Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO veiklos rėmimas

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTMS 2022 METAIS FINANSUOTI

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas, kurios valstybės įmonėje Registrų centre yra įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija teikti paraiškas 2022 metų projektų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), konkursui.

Priemonei „Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimas“ (toliau – Priemonė) 2022 metams skirta 6 000 Eur.

Maksimali vieno projekto finansavimo iš Priemonės lėšų suma – 1 000 Eur.

Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. birželio 6 d. iki 2022 m. liepos 7 d. (17 val.)

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, vadovaudamasi Aprašo 21 punktu, Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų projektinių veiklų, remiamų iš Priemonės lėšų, eiliškumą 2022 metams nustatė sekančiai (protokolas 2022 m. balandžio 1 d. Nr. KO - 72 (3.48E)):

 1. NVO gebėjimų ugdymas ekstremalių situacijų valdymui (transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, gyventojų aprūpinimo būtiniausiais produktais (maisto, drabužiais ir avalyne) organizavimas);
 2. gyventojų švietimas, skatinantis jų verslumą, sveiką gyvenseną, tradicijų puoselėjimą ir bendruomeniškumą
 3. smurto artimoje aplinkoje mažinimas, krizių artimoje aplinkoje įveikimo (laikino apgyvendinimo, pagalbos į namus, psichologinės pagalba asmenims ir jų šeimų nariams) organizavimas, nusikalstamumo prevencija;
 4. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos NVO gebėjimų ugdymui teikti viešąsias paslaugas, rengti ir įgyvendinti projektus, organizavimas.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau – paraiška) teikimo būdas ir sąlygos:

Pareiškėjas, vadovaudamasis Aprašo 3.3 papunkčiu,  gali teikti tik po vieną paraišką  (1 priedas (Paraiška)) prioritetui, kurį nustatė Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų taryba. 

Paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo bei patvirtinta pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi)  ir prie jos pridedami dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba kompiuteriu. Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti.

Paraiška su priedais gali būti pateikta tik vienu iš šių būdų:

 • elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;
 • elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Pareiškėjas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui el. paštu projektai@siauliuraj.lt  kartu su paraiška teikia šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo registravimo pažymėjimojuridinių asmenų registro išrašo kopiją;
 • pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją(jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti) ar Registrų centro pažymą apie vykdomą veiklą. Jeigu paraiška pagal Aprašą Šiaulių rajono savivaldybės administracijai teikiama ne pirmą kartą, paraiškoje nurodoma, kada įstatų (nuostatų) kopija buvo pateikta;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is)ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
 • asociacijos susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 šios asociacijos narių, protokolo išrašądėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;
 • projekto žmogiškųjų išteklių atitikimą nustatytiems reikalavimams įrodančių dokumentų kopijas;
 • kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

SVARBU!  Paraiška turi būti pateikta pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą forma (Aprašo 1 priedas (Paraiška)) iki šiame skelbime konkursui nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos.

Atkreiptinas dėmesys į Aprašo 57 punktą, kuris nurodo, kad „57. Paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nevertinamos.“

Bendrieji ir specialieji reikalavimai paraiškai  teikti. Projekto paraiškoje nurodoma:

 • priemonė, pagal kurią teikiama paraiška;
 • projekto pavadinimas;
 • informacija apie pareiškėją;
 • informacija apie projektą:
 • projekto numatytos išlaidos ir pagrindimas (bendra projekto suma, projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis, detali projekto įgyvendinimo sąmata);
 • teikiamų dokumentų sąrašas.

Finansinė parama iš Priemonės lėšų pareiškėjui neteikiama, jei pareiškėjas:

 • paraiškoje arba jos prieduose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją;
 • bandė daryti įtaką paraišką vertinantiems Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių paraiškų vertinimo kmisijos nariams;
 • iki konkurso yra gavęs finansinę paramą projektams įgyvendinti, tačiau už jos naudojimą neatsiskaitė Šiaulių rajono savivaldybės administracijai finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, kitaip pažeidė sutartinius įsipareigojimus;
 • yra likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą.

kiti Apraše numatyti atvejai.

Paraiškų teikimo klausimais konsultaciją pareiškėjams Šiaulių rajono savivaldybės administracijos  darbo laiku teikia Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 669, mob. 8 640 57 990,
el. p.  audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Kita informacija. 

Projekto įgyvendinimo terminas 2022-12-05 d.

Finansavimo sutartis – Aprašo 3 priedas;

Paraiškos administracinės atitikties vertinimas – Aprašo 2 priedas;

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja įstaigos darbo laiku:

Audronė Birutienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 669, 8 640 57 990, el. p.  audrone.birutiene@siauliuraj.lt

FORMOS

1 PRIEDAS (Paraiška)

2 PRIEDAS (Paraiškos administracinis vertinimas)

3 PRIEDAS (Finansavimo sutarttis)

4 PRIEDAS (Projekto įgyvendinimo ataskaita)

5 PRIEDAS (Lėšų panaudojimo registras) 

 

Šiaulių rajono nevyriausybinės organizacijos  (Asociacijos), pateikusios paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl finansavimo

Asociacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas/ Patirtos išlaidos

Prašoma skirti lėšų suma

Skirta projekto finansavimui suma

Neskirta projekto finansavimui suma

Skirtas finansavimas patirtų išlaidų kompensavimui

Neskirtas finansavimas patirtų išlaidų kompensavimui

             
             

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo, kitų valstybės įstaigų ir institucijų teisės aktai, susiję su jaunimo politika

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRAS

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami: http://www.siauliurvvg.lt/

Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA (2021-05-26 ĮSAKYMAS NR. A-960)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMAS NR. A-1049 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMAS NR. A-972 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS  18 D. ĮSAKYMAS NR. A-861 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLAI REMTI“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS  13 D. ĮSAKYMAS NR. A-844 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“


ARCHYVAS

2020 m. veiklos archyvas

2021 m. veiklos archyvas

 

 

Informacija atnaujinta 2022-06-13 16:05