Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomeninės veiklos rėmimas iš Savivaldybės biudžeto

 

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS 2022 METAIS FINANSUOTI

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje registruotas ir veiklą vykdančias kaimo ir Kuršėnų miesto bendruomenes teikti paraiškas 2022 metų projektų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), konkursui.

Priemonei „Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas“ (toliau – Priemonė) 2022 metams skirta 50 000 Eur.

Paraiškos teikiamos nuo nuo 2022 m. birželio 23 d. iki 2022 m. liepos 25 d.(17 val.)

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, vadovaudamasi Aprašo 24 punktu, Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių projektinių veiklų, remiamų Iš Priemonės lėšų, eiliškumą 2022 metams nustatė sekančiai (protokolas 2022 m. balandžio 1 d. Nr. KO-72(3.48E)):

 1. Kuršėnų miesto / kaimo vietovės viešųjų erdvių tvarkymas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas) ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams (maksimalus finansavimo dydis vienam projektui 1000 Eur);
 2. materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (maksimalus finansavimo dydis vienam projektui 1000 Eur);
 3. bendruomeniškumo skatinimas (įskaitant tik gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas (maksimalus finansavimo dydis vienam projektui 700 Eur);
 4. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos Asmenų gebėjimų ugdymui, organizavimas (maksimalus finansavimo dydis vienam projektui 1000 Eur).

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau – paraiška) teikimo būdas ir sąlygos:

Pareiškėjas, vadovaudamasis Aprašo 3.2 papunkčiu,  gali teikti tik po vieną paraišką (1 PRIEDAS(Paraiška)) prioritetui, kurį 2022 m. kovo 30 d. nustatė Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba. 

Paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo bei patvirtinta pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi)  ir prie jos pridedami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu lietuvių kalba. Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti.

Paraiška su priedais gali būti pateikta tik vienu iš šių būdų:

 • elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;
 • elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Pareiškėjas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui el. paštu projektai@siauliuraj.lt  kartu su paraiška teikia šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo registravimo pažymėjimojuridinių asmenų registro išrašo kopiją;
 • pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją(jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti) ar Registrų centro pažymą apie vykdomą veiklą. Jeigu paraiška pagal Aprašą Šiaulių rajono savivaldybės administracijai teikiama ne pirmą kartą, paraiškoje nurodoma, kada įstatų (nuostatų) kopija buvo pateikta;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is)ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
 • bendruomenės susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 šios bendruomenės narių, protokolo išrašądėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;
 • projektožmogiškųjų išteklių atitikimą nustatytiems reikalavimams įrodančių dokumentų kopijas;
 • kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

SVARBU!  Paraiška turi būti pateikta pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą forma (Aprašo 1 priedas) iki šiame skelbime konkursui nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos. Atkreiptinas dėmesys į Aprašo 57 punktą, kuris nurodo, kad „57. Paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nevertinamos.“

Bendrieji ir specialieji reikalavimai paraiškai  teikti. Projekto paraiškoje nurodoma:

 • priemonė, pagal kurią teikiama paraiška;
 • projekto pavadinimas;
 • informacija apie pareiškėją;
 • informacija apie projektą:
 • projekto numatytos išlaidos ir pagrindimas (bendra projekto suma, projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis, detali projekto įgyvendinimo sąmata);
 • teikiamų dokumentų sąrašas.

Finansinė parama iš Priemonės lėšų pareiškėjui neteikiama, jei pareiškėjas:

 • paraiškoje arba jos prieduose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją;
 • bandė daryti įtaką paraišką vertinantiems Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių paraiškų vertinimo kmisijos nariams;
 • iki konkurso yra gavęs finansinę paramą projektams įgyvendinti, tačiau už jos naudojimą neatsiskaitė Šiaulių rajono savivaldybės administracijai finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, kitaip pažeidė sutartinius įsipareigojimus;
 • yra likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą.

kiti Apraše numatyti atvejai.

Kita informacija.

Projekto įgyvendinimo terminas 2022-12-05 d.

Finansavimo sutartis – Aprašo 3 priedas;

Paraiškos administracinės atitikties vertinimas – Aprašo 2 priedas;

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja įstaigos darbo laiku:

Audronė Birutienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 669, 8 640 57 990,
el. p.  audrone.birutiene@siauliuraj.lt;

FORMOS

1 PRIEDAS (Paraiška)

2 PRIEDAS (Paraiškos administracinis vertinimas)

3 PRIEDAS (Finansavimo sutartis)

4 PRIEDAS (Projekto įgyvendinimo ataskaita)

5 PRIEDAS (Lėšų panaudojimo registras) 

Šiaulių rajono Kuršėnų miesto ir kaimo bendruomenės (Asociacijos), pateikusios paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl finansavimo

Asociacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas/ Patirtos išlaidos

Prašoma skirti lėšų suma

Skirta projekto finansavimui suma

Neskirta projekto finansavimui suma

Skirtas finansavimas patirtų išlaidų kompensavimui

Neskirtas finansavimas patirtų išlaidų kompensavimui

 Asociacija „Šakynos bendruomenė“

 Už suteiktas paslaugas

 300

   

 300

 

Asociacija „Šakynos bendruomenė“

Projekto „Bendruomenių diena“ kofinansavimas

520

520

     

Asociacija „Varputėnų bendruomenė“,

Už prekes

170

   

170

 

Asociacija „Žarėnų kaimo bendruomenė“,

Projektas „Po ąžuolais“;

996,54

 

993,54

   

Asociacija „Deksnės bendruomenė“,

Projektas „Bendruomenės vystymo organizavimo pagrindas – bendrystės skatinimas“;

1000

 

1000

   

Asociacija „Gruzdžių krašto bendruomenė“,

Projektas „Gruzdžių materialinės bazės stiprinimas“.

1000

 

1000

   

VO „Bubių bendruomenė“

Projektas  „Vasaros palydos Bubiuose 2022“

700

700

     

VO „Kužių bendruomenė“

Projektas „Graži aplinka kiekvienam“

1000

1000

     

Asociacija „Pakapės seniūnaitijos bendruomenė“

projektui „Dėk žiedą prie žiedo – vainiką nupinsi“

490

490

     

asociacijai Kairių bendruomenĖ

Projektas „Auginame bendrystės tiltus“

700

700

     

Asociacija Aukštelkės kaimo bendruomenei „Aukštarūžė“,

Projektas  „Rudens lygiadienis“

700

700

     

Asociacija „Šakynos bendruomenė“,

Projektas  „Sportuok lauke“

800

800

     

VO „Meškuičių bendruomenė“

Projektas

 „Meškučių alėja“ Meškuičiuose“

990

990

     

Asociacija „Šiaulių rajono jaunų tėvų bendruomenė“,

Projektas  „Daugėlių bendruomenės festivalis „Sveika, vasara““

700

700

     

Asociacija Ginkūnų bendruomenei

Projektas  „Ugnies šou spektaklis, skirtas 25-ąjai šventei „Ginkūnų vasara“

700

700

     

Asociacija Motociklininkų klubui „Biesa“,

Projektas

 „Saugaus motociklizmo skatinimas“

990

990

     

Asociacija „Micaičių bendruomenė“,

Projektas „Micaičių bendruomenės namų atnaujinimas“

1000

1000

     

Asociacija  „Sauginių bendruomenė“,

Projektas  „Vertybės – iš kartos į kartą“ įgyvendinti“

700

700

     

VO „Raudėnų bendruomenė“

Projektas

 „Norim tausoti, kad galėtumėm egzistuoti“

990

990

     

Asociacija „Vijolių kaimo bendruomenė“,

Projektas

 „Būkime vieningi“

700

700

     

Asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“,

Projektas  „Gera drauge“

700

700

     

VO „Lukšių kaimo bendruomenė“

Projektas  „Gera drauge“

700

700

     

Asociacija „Micaičių bendruomenė“,

Paslaugų įsigijimas

300

   

300

 

VO „Kužių bendruomenė“

Prekių įsigijimas

183,20

   

183,20

 

Asociacija „Sauginių bendruomenė“,

Paslaugų įsigijimas

98,56

   

98,56

 

Asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“,

Paslaugų įsigijimas

38,63

   

38,63

 

Asociacija Sutkūnų bendruomenei

Projektas „Laisvalaikio ir bendravimo erdvė Sutkūnų parke „PARK KING““

1000

 

1000

   

Asociacija „Dirvonėnų bendruomenė“,

Projekto „Senųjų amatų šventė“ kofinansavimas

315,75

315,75

     

Asociacija „Dirvonėnų bendruomenė“,

Paslaugų įsigijimas

200

   

200

 

Asociacija  „Šiupylių kaimo bendruomenė“,

Projekto „Aktyvaus laisvalaikio aikštelės įrengimas Šiupylių kaime“ kofinansavimas

620

620

     

Asociacija  „Voveriškių bendruomenė“,

Projekto „Sportuokime ir žaiskime kartu“ kofinansavimas

620

620

     

Asociacija „Šiaulių rajono socialinių darbuotojų bendruomenė

Prekių ir paslaugų įsigijimas

300

   

300

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. A-1283 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A-1186 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A-1174 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. A-1090 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A-958 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. A-962 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO"

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ARCHYVAS

2021 m. archyvas

2020 m. archyvas 

Informacija atnaujinta 2022-08-10 09:09