Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Leidimų išdavimo tvarka

Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo tvarka

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje augančių saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai gali būti vykdomi turint Savivaldybės išduotą leidimą.  Leidimus išduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos skyriaus asmuo.

Leidimų išdavimo tvarka:

1. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams.

2. Aplinkos apsaugos skyrius, gavęs prašymą ir apžiūrėjęs vietoje numatomus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus medžius, parengia ir išduoda leidimą.

3. Esant neaiškiai argumentacijai Aplinkos apsaugos skyrius sukviečia Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją, kuri įvertina prašomų kirsti ar kitaip pertvarkyti saugotinų medžių ir krūmų būklę natūroje ir įformina savo pasiūlymus ir rekomendacijas komisijos  aktu.

4. Leidimai saugotiniems želdiniams kirsti, genėti ar pertvarkyti išduodami:

4.1. seniūnijų seniūnams, kai prašoma kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius, augančius miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose, miestų kitose valstybinės žemės teritorijose, valstybinėje žemėje kaime bei vykdant statybos darbus, kai statinio statytojas (užsakovas) yra Šiaulių rajono savivaldybės administracija;

4.2. žemės ar želdynų ir želdinių savininkams arba jų įgaliotiems asmenims, kai prašoma kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius, augančius privačiose žemės valdose miestuose ir miesteliuose, privačioje žemėje ir deklaruotuose laukuose kaime;

4.3. žemės ar želdynų ir želdinių valdytojams arba jų įgaliotiems asmenims, patikėjimo teise valdantiems perduotą valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar turintiems privačios žemės ar želdynų ir želdinių valdymo teisę;

4.4. statinio statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam atstovui, kai prašoma iškirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus, nurodytus statinio projekte.

 5. Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo.