vykdo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įmokų surinkimą, analizuoja ir vertina vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio paskaičiavimus;

  6.6. koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo ir vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą sistemos administravimą;

  6.7. įgyvendina užduotis, nustatytas Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse ir Šiaulių rajono atliekų tvarkymo plane bei Šiaulių rajonui pavestas funkcijas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo plane;

  6.8. analizuoja atmosferos oro kokybę, paviršinio ir požeminio vandens organinę taršą, buitinių pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo bei želdinių ir biologinės įvairovės būklę, siūlo priemones jai gerinti;

  6.9. organizuoja aplinkos kokybės (oro ir požeminio vandens) monitoringo vykdymą, skelbia monitoringo duomenis;

  6.10. nagrinėja ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas bei ataskaitas ir pagal savo kompetenciją teikia išvadas;

  6.11. derina įmonių ir organizacijų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus, naujų ir rekonstruojamų objektų projektinę dokumentaciją; 

  6.12. dalyvauja aplinkosaugos projektų rengime bei vykdyme;

  6.13. informuoja visuomenę apie aplinkos būklę, remia ekologinį švietimą;

  6.14. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, rengia ir teikia ataskaitas;

  6.15. organizuoja atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus, želdynų pertvarkymo, naujų želdinių kūrimo projektų rengimą bei įgyvendinimą, teikia projektavimo sąlygas, nagrinėja ir derina projektinę dokumentaciją, susijusią su želdinių pertvarkymu, teikia išvadas ir rekomendacijas;

  6.16. išduoda leidimus (ne miško žemėje) želdiniams tvarkyti, organizuoja priemones želdiniams atkurti ir gausinti;

  6.17. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus; 

     6.18. pagal kompetenciją ir kuruojamas sritis organizuoja viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas, pildo tiekėjų apklausos lapus;

     6.19. koordinuoja Šiaulių rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos darbą ir pateikia komisijos priimtus sprendimus Savivaldybės administracijos direktoriui;

  6.20. dalyvauja Medžiojamųjų gyvūnų   padarytos   žalos  žemės  ūkio  pasėliams  ir     miškui nuostolių skaičiavimo komisijos darbe, nustatant medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą;

  6.21. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, kitų Savivaldybės dokumentų projektus, teikia projektavimo sąlygas, derina projektus ir kitus dokumentus;

6.22. pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, bendradarbiauja su valstybinėmis bei savivaldos institucijomis, mokslo bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

6.23. organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą bei Skyriaus archyvo tvarkymą;

  6.24. vykdo Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos ir kitomis lėšomis įsigyto turto apskaitą;

  6.25. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

  7. Skyrius turi šias teises:

  7.1. gauti informaciją iš kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.2. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės merui siūlymus ir rekomendacijas Skyriaus vykdomos veiklos klausimais;

  7.3. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, pagal savo kompetenciją atstovauti Savivaldybei kitose institucijose;

  7.4. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  7.5. bendradarbiauti su kitų savivaldybių, valstybės įstaigomis ir organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, fiziniais bei juridiniais asmenimis rajono aplinkosaugos klausimais.

  8. Skyrius turi šias pareigas:

8.1. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus Skyriaus vykdomos veiklos klausimais;

  8.2. planuoti ir vykdyti  Aplinkos apsaugos programą;

  8.3. koordinuoti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimą;

  8.4. teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, žiniasklaidos priemonėms Skyriaus vykdomos veiklos klausimais.

  9. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestas funkcijas, privalo:

  9.1. laiku ir kokybiškai vykdyti jų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

  9.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

  9.3. atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka už pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  10. Skyriui vadovauja ir jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

  11. Skyriaus vedėjas ir Skyriaus valstybės (karjeros) tarnautojai priimami ir atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  12. Dirbantys pagal darbo sutartį Skyriaus darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  13. Skyriaus vedėjas atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.

  14. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  15. Skyriaus vedėjas:

  15.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus padalinio funkcijas, darbą;

  15.2. atsako už  Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  15.3. atstovauja Skyriui Savivaldybės administracijos padaliniuose ir kitose įstaigose bei institucijose;

  15.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  15.5. rengia Skyriaus nuostatus, valstybės (karjeros) tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

  15.6. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės (karjeros) tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

  15.7. stebi, analizuoja ir vertina Skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus Skyriaus tarnautojams ir darbuotojams trūkumams pašalinti.

  16. Skyriaus valstybės (karjeros) tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

  17. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Skyriaus valstybės (karjeros) tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, perduoda reikalus (nebaigtus rengti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.) taip pat informacinę ir kitą medžiagą, antspaudus ir spaudus, kitą turtą Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka Skyriaus vedėjo paskirtam asmeniui. Skyriaus vedėjas reikalus perduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui ar darbuotojui.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  18. Skyrius gali būti likviduojamas arba reorganizuojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

  19. Skyriaus nuostatus, jų papildymus ar pakeitimus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  20. Skyriaus nuostatai viešai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

_____________________

Informacija atnaujinta 2020-11-30 16:59