Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

INFORMACIJA DĖL DARBO UKRAINIEČIAMS/ ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

2022-03-23 Komentarai (0) Pagalba Ukrainai Dalintis
Naujienos (GN)

Užimtumo tarnybos tinklapyje rasite visą Jums svarbią informacija/ На цьому сайті ви знайдете всю важливу інформацію про роботу в Литві:

Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt)

2022 m. kovo 21 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 1V-216 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas).

Šis Įsakymas nustato reikalavimus, sąlygas ir paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalintiems grįžti į Ukrainą.

Įsakyme, nurodyta, kad užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga, arba Migracijos departamente užsiregistravę negalintys grįžti užsieniečiai (Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir asmenys be pilietybės, gyvenantys Ukrainoje, kurie negali grįžti į Ukrainą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje):

 1. besinaudojantys beviziu režimu arba turintys galiojančią Šengeno vizą, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą ir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
 2. turintys nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Vizos aprašas) 70.12.3 papunktyje nurodytu pagrindu, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veikląir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
 3. kurie pateikė prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 4, 41, 8 arba 10 punkte nurodytu pagrindu, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą ir yra atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (ši nuostata taikoma visiems Ukrainos piliečiams);
 4. kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą nuo prašymo suteikti prieglobstį užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos.

Įsakyme nurodyti užsieniečiai yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir/ar sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, todėl juos įdarbinti ketinantys Lietuvos Respublikos darbdaviai į Užimtumo tarnybą dėl leidimų dirbti ir/ar sprendimų dėl darbo atitikties išdavimo kreiptis neturi.

Taip pat primename, kad darbdaviai, sudarę darbo sutartį su užsieniečiu, privalo pateikti nustatytos formos LDU pranešimą per SODROS informacinę sistemą EDAS. Nurodytas pranešimas apie užsieniečio įdarbinimą turi būti pateikiamas ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki užsieniečio įdarbinimo dienos.

Užimtumo tarnyba aktyviai bendradarbiauja su vyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėmis, verslo atstovais ir socialiniais partneriais siekdama suteikti pagalbą savo šalį palikusiems Ukrainos gyventojams.

Pirmiausia sprendžiami nuo karo bėgančių žmonių svarbiausi klausimai: sveikata, gyvenimo vieta, vaikų ir jų pačių saugumas, teisiniai rūpesčiai, tačiau jau pradedami įdarbinti asmenys, kuriems darbdaviai pateikė darbo pasiūlymus.

Jei turite darbo pasiūlymų nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams, kviečiame Jus registruoti laisvas darbo vietas Užimtumo tarnybos svetainėje naudojantis elektroninėmis paslaugomis. Registruodami darbo vietą, į kurią sutiktumėte įdarbinti ir karo pabėgėlius iš Ukrainos, galite tai pažymėti, uždėdami varnelę ant žymos „ukrainiečiams“.

Informaciją, kaip įregistruoti laisvą darbo vietą, galite rasti čia.

Jei norite pasinaudoti remiamo įdarbinimo ar potencialių darbuotojų perkvalifikavimo galimybe, informaciją apie visas Užimtumo tarnybos paslaugas darbdaviams galite rasti čia.

Jei kiltų klausimų, prašome susisiekti su Jūsų įmonę aptarnaujančiu specialistu arba kreiptis telefonu 1883.

(LT RU) KUR KREIPTIS ATVYKUSIAM IŠ UKRAINOS NORINT PRADĖTI DIRBTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTU/ ЕСЛИ ВЫ ПРИБЫЛИ ИЗ УКРАИНЫ (ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ) И ХОТИТЕ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 1. Pirmiausia asmuo, atvykęs iš trečiosios šalies (Ukrainos) turi pripažinti savo turimą profesinę kvalifikaciją Lietuvoje: Dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo reikia kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie SAM (toliau – VASPVT), pateikiant nustatytos formos paraišką. Paraiškos formą ir pripažinimo tvarką taip pat galima rasti adresu https://www.vaspvt.gov.lt/node/1327.

Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus (tuos, kuriuos turi):

 1. Asmens pilietybę įrodantis dokumentas;
 2. Pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);
 3. Trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);
 4. Dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir rengimo dalykus bei atitinkamai kiekvieno dalyko mokymosi ar studijų kreditų (jei rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) skaičių arba valandų (jei rengimą galima išreikšti valandomis) skaičių (jeigu turima);
 5. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo profesinio darbo stažą (jeigu turima);
 6. Kiti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);
 7. Įgaliojimas, jei paraišką teikia įgaliotasis asmuo. Pripažinimo tvarkoje nurodyti dokumentai turi būti pateikti su vertimais į lietuvių kalbą, o vertimai turi būti patvirtinti dokumentus išvertusio vertėjo parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

Užpildyta paraiška ir pridedami dokumentai turėtų būti siunčiami Akreditavimo tarnybai el. paštu

vaspvt@vaspvt.gov.lt

Kilus klausimų dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo kreiptis į Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Dalią Jelinskienę, tel. 8 698 28616.

 1. Pripažinus profesinę kvalifikaciją, asmuo turi kreiptis dėl licencijos išdavimo:

Dokumentai pateikiami prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG).

Instrukcija, kaip prisijungti, paskelbta adresu  https://vaspvt.gov.lt/files/files/LICREG_isdavimas.pdf.

Asmenys, neturintys Lietuvos elektroninės bankininkystės, jungdamiesi prie sistemos turi pasirinkti „Prisijungti registruoto naudotojo vardu“. Atsiradus lentelei su naudojo vardu ir slaptažodžiu, reikia spausti apačioje esantį įrašą mažomis raidėmis „Naujas naudotojas“, tada spausti „Naujas sveikatos priežiūros specialistas“. Būtina užpildyti atsiradusius laukus. Laukuose „Identifikatoriaus numeris“ ir „Identifikatoriaus pavadinimas“ reikalinga įvesti savo asmens kodą. Būtina įrašyti tinkamą elektroninį adresą. Galiausiai paspausti „Registruotis“. Asmuo į nurodytą el. paštą gaus prisijungimo kodus, su kuriais galės jungtis prie sistemos ir pildyti paraišką. Kitas būdas gauti prisijungimo kodus yra kreiptis į Veroniką Bobrovskają, tel. (8 5) 261 5147 (skambinimo gide pasirinkite 2 – „Dėl specialistų licencijavimo elektroninių paslaugų“), el. adresas  veronika.bobrovskaja@vaspvt.gov.lt.

Kartu su LICREG sistemoje užpildoma Paraiška išduoti licenciją reikalinga pateikti šiuos dokumentus (kokybiškai skenuotus ar fotografuotus):

 1. Tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (pasą);
 2. Vardo, pavardės keitimo dokumentus (jei dokumentuose nesutampa);
 3. Studijų baigimo ir atitinkamos profesinės kvalifikacijos įgijimo ir jų pripažinimo Lietuvoje dokumentus (pateikti nereikia, jei kvalifikacija pripažinta VASPVT);
 4. Medicininį pažymėjimą, išduotą ne anksčiau nei prieš 3 mėn. su gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos išvada, kad sveikatos būklė tinkama dirbti pagal atitinkamą, kokios licencijos prašoma, profesinę kvalifikaciją;
 5. Dokumentą, patvirtinantį, kad pradėjo mokytis valstybinės kalbos. Patį valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą privaloma pateikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus nuo licencijos išdavimo dienos. Kadangi valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimus išduoda valstybinės kalbos mokėjimo komisijos, o jų veiklą koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra, tai daugiau informacijos apie valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimo išdavimo sąlygas ir tvarką galima rasti šios institucijos interneto svetainėje

https://www.nsa.smm.lt/, https://www.nsa.smm.lt/english/, info@nsa.smm.lt

Mūsų duomenimis, lietuvių kalbos kursų organizatoriai skelbiami adresu

https://www.renkuosilietuva.lt/lt/lietuviu-kalbos-kursai-2/;

 1. Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą turi būti sumokėta iki licencijos išdavimo. Valstybės rinkliava turi būti sumokėta pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis yra 45 € (kai taikyta užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra).

ЕСЛИ ВЫ ПРИБЫЛИ ИЗ УКРАИНЫ (ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ) И ХОТИТЕ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, TO:

 1. Прежде всего лицо, прибывшее из третьей страны (Украины), должно признать свою профессиональную квалификацию в Литве: Необходимо обратиться в VASPVT (Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM (далеe – VASPVT)) подав заявление по установленной формe. Форму заявки и процедуру признания также можно найти по адресу https://www.vaspvt.gov.lt/node/1327.

Вместе с заявлением заявитель представляет следующие документы (те, которые у него имеются):

 1. Документ, подтверждающий гражданство лица;
 2. Документы, подтверждающие смену фамилии (имени) (в случае смены);
 3. Доказательство формальной квалификации, полученной в третьей стране;
 4. Документ(ы), удостоверяющий (-e) продолжительность и предметы обучения, а также количество кредитов (если обучение может быть выражено в виде учебных кредитов) или часов (если обучение может быть выражено в часах) по каждому предмету (если доступно);
 5. Документ(ы), подтверждающий (-e) профессиональный опыт (работу) заявителя (если доступно); 6. Иные документы, подтверждающие профессиональную квалификацию заявителя (при наличии);
 6. Доверенность, если заявление подается уполномоченным лицом. Документы, указанные в процедуре признания, должны быть представлены с переводами на литовский язык, а переводы должны быть заверены подписью переводчика и (или) печатью бюро переводов. Заполненное заявление о признании профессиональной квалификации и сопроводительные документы необходимо отправить по электронной почте vaspvt@vaspvt.gov.lt

По вопросам признания профессиональной квалификации обращайтесь к Dalia Jelinskienė (Даля Елинскене), главному специалисту отдела лицензирования специалистов, тел. 8 698 28616.

 1. После признания профессиональной квалификации лицо должно подать заявление на получение лицензии: Документы подаются онлайн в LICREG (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registras, лит. Реестр лицензий на практику медицинских и фармацевтических специалистов). Инструкции по входу в систему опубликованы по адресу https://vaspvt.gov.lt/files/files/LICREG_isdavimas.pdf.

 Лица, у которых нет литовского электронного банкинга, при подключении к системе должны выбрать „Prisijungti registruoto naudotojo vardu“ (лит. Войти как зарегистрированный пользователь). Когда появится таблица с именем пользователя и паролем, щелкните запись „Naujas naudotojas“ (лит. Новый пользователь) внизу, затем нажмите „Naujas sveikatos priežiūros specialistas“ (лит. Новый медицинский специалист). Необходимо заполнить появившиеся поля. В поля „Identifikatoriaus numeris“ и „Identifikatoriaus pavadinimas“ (лит. Идентификационный номер, Идентификационное имя) необходимо ввести свой личный идентификационный номер. Требуется действительный адрес электронной почты. Наконец, нажмите „Registruotis“ (лит. Зарегистрироваться). Физическому лицу будет отправлено электронное письмо с указанными кодами доступа, с помощью которых он сможет подключиться к системе и заполнить заявку. Еще один способ получить коды доступа – обратиться к Веронике Бобровской (Veronika Bobrovskaja) по тел. (+370 5) 261 5147 (когда ответит автогид, выберите 2 – „Dėl specialistų licencijavimo elektroninių paslaugų“ (лит. O электронных услугах лицензирования специалистов), e-mail адрес veronika.bobrovskaja@vaspvt.gov.lt.

В системе LICREG вместе с заполненной Заявкой на получение лицензии (лит. Paraiška išduoti licenciją), заявитель представляет следующие документы (качественно отсканированные или сфотографированные):

 1. Документ, подтверждающий гражданство лица;
 2. Документы, подтверждающие смену фамилии (имени) (в случае смены);
 3. Документы, подтверждающие профессиональную квалификацию заявителя и документы, подтверждающие признание профессиональной квалификации в Литве (не требуется, если квалификация признана VASPVT);
 4. Медицинская справка, выданная не ранее 3 месяцев назад, с заключением лечащего врача или врачебной комиссии о том, что состояние здоровья пригодно для работы в соответствии с соответствующей профессиональной квалификацией, на получение которой испрашивается лицензия;
 5. Документ, подтверждающий, что он начал изучение государственного языка. Cамо свидетельство о владении государственным языком должно быть представлено не позднее, чем в течение одного календарного года со дня выдачи лицензии. Поскольку сертификаты о знании государственного языка выдаются комиссиями по знанию государственного языка, а их деятельность координирует Национальное агентство по образованию (лит. Nacionalinė švietimo agentūra), более подробную информацию об условиях и порядке выдачи сертификата о знании государственного языка можно найти на сайте учреждения https:// www.nsa.smm.lt/, https://www.nsa.smm.lt/english/, электронная почта info@nsa.smm.lt). По нашим данным, организаторы курсов литовского языка публикуются по адресу https://www.renkuosilietuva.lt/lt/lietuviu-kalbos-kursai-2/;
 6. Государственная пошлина за выдачу лицензии должна быть уплачена до выдачи лицензии. Государственная пошлина должна быть уплачена на имя заявителя с указанием личного кода заявителя, и должна быть оплачена на счет Государственной налоговой инспекции (лит. Valstybinė mokesčių inspekcija) Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, код платежа (лит. mokėjimo kodas) 5754. Размер государственной пошлины составляет 45 € (при применении процедуры признания профессиональной квалификации, полученной за границей

Informacija atnaujinta 2022-03-23 12:03

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}