Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Švietimo įstaigų naujienos

DĖL UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESO STABDYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR / AR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ, IR NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

2020-04-27 Komentarai (0) Švietimo įstaigų naujienos Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESO STABDYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR / AR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ, IR NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

2020 m. balandžio 27 d. Nr. A-639

Šiauliai

             Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“, Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.7 papunkčiu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl mokesčio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų dydžio nustatymo“ 3.2 papunkčiu bei siekdamas išvengti koronaviruso infekcijos galimo paplitimo savivaldybės teritorijoje:

  1. Nu r o d a u:

1.1. Nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. stabdyti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą visose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir / ar priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį ir formalųjį vaikų švietimą papildantį ugdymą, išskyrus 2 punkte nurodytą atvejį.

1.2. Nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. vaikų ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu.

  1. Įp a r e i g o j u švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir / ar priešmokyklinį ugdymą, užtikrinti, kad nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. įstaigose veiktų grupės, kurių paskirtis – užtikrinti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais, kai tėvams, įtėviams, globėjams būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Vaikų priežiūra vykdoma, kai:

2.1. abu tėvai, įtėviai, globėjai dirba nenuotoliniu būdu;

2.2. vaikas (-ai) neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483);

2.3. vaikas (-ai) negyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483.

  1. N u s t a t a u:

3.1. Priežiūros paslaugas teikti vaikams, kurių tėvai (globėjai) pateikia argumentuotą prašymą (1 priedas) ir abiejų tėvų, įtėvių, globėjų darbdavio pažymas. Gavus tokio pobūdžio prašymą, sprendimą dėl priežiūros paslaugos organizavimo vaikui priima Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

3.2. Vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugos teikimą užtikrina švietimo įstaigos vadovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“.

    4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio10 d. įsakymą Nr. A-567 „Dėl ugdymo ir vaikų priežiūros proceso stabdymo švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir / ar priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                           Gipoldas Karklelis

Informacija atnaujinta 2020-04-28 08:21

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}